Zagospodarowanie terenu poprzez rozbudowę infrastruktury energetycznej i postawienie stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz ze stosownym oznakowaniem wskazanych miejsc.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 13.09.2022, 13:57

Identyfikator

2-05-17-158-0

Data publikacji

13.09.2022, 13:57

Termin składania ofert:

19.09.2022, 08:00

Termin otwarcia ofert:

19.09.2022, 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:

 

„Zagospodarowanie terenu poprzez rozbudowę infrastruktury energetycznej i postawienie stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz ze stosownym oznakowaniem wskazanych miejsc.”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

AQUANET S.A.

Ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

tel. 61 835 91 00.

e-mail: klient@aquanet.pl

 

strona internetowa zamawiającego: aquanet.pl

 1. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”.

Tryb: Rozeznanie cenowe (§ 22 Regulaminu).

 1. Negocjacje

Zamawiający nie przewiduje negocjacji

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot opisany w zał.nr 2

 1. Termin wykonania zamówienia:

Opisany w zał. Nr 2

 1. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Bogusław Berkau

Adres: AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

e- mail: transport@aquanet.pl

 

nr tel. 669 988 501

 

 1. Termin związania ofertą:

Opisany w zał. nr 2

 1. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Opisany w zał. nr 2

Zgodnie z art. 7 ust 1. Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:

1)      wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

2)      wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

3)      wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

 1. Podstawy odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny

Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Opisany w zał. nr 2

 1. Sposób obliczenia ceny

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty – załącznik nr 3. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

 1. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

Przekazanie informacji o wyborze lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania przesłana zostanie do wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:

Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty .

Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert .

Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o odrzuceniu ofert i/lub wykluczeniu Wykonawcy/ców z postępowania podając podstawę odrzucenia/wykluczenia.

Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności wg kryteriów oceny ofert Wykonawcą).

W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie.

 1. Obowiązek informacyjny RODO

AQ  – RODO – 19 Spełnienie Obowiązku informacyjnego – kontrahenci, stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

 1. Podstawy do unieważnienia postępowania.

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 1. Wzór Umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 1. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie.

Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie  oraz rachunkowe, zawiadamiając  o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane.

Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych zasad obowiązujących na terenie AQUANET w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju Zamawiający może w każdym momencie wstrzymać prace objęte Przedmiotem Umowy.

 1. Informacja o środkach ochrony prawnej

W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, wykonawca może w terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 1. Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – Umowa z załącznikami

Załącznik nr 2 – Dane techniczne SWZ

Załącznik nr 3 –  Formularz oferty

Załącznik nr 4  – AQ-RODO-19

 

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Bogusław Berkau

 

tel.: 669 988 501

mail: transport@aquanet.pl

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Bogusław Berkau

mail: transport@aquanet.pl

Identyfikator

2-05-17-158-0

Data publikacji

13.09.2022, 13:57

Termin składania ofert:

19.09.2022, 08:00

Termin otwarcia ofert:

19.09.2022, 09:30

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.