Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

19/02/2021 drukuj

Poznań, dnia 14.01.2021 r.

Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-073, faks 61 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 600.000 PLN
na:
1-05-19-313-0 Ujęcie Dębina – Modernizacja i budowa nowych komór
na rurociągach lewarowych – ETAP II -  Z/120/2020


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Termin realizacji: do 24 miesięcy od daty podpisania Umowy.
Kryterium wyboru ofert: Cena 100%.
Wadium: 40.000 PLN
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.aquanet.pl

Zabezpieczoną hasłem ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej i przesłać na adres e-mail lucyna.janowska@aquanet.pl  do dnia 19.02.2021 r. do godz. 10:30.
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesłać na adres e-mail lucyna.janowska@aquanet.pl od dnia 19.02.2021 r. od godz. 10:31 do dnia 19.02.2021 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w dniu 19.02.2021 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne. Transmisja z otwarcia ofert on-line będzie dostępna pod adresem: https://videokonfer.aquanet.pl/otwarcieofertZ1202020
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 31 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm).

I. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich):
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółek cywilnych odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej każdego ze wspólników wraz z kopią umowy spółki w zakresie jej reprezentacji.


2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W przypadku wykonawców składających ofertę w formie spółki cywilnej aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, należy złożyć oddzielnie dla każdego ze wspólników, jak również dla samej spółki jako płatnika podatku od towarów i usług, a aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, jak również dla samej spółki, jeżeli jest ona płatnikiem składek.
4. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Części I SIWZ (IDW), o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu.
Ponadto Wykonawcy muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w § 29 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

II. W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą:
1. Posiadać zdolność techniczną lub zawodową do wykonania niniejszego zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie):
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – Wykonawca wykaże się wykonaniem
- co najmniej dwóch zadań polegających na budowie lub remoncie
co najmniej 1 komory wodociągowej w pełnym zakresie konstrukcyjno – budowlanym i technologicznym z wymianą co najmniej jednej zasuwy, bądź przepustnicy, na rurociągach o średnicy minimalnej DN 200 mm. Wartość każdego z zadań powinna wynosić minimum 50.000,00 zł netto...
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej IDW wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
W przypadku gdy „AQUANET” S.A. jest podmiotem na rzecz którego roboty wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, referencji potwierdzających ich należyte wykonanie.
2. Wykazać osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać się następującą kadrą:
a) Kierownik Budowy (min 1 osoba), niniejsza osoba winna posiadać:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub sieci i instalacji sanitarnych lub instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska;
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych) z zakresu budowy lub remontu co najmniej 1 komory wodociągowej w pełnym zakresie konstrukcyjno – budowlanymi technologicznym z wymianą co najmniej jednej zasuwy, bądź przepustnicy na rurociągach o średnicy minimalnej DN 200 mm. Wartość każdego z zadań powinna wynosić minimum 50.000,00 zł netto.
b) Kierownik Robót konstrukcyjno – budowlanych (min 1 osoba),
niniejsza osoba winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
- co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy (licząc od daty odpowiednich uprawnień) z zakresu budowy lub remontu komór wodociągowych o łącznej wartości minimum 100.000,00 zł netto w kilku zadaniach
c) Przedstawiciel Wykonawcy (min 1 osoba), niniejsza osoba winna posiadać:
- biegłą znajomość narzędzi do tworzenia harmonogramów np. Microsoft Office Project 2010 Standard lub równoważny;

- minimum roczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu roli członka zespołu zarządzającego kontraktem budowlanym, wspierającego pracę Wykonawcy Robót lub Inżyniera Rezydenta oraz jego biura.

Zamawiający nie dopuszcza, aby funkcje: Kierownika budowy, Kierownika Robót konstrukcyjno – budowlanych, Przedstawiciela Wykonawcy - pełniły te same osoby.
Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający akceptuje zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
3. Złożyć Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Części I SIWZ (IDW), o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu.

UWAGA!
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I niniejszego ogłoszenia:
1) pkt I.1., I.2. i I.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa powyżej w pkt 1) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4. Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

Stosownie do zapisów § 31 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), Zamawiający zastrzega sobie możliwość aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 


Sprawę prowadzi:
Lucyna Janowska
e-mail: lucyna.janowska@aquanet.pl

SIWZ I IDW

SIWZ II OPZ

Przedmiar Robót

Wytyczne i procedury

Umowa

Odpowiedzi na pytania (Pakiet I i II)

Odpowiedzi na pytania (Pakiet III)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

POWRÓT DO LISTY

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Rozumiem