Rozpocznij wpisywanie...

Ustawienia i linki zewnętrzne

Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie otwiera się w nowej karcie

Wciśnij CTRL i "+", aby powiększyć widok lub CTRL i "-", aby zwiększyć.
W celu przywrócenia rzeczywistej wielkości wciśnij CTRL i "0".

16/11/2020 drukuj

Poznań, dnia 15.10.2020r.


Dział Przetargów ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 61 8 359-375, faks 61 8 359-286 działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) umieszczony na stronie internetowej www.aquanet.pl

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 600.000 PLN
na:
Przebudowa obiektów kubaturowych Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu – Etap II


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Termin realizacji: do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
Kryterium wyboru ofert: Cena 100%
Wadium: 10.000 PLN

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej www.aquanet.pl
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2020r. godz. 12:00.
Zabezpieczoną hasłem ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej i przesłać na adres e-mail anna.urbaniak@aquanet.pl  do dnia 16.11.2020r. do godz. 11:30.
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail anna.urbaniak@aquanet.pl od dnia 16.11.2020r. od godz. 11:31 do dnia 16.11.2020r. do godz. 12:00.

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od terminu składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 31 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm).

I. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich):
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółek cywilnych odpis z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej każdego ze wspólników wraz z kopią umowy spółki
w zakresie jej reprezentacji.
2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 31 ust. 1 pkt 2, 3 i 10 Regulaminu, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Części I SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich  w niniejszym postępowaniu.
Ponadto Wykonawcy muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w § 29 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

II. W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą:
1. Posiadać zdolność techniczną lub zawodową do wykonania niniejszego zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie oraz kadra): w okresie ostatnich pięć lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
co najmniej 1 robotę budowlane polegającą na wykonaniu  renowacji/naprawy powierzchni żelbetowych oraz na aplikacji:
• powłok na bazie żywicy z kompozytu polimocznikowego
lub
• powłok z żywicy poliuretanowej
o łącznej powierzchni minimum 400 m2.

Każde zadanie wskazane przez Wykonawcę może równocześnie potwierdzać spełnianie więcej niż jednego z powyższych warunków.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Części I SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
W przypadku gdy „AQUANET” S.A. jest podmiotem na rzecz którego roboty wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, referencji potwierdzających ich należyte wykonanie.

2. Wykazać osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać się następującą kadrą:
Projektant branży konstrukcyjnej (minimum 1 osoba), niniejsza osoba winna posiadać:
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych),
Doświadczenie to powinno obejmować samodzielne wykonanie minimum 1 dokumentacji projektowej której zakres obejmował renowację/naprawę powierzchni żelbetowych razem o powierzchni minimalnej 400 m2.

Kierownik robót (min 1 osoba), niniejsza osoba winna posiadać:
-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi na stanowisku Kierownika Budowy (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych).
W ramach powyższego doświadczenia przez minimum 2 lata nadzorowanie robót budowlanych polegających na renowacji/naprawie powierzchni żelbetowych lub kierował takimi robotami budowlanymi

Zamawiający akceptuje zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
3. Złożyć Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Części I SIWZ, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu.

UWAGA!
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I niniejszego ogłoszenia:
1) pkt I.1., I.2. i I.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa powyżej w pkt 1) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4. Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

Stosownie do zapisów § 31 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zastrzega sobie możliwość aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

I SIWZ

Wykaz Cen

II OPZ

III UMOWA


Sprawę prowadzi:
Anna Urbaniak,
tel. 61 8 359-375, kom. 885 974 379
fax 61 8 359-286
e-mail: anna.urbaniak@aquanet.pl
pok. 223  Dział Przetargów „AQUANET” S.A.

POWRÓT DO LISTY

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Rozumiem