Taryfy / cennik

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.08 brutto

Ceny obowiązują od 07.10.2023 do 06.10.2024

4.70 netto

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

7.68 brutto

Ceny obowiązują od 07.10.2023 do 06.10.2024

7.11 netto

Abonament woda

Wszystkie miasta i gminy

5.97zł/odb./m-c brutto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2023 do 06.10.2024

5.53 zł/odb./m-c netto

Abonament ścieki

Wszystkie miasta i gminy

12.78zł/odb./m-c brutto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, obowiązująca od 07.10.2023 do 06.10.2024

11.83 zł/odb./m-c netto

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.08 brutto

Ceny obowiązują od 07.10.2023 do 06.10.2024

4.70 netto

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

7.68 brutto

Ceny obowiązują od 07.10.2023 do 06.10.2024

7.11 netto

Abonament woda

Wszystkie miasta i gminy

18.60zł/odb./m-c brutto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2023 do 06.10.2024

17.22 zł/odb./m-c netto

Abonament ścieki

Wszystkie miasta i gminy

39.41zł/odb./m-c brutto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, obowiązująca od 07.10.2023 do 06.10.2024

36.49 zł/odb./m-c netto

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej na terenie m. Poznania od dnia 1 lutego 2023 roku

Poznań

7.39zł/m3 brutto

6.84 zł/m3 netto

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej na okres od dnia 1 lutego 2023 r. z uwzględnieniem retencji

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych

Cena netto

0%

6.84 zł

od 0% do 10%

6.63 zł

od 10% do 20%

6.43 zł

od 20 do 30%

6.22 zł

powyżej 30%

5.75 zł

Do ceny netto dolicza się podatek VAT (na dzień 1.02.2023 stawka VAT wynosi 8%).

Odprowadzanych wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej na terenie m. Poznania na okres od dnia 1 lutego 2023 roku

Poznań

7.66 brutto

7.09 netto

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych

Cena netto

0%

7.09 zł

powyżej 0% do 10%

6.88 zł

powyżej 10% do 20%

6.67 zł

powyżej 20 do 30%

6.45 zł

powyżej 30%

5.96 zł

Do ceny netto dolicza się podatek VAT (na dzień 1.02.2023 stawka VAT wynosi 8%).

Usługi Działu Technicznego (IBM)

Do cen netto doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

Na dzień 01.01.2023 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli poniżej.

1. Wydawanie warunków technicznych na budowę lub przebudowę związaną z projektami drogowymi/kolizją (po zaopiniowaniu układu drogowego/planu zagospodarowania terenu) jednej z następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

pierwsze 100 m

620.00 zł

669.60 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m

52.00 zł

56.16 zł

8%

2. Wydawanie warunków technicznych na budowę lub przebudowę związaną z projektami drogowymi/kolizją (po zaopiniowaniu układu drogowego/planu zagospodarowania terenu) dwóch z następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 m każdej z sieci

822.00 zł

887.76 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m każdej z sieci

52.00 zł

56.16 zł

8%

3. Aktualizacja warunków technicznych dla tego samego inwestora, działki i rodzaju zabudowy na budowę sieci - wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnosplawnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

budowa jednej z sieci

184.00 zł

198.72 zł

8%

budowa dwóch sieci

255.00 zł

275.40 zł

8%

Uwaga: nie przewiduje się aktualizacji warunków technicznych na przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej związaną z projektami drogowymi/kolizją z uwagi na konieczność ponownej całościowej analizy tematu.

4. Wydanie duplikatów (na życzenie inwestora, w ilości przez niego wnioskowanej) opinii, warunków technicznych, pism uzgadniających projekty

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

pierwsza formatka A4

20.00 zł

21.60 zł

8%

następna formatka A4

4.00 zł

4.32 zł

8%

5. Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogólnospławnej (jedna z sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 m.b. jednego rodzaju sieci

255.00 zł

275.40 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m.b. jednego rodzaju sieci

40.00 zł

43.20 zł

8%

a) uzgodnienie projektu sieci: przy pierwszym złożeniu - 50% rabatu od ceny netto, b) przy drugim złożeniu - 100% cena netto, c) przy trzecim złożeniu - 150% ceny netto, d) przy kolejnych złożeniach - czwarte złożenie 250% ceny netto, piąte złożenie 350% ceny netto, itd.

e) uzgodnienie projektu budowlanego - 50% rabatu od ceny netto obliczonej zgodnie z zasadami podanymi w pkt "a-d" (dotyczy przypadku, gdy uzgodnienie jest dwuetapowe, tzn. uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy).

6. Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej (dwa rodzaje sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 m.b. dwóch sieci

387.00 zł

417.96 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 mb każdego rodzaju sieci

40.00 zł

43.20 zł

8%

a) uzgodnienie projektu sieci: przy pierwszym złożeniu - 50% rabatu od ceny netto, b) przy drugim złożeniu - 100% cena netto, c) przy trzecim złożeniu - 150% ceny netto, d) przy kolejnych złożeniach - czwarte złożenie 250% ceny netto, piąte złożenie 350% ceny netto, itd.

e) uzgodnienie projektu budowlanego - 50% rabatu od ceny netto obliczonej zgodnie z zasadami podanymi w pkt "a-d" (dotyczy przypadku, gdy uzgodnienie jest dwuetapowe, tzn. uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy).

7. Aktualizacja projektu: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, podczyszczania ścieków, opomiarowania ilości ścieków.

50% ceny jak za uzgodnienie

Cena netto

8. Uzgadnianie projektu technicznego przepompowni ścieków

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

1 sztuka

1,327.00 zł

1,433.16 zł

8%

każda następna przepompownia w jednym projekcie

n x

475.00 zł

513.00 zł

8%

n* - każda następna przepompownia

9. Uzgadnianie zmian do projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

45.00 zł

48.60 zł

8%

10. Opiniowanie projektów drogowych

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

227.00 zł

245.16 zł

8%

następna formatka A4

n x

68.00 zł

73.44 zł

8%

* 20% rabatu w przypadku, gdy sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wod.-kan. było wykonane w ramach oddzielnej usługi

11. Opiniowanie planów zagospodarowania terenu

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

86.00 zł

92.88 zł

8%

następna formatka A4

n x

36.00 zł

38.88 zł

8%

12. Opiniowanie projektu podczyszczania ścieków przemysłowych

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* 1 sztuka projektu

64.00 zł

69.12 zł

8%

13. Wydawanie warunków technicznych na budowę lub przebudowę związaną z projektami drogowymi/kolizją (po zaopiniowaniu układu drogowego/planu zagospodarowania terenu) sieci kanalizacji deszczowej:

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

budowa sieci do 100 m

620.00 zł

669.60 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m sieci

52.00 zł

56.16 zł

8%

14. Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 mb

255.00 zł

275.40 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 mb

40.00 zł

49.20 zł

23%

a) uzgodnienie projektu sieci: przy pierwszym złożeniu - 50% rabatu od ceny netto, b) przy drugim złożeniu - 100% cena netto, c) przy trzecim złożeniu - 150% ceny netto, d) przy kolejnych złożeniach - czwarte złożenie 250% ceny netto, piąte złożenie 350% ceny netto, itd.

e) uzgodnienie projektu budowlanego - 50% rabatu od ceny netto obliczonej zgodnie z zasadami podanymi w pkt "a-d" (dotyczy przypadku, gdy uzgodnienie jest dwuetapowe, tzn. uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy).

15. Uzgodnienie zmian do projektu sieci kanalizacji deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

45.00 zł

48.60 zł

8%

16. Uzgadnianie projektu technicznego przepompowni wód opadowych i roztopowych

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

1 sztuka

1,327.00 zł

1,433.16 zł

8%

każda następna przepompownia w jednym projekcie

n x

475.00 zł

584.25 zł

23%

n* każda następna przepompownia

17. Opiniowanie projektu technicznego podczyszczania wód opadowych i roztopowych

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

1 sztuka projektu

64.00 zł

69.12 zł

8%

Usługi Działu Sieci Wodociągowej (MSW)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

Na dzień 01.01.2023 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli poniżej.

Jednorazowy wyjazd Pogotowia Wodociągowego Aquanet tj. jednorazowy dojazd do posesji klienta na jego życzenie, związany m.in. z zamknięciem wody na życzenie klienta.

Według kalkulacji. (VAT 8%)

Usługi Działu GIS (IBG)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

Na dzień 01.01.2023 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

1. Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wodociągowego lub kanalizacyjnego na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją uzbrojenia terenu.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4 rysunku

26.00 zł

28.08 zł

8%

kolejny format A4 rysunku

13.00 zł

14.04 zł

8%

2. Udostępnianie kserokopii dokumentacji powykonawczej lub z map branżowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, (poza sprawami związanymi z przyłączeniem do sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4

20.00 zł

24.60 zł

23%

format A3

33.00 zł

40.59 zł

23%

format A2

52.00 zł

63.96 zł

23%

format A1

71.00 zł

87.33 zł

23%

3. Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją uzbrojenia terenu.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4 rysunku

26.00 zł

28.08 zł

8%

kolejny format A4 rysunku

13.00 zł

14.04 zł

8%

4. Udostępnianie kserokopii dokumentacji powykonawczej sieci kan. deszczowej lub z map branżowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, (poza sprawami związanymi z przyłączeniem do sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4

20.00 zł

24.60 zł

23%

format A3

33.00 zł

40.59 zł

23%

format A2

52.00 zł

63.96 zł

23%

format A1

71.00 zł

87.33 zł

23%

Usługi Działu Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczeń (HWR)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

Na dzień 01.01.2023 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli poniżej.

* + Koszt wodomierza wg aktualnej ceny

Montaż i demontaż wodomierzy; udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* montaż wodomierza domowego (DN 13 – 40 mm); dotyczy jednego wodomierza na jednym przyłączu

141.00 zł

173.43 zł

23%

* montaż kolejnego wodomierza na tym samym przyłączu w tym samym czasie

46.00 zł

56.58 zł

23%

* montaż wodomierza przemysłowego (DN 50 – 100 mm)

186.00 zł

228.78 zł

23%

* montaż wodomierza przemysłowego (DN 150 – 250 mm)

275.00 zł

338.25 zł

23%

* ponowne oplombowanie wodomierza na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie powstałe z winy odbiorcy; dotyczy jednego wodomierza na jednym przyłączu,

115.00 zł

141.45 zł

23%

* plombowanie kolejnego wodomierza na tym samym przyłączu i w tym samym czasie

20.00 zł

24.60 zł

23%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Montaż i demontaż wodomierza domowego (DN 13 – 40 mm) przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza):

141.00 zł

173.43 zł

23%

+ koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

wg aktualnej ceny

+ koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

wg faktury wykonawcy ekspertyzy

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Montaż i demontaż kolejnego wodomierza (DN 13 – 40 mm) na tym samym przyłączu i w tym samym czasie, przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza):

141.00 zł

173.43 zł

23%

+ koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg aktualnej ceny

+ koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg faktury wykonawcy ekspertyzy

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Montaż i demontaż wodomierza przemysłowego (DN 50 – 100 mm) przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

186.00 zł

228.78 zł

23%

Montaż i demontaż wodomierza przemysłowego (DN 150 – 250 mm) przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza)

275.00 zł

338.25 zł

23%

+ koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg aktualnej ceny

+ koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg faktury wykonawcy ekspertyzy

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Montaż i demontaż podlicznika ogrodowego przy wymianie wodomierza głównego - wymiana na wodomierz z nakładką radiową.

78.00 zł

84.24 zł

8%

Montaż i demontaż podlicznika ogrodowego na życzenie klienta - wymiana na wodomierz z nakładką radiową.

180.00 zł

194.40 zł

8%

+ Koszt wodomierza bez nakładki radiowej

dla wodomierzy o średnicach DN15 i DN20 wynosi 41,03 zł netto (44,31 zł brutto)

Wypożyczanie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu naziemnego (w skład usługi wchodzą pozycje)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

wynajem zestawu z wodomierzem na okres do 30 dni

370.00 zł

455.10 zł

23%

wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 30 dni; opłata za każdy 1 dzień

*na dzień

12.00 zł

14.76 zł

23%

+ zużycie wody (i odprowadzanie ścieków) wg wskazań wodomierza.

wg obowiązujących taryf (vat 8%)

Wypożyczanie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu podziemnego (w skład usługi wchodzą pozycje)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

wynajem zestawu z wodomierzem na okres do 30 dni

434.00 zł

533.82 zł

23%

wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 30 dni; opłata za każdy 1 dzień

*na dzień

14.00 zł

17.22 zł

23%

+ zużycie wody (i odprowadzanie ścieków) wg wskazań wodomierza.

wg obowiązujących taryf (vat 8%)

* W przypadku, gdy Zleceniodawca oświadczy (na odrębnym druku), że przyłącze doprowadza wodę do lokalu mieszkalnego o powierzchni do 150 m2 lub budynku mieszkalnego o powierzchni do 300 m2, wówczas do kosztów wymiany wodomierza doliczony zostanie niższy podatek VAT w wysokości 8%.

Usługi Działu Oczyszczania Ścieków (MOŚ)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

Na dzień 01.01.2023 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli poniżej.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Ścieki dowożone bytowe/przemysłowe

11.85 zł

12.80 zł

8%

Ścieki dowożone z ROD

16.00 zł

17.28 zł

8%

Ścieki dowożone z toalet przewoźnych

100.59 zł

108.64 zł

8%

Ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków

78.27 zł

84.53 zł

8%

Usługi Działu Realizacji Inwestycji (IB)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

Na dzień 01.01.2023 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Odbiory częściowe sieci wod-kan

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

każde rozpoczęte 50 m

42.00 zł

45.36 zł

8%

Pisemne lub telefoniczne zgłoszenie usługi z określeniem zakresu odbioru.

Termin wykonania usługi: 5 dni

Odbiory techniczne, końcowe sieci wod-kan:

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 50 m

341.00 zł

368.28 zł

8%

każde następne rozpoczęte 50 m

43.00 zł

46.44 zł

8%

Pisemne zgłoszenie usługi z oświadczeniem o zakończeniu budowy, podaniem tytułu zadania i zakresu rzeczowego.

Termin wykonania usługi: 14 dni.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Próba szczelności sieci wod-kan

153.00 zł

165.24 zł

8%

* usługa wykonywania łącznie z inną usługą, dla tego samego klienta w tym samym czasie

64.00 zł

69.12 zł

8%

Weryfikacja: sieci, obiektów i uzbrojenia wod-kan oraz dokumentacji technicznej w terenie

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 30 min

132.00 zł

142.56 zł

8%

każde następne rozpoczęte 30 min

43.00 zł

46.44 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja dokumentacji powykonawczej przepompowni/tłoczni ścieków lub sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do 50m

167.00 zł

180.36 zł

8%

•      za każde następne rozpoczęte 50m

21.00 zł

22.68 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja uzupełnienia do dokumentacji powykonawczej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (każdy dokument)

28.00 zł

30.24 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej za każde rozpoczęte 50m

28.00 zł

30.24 zł

8%

Odbiory częściowe sieci kan. deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

każde rozpoczęte 50 m

42.00 zł

45.36 zł

8%

Odbiory techniczne, końcowe sieci kan. deszczowej do 50 m

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 50 m

341.00 zł

368.28 zł

8%

każde następne rozpoczęte 50 m

43.00 zł

46.44 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Próba szczelności sieci kanalizacji deszczowej

153.00 zł

165.24 zł

8%

* usługa wykonywana łącznie z inną usługą, dla tego samego klienta w tym samym czasie.

64.00 zł

69.12 zł

8%

Weryfikacja sieci, obiektów i uzbrojenia kanalizacji deszczowej oraz dokumentacji technicznej w terenie

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

• do 30 min

132.00 zł

142.56 zł

8%

• każde następne rozpoczęte 50 m,

43.00 zł

46.44 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja dokumentacji powykonawczej przepompowni wód opadowych i roztopowych lub sieci kanalizacji deszczowej do 50m

167.00 zł

180.36 zł

8%

• za każde następne rozpoczęte 50m

21.00 zł

22.68 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja uzupełnienia do dokumentacji powykonawczej sieci kanalizacji deszczowej (każdy dokument)

28.00 zł

30.24 zł

8%

Weryfikacja inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej za każde rozpoczęte 50m

28.00 zł

30.24 zł

8%

Usługi Działu Zarządzania Środowiskowego (JOS)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

Na dzień 01.01.2023 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli poniżej.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Kontrola jakości ścieków realizowana w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm lub na wniosek zakładu

plus refaktura kosztów analiz laboratoryjnych

656.00 zł

806.88 zł

23%

Udostępnienie wyników badań laboratoryjnych związanych z kontrolą jakości ścieków

według kalkulacji (vat 23%)

Usługi Działu Przygotowywania Dokumentacji (IPD)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

Na dzień 01.01.2023 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli poniżej.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, dla zadań ujętych w planie inwestycyjnym Aquanet - do 100mb każdego rodzaju sieci

255.00 zł

275.40 zł

8%

•  każde następne rozpoczęte 100mb jednego rodzaju sieci

40.00 zł

43.20 zł

8%

a) uzgodnienie projektu sieci: przy pierwszym złożeniu - 50% rabatu od ceny netto, b) przy drugim złożeniu - 100% cena netto, c) przy trzecim złożeniu - 150% ceny netto, d) przy kolejnych złożeniach - czwarte złożenie 250% ceny netto, piąte złożenie 350% ceny netto, itd.

e) uzgodnienie projektu budowlanego - 50% rabatu od ceny netto obliczonej zgodnie z zasadami podanymi w pkt "a-d" (dotyczy przypadku, gdy uzgodnienie jest dwuetapowe, tzn. uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy).

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, dla zadań ujętych w planie inwestycyjnym Aquanet - do 100mb ( 2 rodzaje sieci)

387.00 zł

417.96 zł

8%

•  każde następne rozpoczęte 100mb każdego rodzaju sieci

40.00 zł

49.20 zł

23%

a) uzgodnienie projektu sieci: przy pierwszym złożeniu - 50% rabatu od ceny netto, b) przy drugim złożeniu - 100% cena netto, c) przy trzecim złożeniu - 150% ceny netto, d) przy kolejnych złożeniach - czwarte złożenie 250% ceny netto, piąte złożenie 350% ceny netto, itd.

e) uzgodnienie projektu budowlanego - 50% rabatu od ceny netto obliczonej zgodnie z zasadami podanymi w pkt "a-d" (dotyczy przypadku, gdy uzgodnienie jest dwuetapowe, tzn. uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy).

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Uzgadnianie zmian do projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, dla zadań ujętych w planie inwestycyjnym Aquanet - formatka A4

45.00 zł

48.60 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Uzgadnianie projektu technicznego przepompowni ścieków dla zadań ujętych w planie inwestycyjnym Aquanet - 1 sztuka.

1,327.00 zł

1,433.16 zł

8%

•  każda następna przepompownia w jednym projekcie.

475.00 zł

513.00 zł

8%

Opłaty związane z działalnością Spółki, tj.: legalizacją przyłączy, kosztami zamykania i otwierania wody dłużnikowi, przerwania czynności odbiorowych sieci i przyłączy, samowolnego demontażu wodomierza i inne.

Do opłat netto doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. 

Na dzień 01.01.2023 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli poniżej.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Legalizacja przyłącza wodociągowego /kanalizacyjnego, ujawnienia nielegalnego poboru wody /odprowadzania ścieków w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście przez klienta.

500.00 zł

615.00 zł

23%

Legalizacja przyłącza wod.-kan. i/lub nielegalnego poboru wody/odprowadzania ścieków.

1,000.00 zł

1,230.00 zł

23%

Zbadanie stanu technicznego legalizowanego przyłącza wodociągowego.

750.00 zł

922.50 zł

23%

Zbadanie stanu technicznego legalizowanego przyłącza kanalizacyjnego.

1,933.00 zł

2,377.59 zł

23%

Przywrócenie dostaw wody.

250.00 zł

270.00 zł

8%

Montaż wodomierza w związku z samowolnym demontażem

plus koszt wodomierza (według aktualnej ceny)

2,000.00 zł

2,460.00 zł

23%

Przerwanie czynności odbioru częściowego, odbioru końcowego sieci wod-kan z przyczyn zależnych od inwestora.

341.00 zł

419.43 zł

23%

Opłata za wydanie dokumentu niezbędnego do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych pt: "Zgoda na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych".

100.00 zł

123.00 zł

23%

Opłata za złamanie regulaminu stacji zlewnych

500.00 zł

615.00 zł

23%

Opłata za inwentaryzację geodezyjną przyłącza

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

- jedno przyłącze na jednej posesji,

650.00 zł

799.50 zł

23%

- kolejne przyłącze na jednej posesji,

263.00 zł

323.49 zł

23%

- jedno przyłącze na jednej posesji wraz z wytyczeniem,

756.00 zł

929.88 zł

23%

- kolejne przyłącze na jednej posesji wraz z wytyczeniem,

263.00 zł

323.49 zł

23%

- otwarcie zlecenia - zgłoszenie usługi w ośrodku geodezyjnym

139.00 zł

170.97 zł

23%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Opłata za realizację sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej bez wymaganego udziału Aquanet S.A.

2,000.00 zł

2,460.00 zł

23%

Ponowne wydanie czipa do samochodu asenizacyjnego w przypadku zgubienia lub uszkodzenia

80.00 zł

98.40 zł

23%

Ponowne wydanie pilota do bramy wjazdowej na stacje zlewne w przypadku zagubienia lub uszkodzenia

275.00 zł

338.25 zł

23%

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.08 brutto

4.70 netto

Ceny obowiązują od 07.10.2023 do 06.10.2024

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

7.68 brutto

7.11 netto

Ceny obowiązują od 07.10.2023 do 06.10.2024

Abonament woda

Wszystkie miasta i gminy

5.97 zł/odb./m-c brutto

5.53 zł/odb./m-c netto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2023 do 06.10.2024

Abonament ścieki

Wszystkie miasta i gminy

12.78 zł/odb./m-c brutto

11.83 zł/odb./m-c netto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, obowiązująca od 07.10.2023 do 06.10.2024

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.08 brutto

4.70 netto

Ceny obowiązują od 07.10.2023 do 06.10.2024

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

7.68 brutto

7.11 netto

Ceny obowiązują od 07.10.2023 do 06.10.2024

Abonament woda

Wszystkie miasta i gminy

18.60 zł/odb./m-c brutto

17.22 zł/odb./m-c netto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2023 do 06.10.2024

Abonament ścieki

Wszystkie miasta i gminy

39.41 zł/odb./m-c brutto

36.49 zł/odb./m-c netto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, obowiązująca od 07.10.2023 do 06.10.2024

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej na terenie m. Poznania od dnia 1 lutego 2023 roku

Poznań

7.39 zł/m3 brutto

6.84 zł/m3 netto

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej na okres od dnia 1 lutego 2023 r. z uwzględnieniem retencji

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych

0%

6.84 zł/m3 netto

od 0% do 10%

6.63 zł/m3 netto

od 10% do 20%

6.43 zł/m3 netto

od 20 do 30%

6.22 zł/m3 netto

powyżej 30%

5.75 zł/m3 netto

Do ceny netto dolicza się podatek VAT (na dzień 1.02.2023 stawka VAT wynosi 8%).

Odprowadzanych wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej na terenie m. Poznania na okres od dnia 1 lutego 2023 roku

Poznań

7.66 brutto

7.09 netto

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej na okres od dnia 1 lutego 2023 r. z uwzględnieniem retencji

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych

0%

7.09 zł/m3 netto

powyżej 0% do 10%

6.88 zł/m3 netto

powyżej 10% do 20%

6.67 zł/m3 netto

powyżej 20 do 30%

6.45 zł/m3 netto

powyżej 30%

5.96 zł/m3 netto

Do ceny netto dolicza się podatek VAT (na dzień 1.02.2023 stawka VAT wynosi 8%).

Usługi Działu Technicznego (IBM)

pierwsze 100 m

669.60 zł/m3 brutto

620.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każde następne rozpoczęte 100 m

56.16 zł/m3 brutto

52.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

do 100 m każdej z sieci

887.76 zł/m3 brutto

822.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każde następne rozpoczęte 100 m każdej z sieci

56.16 zł/m3 brutto

52.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

budowa jednej z sieci

198.72 zł/m3 brutto

184.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

budowa dwóch sieci

275.40 zł/m3 brutto

255.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

Uwaga: nie przewiduje się aktualizacji warunków technicznych na przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej związaną z projektami drogowymi/kolizją z uwagi na konieczność ponownej całościowej analizy tematu.

pierwsza formatka A4

21.60 zł/m3 brutto

20.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

następna formatka A4

4.32 zł/m3 brutto

4.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

do 100 m.b. jednego rodzaju sieci

275.40 zł/m3 brutto

255.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każde następne rozpoczęte 100 m.b. jednego rodzaju sieci

43.20 zł/m3 brutto

40.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

a) uzgodnienie projektu sieci: przy pierwszym złożeniu - 50% rabatu od ceny netto, b) przy drugim złożeniu - 100% cena netto, c) przy trzecim złożeniu - 150% ceny netto, d) przy kolejnych złożeniach - czwarte złożenie 250% ceny netto, piąte złożenie 350% ceny netto, itd.

e) uzgodnienie projektu budowlanego - 50% rabatu od ceny netto obliczonej zgodnie z zasadami podanymi w pkt "a-d" (dotyczy przypadku, gdy uzgodnienie jest dwuetapowe, tzn. uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy).

do 100 m.b. dwóch sieci

417.96 zł/m3 brutto

387.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każde następne rozpoczęte 100 mb każdego rodzaju sieci

43.20 zł/m3 brutto

40.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

a) uzgodnienie projektu sieci: przy pierwszym złożeniu - 50% rabatu od ceny netto, b) przy drugim złożeniu - 100% cena netto, c) przy trzecim złożeniu - 150% ceny netto, d) przy kolejnych złożeniach - czwarte złożenie 250% ceny netto, piąte złożenie 350% ceny netto, itd.

e) uzgodnienie projektu budowlanego - 50% rabatu od ceny netto obliczonej zgodnie z zasadami podanymi w pkt "a-d" (dotyczy przypadku, gdy uzgodnienie jest dwuetapowe, tzn. uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy).

50% ceny jak za uzgodnienie

1 sztuka

1,433.16 zł/m3 brutto

1,327.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każda następna przepompownia w jednym projekcie

513.00 zł/m3 brutto

475.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

n x

n* - każda następna przepompownia

formatka A4

48.60 zł/m3 brutto

45.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

formatka A4

245.16 zł/m3 brutto

227.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

następna formatka A4