Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

07/05/2019 drukuj

Poznań, dnia 15.04.2019r.

Dział Przetargów Aquanet SA,  ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. (61) 8 359 - 201, faks (61) 8 359-321 działając w imieniu:
AQUANET  SA - ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
 i
Zakład Budowlano – Remontowy „BUDREM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa,  ul. Poznańska 87, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
w imieniu i na rzecz którego działa Aquanet SA,
działając w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl

ogłasza  przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej powyżej 600.000 PLN
na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków w części wsi Baranowo”     Z/9/2019

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji:  15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryterium wyboru ofert: cena 100%
Wadium: 50.000 PLN

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w § 45 ust. 5 i 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieścił na stronie internetowej.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę z opisanym tematem zadania należy złożyć
w Kancelarii AQUANET, ul. Dolna Wilda 126 Poznań, do dnia 07.05.2019 godz. 10:30 Otwarcie ofert nastąpi w AQUANET, ul. Dolna Wilda 126 Poznań, sala 8 w dniu 07.05.2019 godz. 11:00.
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie §45 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podania przyczyny.


Sprawę prowadzi:
Małgorzata Danek tel. (61) 8 359 - 201,
Faks 61 8359 321

 

SIWZ 

OPZ

Umowy

POWRÓT DO LISTY