Zakup szafy AKPiA odpowiedzialnej za sterowanie pracą dwóch pomp zatapialnych na terenie przepompowni ścieków LP4 ul. Chodzieska-Człuchowska

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2022, 08:42

Data publikacji

01.11.2022, 23:47

Termin składania ofert:

10.11.2022, 08:00

Termin otwarcia ofert:

10.11.2022, 09:30

1.Przedmiot zakupu

Zakup szafy zasilające-sterowniczej wraz z fundamentem oraz uruchomieniem w lokalizacji przy ulicy Człuchowskiej w Poznaniu.

2.Warunki dostawy (realizacji zadania)

 1. Nowa szafa AKPiA powinna być wykonana wg. warunków technicznych zamieszczonych na stronie Aquanet S.A. (https://www.aquanet.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zalacznik-nr-4.-Warunki-techniczne-wykonania-przepompowni-z-pompami-zatapialnymi-i-przepompowni-tloczni.pdf).
 2. W punkcie IV w.w warunków technicznych podany jest modem komunikacyjny IP MOXA OnCell G3151-HSPA, który nie jest już dostępny na rynku. Dlatego należy zastosować modem IP MOXA OnCell 3120-LTE-1 lub równoważny.
 3. Obecnie szafa posiada dwa zasilania w układzie SZR, który należy odtworzyć. Należy przewidzieć dodatkowo gniazdo agregatu wraz przełącznikiem sieć agregat i umożliwieniem odstawienia układu SZR. Szafa odpowiada za zasilanie i sterowanie 2 pomp o mocy 4,2 kW;
 4. Zapewnienie ciągłości pracy przepompowni podczas demontażu i montażu szafki AKPiA zrealizowanej poprzez uzgodnienie z Zamawiającym obecności samochodu specjalnego na czas prac z terminem minimum 7 dni przed datą rozpoczęcia prac, bądź w przypadku konieczności wyłączenia sterowania bądź zasilania obiektu o okres dłuższy niż 1-2 dni roboczych zastępczego układu zasilająco-sterującego;
 5. Demontaż starej szafy AKPiA wraz z fundamentem i ze znajdującymi się w niej urządzeniami odpowiedzialnymi za sterowanie pracą dwóch pomp zatapialnych i transmisję danych. Szafa usytuowana jest na terenie przepompowni ścieków przy ulicy Przemysłowej w Luboniu.
 6. Posadowienie nowej szafy AKPiA wraz z fundamentem nad przepustem kablowym prowadzącym do komory czerpnej i do szafek elektrycznych ZK. Równolegle do komory czerpnej. W miejscu starej szafki.
 7. Wykonanie sprawdzenia oraz naprawy przepustów kablowych w zakresie drożności;
 8. Podłączenie okablowania do zacisków szafki AKPiA.
 9. Wykonanie próby poprawności pracy przepompowni i transmisji danych w koordynacji ze służbami Zamawiającego.
 10. Wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych.
 11. Odtworzenie terenu po pracach
 12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej branży elektrycznej i AKPiA dla wykonywanego zakresu;
 13. Termin realizacji zadania – grudzień 2022;
 14. Lokalizacja i widok istniejącej szafki AKPiA:

W załączonym pliku Zakup ofertowy

 

 

3.Warunki płatności

Zapłata Wynagrodzenia przez Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami
w zleceniu/umowie, faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zleceniodawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.

Na każdej fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest wpisać numer zlecenia/umowy w związku z realizacją którego faktura  została wystawiona. W przypadku braku wskazanego numeru zlecenia/umowy faktura zostanie odesłana do Zleceniobiorcy jako wystawiona nieprawidłowo,
a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zleceniodawcy w zapłacie.

Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

AQUANET SA oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

4.Sposób składania ofert i zawartość oferty:

AQUANET S.A. informuje, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego realizacja niniejszego postępowania będzie odbywała się w sposób zdalny, za pomocą dostępnych środków teleinformatycznych mi.in. tele i video konferencji, natomiast składanie ofert będzie odbywało się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1) AQUANET S.A. informuje, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia
epidemicznego realizacja niniejszego postępowania będzie odbywała się w sposób zdalny,
za pomocą dostępnych środków teleinformatycznych mi.in. tele i video konferencji,
natomiast składanie ofert będzie odbywało się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2) Zawartość oferty i kryteria ważności:
a) dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w obrocie gospodarczym:
 KRS dla spółek handlowych (aktualny wydruk z rejestru)
 CEiDG – dla osób fizycznych, spółek osobowych (aktualny wydruk z rejestru)
b) dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w systemie podatkowym:
 VAT – dla podatników krajowych (aktualny wydruk z rejestru)
c) potwierdzenie warunków wykonania zadania przedstawionych w zapytaniu ofertowym,
d) termin ważności oferty (nie krótszy niż 1 miesiąc)
e) termin realizacji,
f) wartość netto oferty w PLN,
g) termin i sposób zapłaty (potwierdzenie warunków płatności z zapytania),
h) Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem nieważności przesyłając
na poniższe adresy e-mail: robert.kolacki@aquanet.pl, adam.rozynek@aquanet.pl,
bartosz.szymanski@aquanet.pl do dnia 10.11.2022r. do godz. 08:00,
i) wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do
jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed
niepożądanym otwarciem i przesłać do Zleceniodawcy,
j) przez podpisanie oferty, Zleceniodawca rozumie skan podpisanego przez upoważnioną
osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się
podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Zleceniobiorcy, Pozostałe
dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez
Zleceniobiorcę, jednak są dla niego wiążące. W przypadku podpisania oferty przez
pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego
pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego
przez upoważnioną osobę.
k) tytuł wiadomości: Oferta firmy: (nazwa firmy)…………………. – „Zakup szafy
AKPiA odpowiedzialnej za sterowanie pracą dwóch pomp zatapialnych na terenie
przepompowni ścieków LP4 ul Chodzieska-Człuchowska.”
l) maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny
format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.
m) hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na
poniższe adresy e-mail: robert.kolacki@aquanet.pl, adam.rozynek@aquanet.pl,
bartosz.szymanski@aquanet.pl dnia 10.11.2022r. od godz. 08:01 do godz. 09:00., tytuł
wiadomości: Hasło do oferty firmy: (nazwa firmy)…………………. – „Zakup szafy
AKPiA odpowiedzialnej za sterowanie pracą dwóch pomp zatapialnych na terenie
przepompowni ścieków LP4 ul Chodzieska-Człuchowska.”
n) oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 10.11.2022r. o godz. 09.30 przy udziale
minimum 2 pracowników AQUANET SA,
o)

W przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z AQUANET S.A. Dział Automatyki i Energetyki: Bartosz Szymański, kom.: 603 076 931, mail: szymanski@aquanet.pl

Przed złożeniem oferty istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, po wcześniejszym zgłoszeniu, prowadzonej wspólnie z pracownikiem Działu Automatyki i Energetyki.

5.Kryterium oceny oferty

Cena 100% przy zachowaniu wszystkich warunków opisanych z zapytaniu oferty.

W celu zachowania zasady przejrzystości i jawności postępowania, Zamawiający przekaże informacje o wyborze Wykonawcy, drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 18-11-2022 każdej z stron która złożyła ofertę. Podstawą do wykonania usługi będzie wystawienie zlecenia zewnętrznego na realizację opisanych prac.

 

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Robert Kołacki

tel.: 885 974 199
mail: robert.kolacki@quanet.pl

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.