Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz zabudowy pionów instalacyjnych z okleinowanych płyt meblowych w budynku administracyjnym DW przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 08.08.2022, 07:40

Identyfikator

PO_IB_2022_03

Data publikacji

13.07.2022, 12:56

Termin składania ofert:

02.08.2022, 12:00

Termin otwarcia ofert:

03.08.2022, 12:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pn.:

„Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz zabudowy pionów instalacyjnych z okleinowanych płyt meblowych w budynku administracyjnym DW przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

AQUANET S.A.
Ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
tel. 61 835 91 00
e-mail: klient@aquanet.pl
strona internetowa zamawiającego: www.aquanet.pl

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

2.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET Spółka Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”.
2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu).

3. Negocjacje

3.1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, o których mowa w §21 ust.1 Regulaminu.
Elementy podlegające negocjacjom (dla wszystkich uczestników jednakowe):
– Wartość oferty
– Cena zaoferowana po negocjacjach nie może być wyższa od zaproponowanej w pierwotnie złożonej ofercie.
3.2. Negocjacje prowadzone będą z każdym Wykonawcą oddzielnie.
3.3. Negocjacje odbędą się w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert
– w przypadku negocjacji prowadzonych osobiście należy także podać wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasad i warunków udziału w negocjacjach,
– w przypadku negocjacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy wskazać adres platformy, na której odbędą się negocjacje oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu logowania, zasad i warunków udziału.
3.4. W negocjacjach może uczestniczyć umocowany przedstawiciel Wykonawcy (w przypadku, gdy uczestnikiem negocjacji jest osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty przetargowej, należy przedłożyć pełnomocnictwo dla tej osoby przed rozpoczęciem negocjacji).
3.5. Oferta Wykonawcy, który nie przystąpi do negocjacji zostanie odrzucona.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Wykonanie zadania polega na:

 • Demontażu wewnętrznej istniejącej stolarki drzwiowej oraz obudów pionów
  instalacyjnych.
 • Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z szyldami i dodatkowym wyposażeniem.
 • Wykonanie i montaż nowych obudów pionów instalacyjnych (według istniejących).
 • Wykonanie drobnych prac płytkarskich i malarskich.

Wszystkie materiały muszą spełniać standardy firmy AQUANET (wariant ekonomiczny) i przed dostawą zostać uzgodnione z Użytkownikiem i Zamawiającym. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu.

Termin wizji lokalnej należy zgłaszać:
na maila krzysztof.durczewski@aquanet.pl lub telefonicznie 603 606 322;albo Marek Bielec marek.bielec@aquanet.pl ; tel. 785 018 875

na co najmniej 3 dni robocze przed jego planowanym przeprowadzeniem.

5. Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie Przedmiotu Zamówienia w terminie do 95 dni od daty podpisania umowy.

6. Informację o środkach komunikacji, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:

6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.
6.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Krzysztof Durczewski, tel. 61 835 93 26 lub 603 606 322
e- mail: krzysztof.durczewski@aquanet.pl
albo
Marek Bielec tel. 785 018 875; e- mail: marek.bielec@aquanet.pl

7. Termin związania ofertą:

7.1. Wykonawca związany jest ofertą 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.2. Zamawiający może przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu.

8. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

8.1. Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail krzysztof.durczewski@aquanet.pl 02.08.2022r. do godz. 12:00.
8.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.
8.3. Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
8.4. Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
8.5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
8.6. Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
8.7. Kompletna oferta musi zawierać:

 • Formularz oferty z ceną i terminem realizacji – załącznik nr 1
 • Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3
 • Wycena na podstawie przedmiaru robót – załącznik nr 5
 • Wykaz wykonanych robót wraz poświadczeniem / referencjami – załącznik nr 6
 • Aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy.

UWAGA!
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu zaświadczenia o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (NUS, ZUS).

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego. W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:
Oferta nazwa firmy…………………. i (tytuł postępowania) – „Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku DW”
Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail krzysztof.durczewski@aquanet.pl od dnia 02.08.2022r. od godz. 12.30 do dnia 03.08.2022r. do godz. 10:00 .

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:
Tytuł wiadomości: Nazwa firmy ….… i (tytuł postępowania) – „Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku DW”
8.8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2022r. o godz. 12.00 .
8.9. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania

Wymogi dotyczące posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia, wykazując, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu prac polegających na wykonaniu prac związaną z wymianą stolarki drzwiowej o wartości 30 000 PLN netto.

10. Podstawy do wykluczenia z postępowania:

Zgodnie z art. 7 ust 1. Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
4) Zaleganie związane z nie uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

11. Podstawy odrzucenia oferty, o ile zostały przewidziane:

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia.
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

12.1. Kryterium wyboru: cena 100%. Cena podana w ofercie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w znaczeniu, o którym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego.

12.2. W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

13. Sposób obliczenia ceny

13.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
13.2. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
13.3. Cenę podaną w formularzu oferty oblicza się na podstawie kosztorysu ofertowego lub wykazu cen lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonano obliczenia ceny (jeżeli dotyczy).

14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

14.1. Przekazanie informacji o wyborze:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania zamieszczona zostanie na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
14.2. Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.
14.3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym najtańszym Wykonawcą (w sytuacji jeżeli cena jest jedynym kryterium oceny ofert).
14.4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym
Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy (w sytuacji, jeśli cena nie jest jedynym kryterium) w kolejności wg kryteriów oceny ofert Wykonawcą).
14.5. W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie.

15. Obowiązek informacyjny RODO

 • Załącznik do ogłoszenia wg wzoru obowiązującego w Spółce – załącznik nr 2

16. Wymagania dotyczące wadium jeżeli dotyczy, przepisy § 63 i § 64 Regulaminu stosuje się odpowiednio;

NIE DOTYCZY

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przepisy § 86-90 Regulaminu stosuje się odpowiednio;

NIE DOTYCZY

18. Podstawy do unieważnienia postępowania.

 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

19. Wzór umowy

Wzór umowy w załączeniu – załącznik nr 4.1.

20. Dodatkowe informacje:

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zamówieniu przed terminem składania ofert.
 • Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:

 • Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 • Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane.
 • Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.

21. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – AQ-RODO-20
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4.1 – Wzór umowy
Załącznik nr 4.2 – Wzór karty gwarancyjnej
Załącznik nr 5 – Przedmiar robót
Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót remontowych

Identyfikator

PO_IB_2022_03

Data publikacji

13.07.2022, 12:56

Termin składania ofert:

02.08.2022, 12:00

Termin otwarcia ofert:

03.08.2022, 12:00

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.