Taryfy / cennik

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.05 brutto

Ceny obowiązują od 07.10.2022 do 06.10.2023

4.68 netto

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

7.48 brutto

Ceny obowiązują od 07.10.2022 do 06.10.2023

6.93 netto

Abonament woda

Wszystkie miasta i gminy

5.71zł/odb./m-c brutto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2022 do 06.10.2023

5.29 zł/odb./m-c netto

Abonament ścieki

Wszystkie miasta i gminy

12.23zł/odb./m-c brutto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2022 do 06.10.2023

11.32 zł/odb./m-c netto

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.05 brutto

Ceny obowiązują od 07.10.2022 do 06.10.2023

4.68 netto

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

7.48 brutto

Ceny obowiązują od 07.10.2022 do 06.10.2023

6.93 netto

Abonament woda

Wszystkie miasta i gminy

17.80zł/odb./m-c brutto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2022 do 06.10.2023

16.48 zł/odb./m-c netto

Abonament ścieki

Wszystkie miasta i gminy

37.71zł/odb./m-c brutto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2022 do 06.10.2023

34.92 zł/odb./m-c netto

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej na terenie m. Poznania od dnia 1 kwietnia 2021 roku

Poznań

6.30zł/m3 brutto

5.83 zł/m3 netto

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej na okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. z uwzględnieniem retencji

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych

Cena netto

0%

5.83 zł

od 0% do 10%

5.66 zł

od 10% do 20%

5.48 zł

od 20 do 30%

5.31 zł

powyżej 30%

4.90 zł

Do ceny netto dolicza się podatek VAT (na dzień 1.01.2021 stawka VAT wynosi 8%).

Odprowadzanych wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej na terenie m. Poznania na okres od dnia 1 stycznia 2021 roku

Poznań

6.86 brutto

6.35 netto

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych

Cena netto

0%

6.35 zł

powyżej 0% do 10%

6.16 zł

powyżej 10% do 20%

5.97 zł

powyżej 20 do 30%

5.78 zł

powyżej 30%

5.34 zł

Do ceny netto dolicza się podatek VAT (na dzień 1.01.2021 stawka VAT wynosi 8%).

Usługi Działu Technicznego (IBM)

Do cen netto usług świadczonych przez Dział Rozwoju Majątku Aquanet S.A. doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2022 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli poniżej.

50% rabatu za uzgodnienie projektu budowlanego w przypadku gdy uzgodnienie jest dwuetapowe tj: uzgadniany jest projekt budowlany i projekt wykonawczy

50% rabatu za uzgodnienie projektu po pierwszym złożeniu do uzgodnienia (nie dotyczy projektu budowlanego)

25% rabatu za uzgodnienie projektu po uwzględnieniu wszystkich uwag Aquanet (drugie złożenie projektu do uzgodnienia)

1. Wydawanie warunków technicznych na budowę lub przebudowę związaną z projektami drogowymi/kolizją (po zaopiniowaniu układu drogowego/planu zagospodarowania terenu) jednej z następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

pierwsze 100 m

537.00 zł

579.96 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m

46.00 zł

49.68 zł

8%

2. Wydawanie warunków technicznych na budowę lub przebudowę związaną z projektami drogowymi/kolizją (po zaopiniowaniu układu drogowego/planu zagospodarowania terenu) dwóch z następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 m każdej z sieci

710.00 zł

766.80 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m każdej z sieci

45.00 zł

48.60 zł

8%

3. Aktualizacja warunków technicznych dla tego samego inwestora, działki i rodzaju zabudowy na budowę sieci - wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnosplawnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

budowa jednej z sieci

169.00 zł

182.52 zł

8%

budowa dwóch sieci

222.00 zł

239.76 zł

8%

Uwaga: nie przewiduje się aktualizacji warunków technicznych na przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej związaną z projektami drogowymi/kolizją z uwagi na konieczność ponownej całościowej analizy tematu.

4. Wydanie duplikatów (na życzenie inwestora, w ilości przez niego wnioskowanej) opinii, warunków technicznych, pism uzgadniających projekty

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

pierwsza formatka A4

17.00 zł

18.36 zł

8%

następna formatka A4

4.00 zł

4.32 zł

8%

5. Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogólnospławnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 m.b. każdego rodzaju sieci

225.00 zł

243.00 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m.b. jednego rodzaju sieci

36.00 zł

38.88 zł

8%

2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

rabaty do usługi na początku tabeli

Aktualizacja projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, podczyszczania ścieków, opomiarowania iości ścieków - 50% ceny jak za uzgodnienie. 

6. Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej (dwa rodzaje sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 m.b. dwóch sieci

342.00 zł

369.36 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 mb każdego rodzaju sieci

36.00 zł

38.88 zł

8%

2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

rabaty do usługi na początku tabeli

7. Aktualizacja projektu: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, podczyszczania ścieków, opomiarowania ilości ścieków.

50% ceny jak za uzgodnienie

Cena netto

8. Uzgadnianie projektu technicznego przepompowni ścieków

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

1 sztuka

1,130.00 zł

1,220.40 zł

8%

każda następna przepompownia w jednym projekcie

n x

387.00 zł

417.96 zł

8%

- 2 sprawdzenie projektu w przyopadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

- 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

- Rabaty do usługi na początku tabeli

n* - każda następna przepompownia

9. Uzgadnianie zmian do projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

40.00 zł

43.20 zł

8%

10. Opiniowanie projektów drogowych i planów zagospodarowania terenu

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

180.00 zł

194.40 zł

8%

następna formatka A4

n x

53.00 zł

57.24 zł

8%

- 20% rabatu w przypadku, gdy sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wod.-kan. było wykonane w ramach oddzielnej usługi

11. Opiniowanie projektu technicznego podczyszczania ścieków przemysłowych

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* 1 sztuka projektu

56.00 zł

60.48 zł

8%

- 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

- 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

12. Wydawanie warunków technicznych na budowę lub przebudowę związaną z projektami drogowymi/kolizją (po zaopiniowaniu układu drogowego/planu zagospodarowania terenu) sieci kanalizacji deszczowej:

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

pierwsze 100 m

537.00 zł

579.96 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m sieci

46.00 zł

49.68 zł

8%

13. Aktualizacja warunków technicznych dla tego samego inwestora, działki i rodzaju zabudowy na budowę sieci kanalizacji deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Aktualizacja warunków technicznych dla tego samego inwestora, działki i rodzaju zabudowy na budowę sieci kanalizacji deszczowej

169.00 zł

182.52 zł

8%

Uwaga: nie przewiduje się aktualizacji warunków technicznych na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej związaną z projektami drogowymi/kolizją z uwagi na konieczność ponownej całościowej analizy tematu. 

14. Uzgadnianie, opiniowanie projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 100 m.b.

225.00 zł

243.00 zł

8%

każde następne rozpoczęte 100 m.b. sieci

36.00 zł

38.88 zł

8%

* 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

* 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

15. Uzgodnienie zmian do projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

formatka A4

40.00 zł

43.20 zł

8%

16. Aktualizacja projektu:  sieci kanalizacji deszczowej oraz dodatkowo urządzeń do podczyszczania i przepompowni wód opadowych i roztopowych

Opis

Cena netto

Aktualizacja projektu:  sieci kanalizacji deszczowej oraz dodatkowo urządzeń do podczyszczania i przepompowni wód opadowych i roztopowych

50% ceny jak za uzgodnienie

17. Uzgadnianie projektu technicznego przepompowni wód opadowych i roztopowych

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* 1 sztuka

1,130.00 zł

1,220.40 zł

8%

każda następna przepompownia w jednym projekcie

n x

387.00 zł

417.96 zł

8%

- 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

- 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

Usługi Działu Sieci Wodociągowej (MSW)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2022 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Jednorazowy wyjazd Pogotowia Wodociągowego Aquanet tj. jednorazowy dojazd do posesji klienta na jego życzenie, związany m.in. z zamknięciem wody na wniosek klienta itp.

Według kalkulacji. (VAT 8%)

Usługi Działu GIS (IBG)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2022 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

1. Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wodociągowego lub kanalizacyjnego na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją uzbrojenia terenu.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4 rysunku

24.00 zł

25.92 zł

8%

kolejny format A4 rysunku

13.00 zł

14.04 zł

8%

każdy większy format A4 rysunku

13.00 zł

14.04 zł

8%

2. Udostępnianie kserokopii dokumentacji powykonawczej lub z map branżowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, (poza sprawami związanymi z przyłączeniem do sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4

18.00 zł

22.14 zł

23%

format A3

30.00 zł

36.90 zł

23%

format A2

48.00 zł

59.04 zł

23%

format A1

65.00 zł

79.95 zł

23%

3. Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową ewidencją uzbrojenia terenu.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4 rysunku

24.00 zł

25.92 zł

8%

kolejny format A4 rysunku

13.00 zł

14.04 zł

8%

4. Udostępnianie kserokopii dokumentacji powykonawczej sieci kan. deszczowej lub z map branżowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, (poza sprawami związanymi z przyłączeniem do sieci)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

format A4

18.00 zł

22.14 zł

23%

format A3

30.00 zł

36.90 zł

23%

format A2

48.00 zł

59.04 zł

23%

format A1

65.00 zł

79.95 zł

23%

Usługi Działu Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczeń (HWR)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2022 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

(* koszt wodomierza)

Montaż i demontaż wodomierzy; udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy odbiorcy

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

* montaż wodomierza domowego (DN 13 – 40 mm); dotyczy jednego wodomierza na jednym przyłączu

106.00 zł

130.38 zł

23%

* montaż kolejnego wodomierza na tym samym przyłączu w tym samym czasie

35.00 zł

43.05 zł

23%

* montaż wodomierza przemysłowego (DN 50 – 100 mm)

139.00 zł

170.97 zł

23%

* montaż wodomierza przemysłowego (DN 150 – 250 mm)

205.00 zł

252.15 zł

23%

* ponowne oplombowanie wodomierza na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie powstałe z winy odbiorcy; dotyczy jednego wodomierza na jednym przyłączu,

86.00 zł

105.78 zł

23%

* plombowanie kolejnego wodomierza na tym samym przyłączu i w tym samym czasie

15.00 zł

18.45 zł

23%

* + Koszt wodomierza

wg aktualnej ceny

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Montaż i demontaż wodomierza domowego (DN 13 – 40 mm) przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza):

106.00 zł

130.38 zł

23%

+ koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

wg aktualnej ceny

+ koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza);

wg faktury wykonawcy ekspertyzy

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Montaż i demontaż kolejnego wodomierza (DN 13 – 40 mm) na tym samym przyłączu i w tym samym czasie, przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza):

35.00 zł

43.05 zł

23%

+ koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg aktualnej ceny

+ koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg faktury wykonawcy ekspertyzy

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Montaż i demontaż wodomierza przemysłowego (DN 50 – 100 mm) przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

139.00 zł

170.97 zł

23%

Montaż i demontaż wodomierza przemysłowego (DN 150 – 250 mm) przekazywanego do ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza)

205.00 zł

252.15 zł

23%

+ koszt wodomierza (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg aktualnej ceny

+ koszt ekspertyzy (tylko w przypadku, gdy ekspertyza wykaże sprawność wodomierza).

wg faktury wykonawcy ekspertyzy

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Montaż i demontaż podlicznika ogrodowego przy wymianie wodomierza głównego - wymiana na wodomierz z nakładką radiową.

66.00 zł

71.28 zł

8%

Montaż i demontaż podlicznika ogrodowego na życzenie klienta - wymiana na wodomierz z nakładką radiową.

140.00 zł

151.20 zł

8%

+ Koszt wodomierza bez nakładki radiowej

wg aktualnej ceny

Wypożyczanie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu naziemnego (w skład usługi wchodzą pozycje)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

wynajem zestawu z wodomierzem na okres do 30 dni

319.00 zł

392.37 zł

23%

wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 30 dni; opłata za każdy 1 dzień

*na dzień

12.00 zł

14.76 zł

23%

+ zużycie wody (i odprowadzanie ścieków) wg wskazań wodomierza.

wg obowiązujących taryf (vat 8%)

Wypożyczanie zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu podziemnego (w skład usługi wchodzą pozycje)

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

wynajem zestawu z wodomierzem na okres do 30 dni

377.00 zł

463.71 zł

23%

wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 30 dni; opłata za każdy 1 dzień

*na dzień

14.00 zł

17.22 zł

23%

+ zużycie wody (i odprowadzanie ścieków) wg wskazań wodomierza.

wg obowiązujących taryf (vat 8%)

* W przypadku, gdy Zleceniodawca oświadczy (na odrębnym druku), że przyłącze doprowadza wodę do lokalu mieszkalnego o powierzchni do 150 m2 lub budynku mieszkalnego o powierzchni do 300 m2, wówczas do kosztów wymiany wodomierza doliczony zostanie niższy podatek VAT w wysokości 8%.

Usługi Działu Oczyszczania Ścieków (MOŚ)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2022 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Ścieki dowożone do punktów zlewnych.

9.50 zł

10.26 zł

8%

Ścieki dowożone z ROD

14.00 zł

15.12 zł

8%

Ścieki dowożone z toalet przewoźnych

67.00 zł

72.36 zł

8%

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków

60.00 zł

64.80 zł

8%

Usługi Działu Realizacji Inwestycji (IB)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2022 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Odbiory częściowe sieci wod-kan

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

każde rozpoczęte 50 m

24.00 zł

25.92 zł

8%

Pisemne lub telefoniczne zgłoszenie usługi z określeniem zakresu odbioru.

Termin wykonania usługi: 5 dni

Odbiory techniczne, końcowe sieci wod-kan:

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 50 m

291.00 zł

314.28 zł

8%

każde następne rozpoczęte 50 m

37.00 zł

39.96 zł

8%

Pisemne zgłoszenie usługi z oświadczeniem o zakończeniu budowy, podaniem tytułu zadania i zakresu rzeczowego.

Termin wykonania usługi: 14 dni.

W przypadku, gdy odbiór końcowy jest poprzedzony odbiorem robót zanikających, na odbiór końcowy udziela się 10% rabatu.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Próba szczelności sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

129.00 zł

139.32 zł

8%

* usługa wykonywania łącznie z inną usługą, dla tego samego klienta w tym samym czasie

54.00 zł

58.32 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja w terenie: sieci, obiektów i uzbrojenia wod-kan oraz dokumentacji technicznej w terenie.

111.00 zł

119.88 zł

8%

Odbiory częściowe sieci kan. deszczowej

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

każde rozpoczęte do 50 m

24.00 zł

25.92 zł

8%

Odbiory techniczne, końcowe sieci kan. deszczowej do 50 m

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

do 50 m

291.00 zł

314.28 zł

8%

każde następne rozpoczęte 50 m

37.00 zł

39.96 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Próba szczelności sieci kanalizacji deszczowej

129.00 zł

139.32 zł

8%

* usługa wykonywana łącznie z inną usługą, dla tego samego klienta w tym samym czasie.

54.00 zł

58.32 zł

8%

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Weryfikacja w terenie: sieci, obiektów i uzbrojenia kan. deszczowej oraz dokumentacji technicznej

111.00 zł

119.88 zł

8%

Usługi Działu Zarządzania Środowiskowego (JOS)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2022 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Kontrola jakości ścieków realizowana w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm lub na wniosek zakładu

plus refaktura kosztów analiz laboratoryjnych

297.00 zł

365.31 zł

23%

Udostępnienie wyników badań laboratoryjnych związanych z kontrolą jakości ścieków.

85.00 zł

104.55 zł

23%

Opłaty związane z działalnością Spółki, tj.: ujawnieniem nielegalnych przyłączy, kosztami zamykania i otwierania wody dłużnikowi, przerwania czynności odbiorowych sieci i przyłączy, samowolnego demontażu wodomierza i inne.

Do opłat netto doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2022 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

Legalizacja przyłącza wodociągowego /kanalizacyjnego, ujawnienia nielegalnego poboru wody /odprowadzania ścieków w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście przez klienta.

500.00 zł

615.00 zł

23%

Legalizacja przyłącza wod.-kan. i/lub nielegalnego poboru wody/odprowadzania ścieków.

1,000.00 zł

1,230.00 zł

23%

Zbadanie stanu technicznego legalizowanego przyłącza wodociągowego.

750.00 zł

922.50 zł

23%

Zbadanie stanu technicznego legalizowanego przyłącza kanalizacyjnego.

1,933.00 zł

2,377.59 zł

23%

Przywrócenie dostaw wody.

250.00 zł

270.00 zł

8%

Montaż wodomierza w związku z samowolnym demontażem

plus koszt wodomierza (według aktualnej ceny)

1,000.00 zł

1,230.00 zł

23%

Przerwanie czynności odbioru częściowego, odbioru końcowego sieci z przyczyn zależnych od inwestora.

291.00 zł

357.93 zł

23%

Opłata za wydanie dokumentu niezbędnego do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych pt: "Zgoda na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych".

63.00 zł

77.49 zł

23%

Opłata za złamanie regulaminu stacji zlewnych

500.00 zł

615.00 zł

23%

Opłata za inwentaryzację geodezyjną przyłączy.

Opis

Cena netto

Cena brutto

VAT

- jedno przyłącze na jednej posesji,

570.00 zł

701.10 zł

23%

- kolejne przyłącze na jednej posesji,

250.00 zł

307.50 zł

23%

- jedno przyłącze na jednej posesji wraz z wytyczeniem,

720.00 zł

885.60 zł

23%

- kolejne przyłącze na jednej posesji wraz z wytyczeniem,

250.00 zł

307.50 zł

23%

- otwarcie zlecenia zgłoszenie usługi w ośrodku geodezyjnym

120.00 zł

147.60 zł

23%

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.05 brutto

4.68 netto

Ceny obowiązują od 07.10.2022 do 06.10.2023

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

7.48 brutto

6.93 netto

Ceny obowiązują od 07.10.2022 do 06.10.2023

Abonament woda

Wszystkie miasta i gminy

5.71 zł/odb./m-c brutto

5.29 zł/odb./m-c netto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2022 do 06.10.2023

Abonament ścieki

Wszystkie miasta i gminy

12.23 zł/odb./m-c brutto

11.32 zł/odb./m-c netto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2022 do 06.10.2023

Woda

Wszystkie miasta i gminy

5.05 brutto

4.68 netto

Ceny obowiązują od 07.10.2022 do 06.10.2023

Ścieki

Wszystkie miasta i gminy

7.48 brutto

6.93 netto

Ceny obowiązują od 07.10.2022 do 06.10.2023

Abonament woda

Wszystkie miasta i gminy

17.80 zł/odb./m-c brutto

16.48 zł/odb./m-c netto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2022 do 06.10.2023

Abonament ścieki

Wszystkie miasta i gminy

37.71 zł/odb./m-c brutto

34.92 zł/odb./m-c netto

Stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, obowiązująca od 07.10.2022 do 06.10.2023

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej na terenie m. Poznania od dnia 1 kwietnia 2021 roku

Poznań

6.30 zł/m3 brutto

5.83 zł/m3 netto

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej na okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. z uwzględnieniem retencji

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych

0%

5.83 zł/m3 netto

od 0% do 10%

5.66 zł/m3 netto

od 10% do 20%

5.48 zł/m3 netto

od 20 do 30%

5.31 zł/m3 netto

powyżej 30%

4.90 zł/m3 netto

Do ceny netto dolicza się podatek VAT (na dzień 1.01.2021 stawka VAT wynosi 8%).

Odprowadzanych wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej na terenie m. Poznania na okres od dnia 1 stycznia 2021 roku

Poznań

6.86 brutto

6.35 netto

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. z uwzględnieniem retencji

Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych

0%

6.35 zł/m3 netto

powyżej 0% do 10%

6.16 zł/m3 netto

powyżej 10% do 20%

5.97 zł/m3 netto

powyżej 20 do 30%

5.78 zł/m3 netto

powyżej 30%

5.34 zł/m3 netto

Do ceny netto dolicza się podatek VAT (na dzień 1.01.2021 stawka VAT wynosi 8%).

Usługi Działu Technicznego (IBM)

pierwsze 100 m

579.96 zł/m3 brutto

537.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każde następne rozpoczęte 100 m

49.68 zł/m3 brutto

46.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

do 100 m każdej z sieci

766.80 zł/m3 brutto

710.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każde następne rozpoczęte 100 m każdej z sieci

48.60 zł/m3 brutto

45.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

budowa jednej z sieci

182.52 zł/m3 brutto

169.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

budowa dwóch sieci

239.76 zł/m3 brutto

222.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

Uwaga: nie przewiduje się aktualizacji warunków technicznych na przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej związaną z projektami drogowymi/kolizją z uwagi na konieczność ponownej całościowej analizy tematu.

pierwsza formatka A4

18.36 zł/m3 brutto

17.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

następna formatka A4

4.32 zł/m3 brutto

4.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

do 100 m.b. każdego rodzaju sieci

243.00 zł/m3 brutto

225.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każde następne rozpoczęte 100 m.b. jednego rodzaju sieci

38.88 zł/m3 brutto

36.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

rabaty do usługi na początku tabeli

Aktualizacja projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, podczyszczania ścieków, opomiarowania iości ścieków - 50% ceny jak za uzgodnienie. 

do 100 m.b. dwóch sieci

369.36 zł/m3 brutto

342.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każde następne rozpoczęte 100 mb każdego rodzaju sieci

38.88 zł/m3 brutto

36.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

rabaty do usługi na początku tabeli

50% ceny jak za uzgodnienie

1 sztuka

1,220.40 zł/m3 brutto

1,130.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każda następna przepompownia w jednym projekcie

417.96 zł/m3 brutto

387.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

n x

- 2 sprawdzenie projektu w przyopadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

- 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

- Rabaty do usługi na początku tabeli

n* - każda następna przepompownia

formatka A4

43.20 zł/m3 brutto

40.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

formatka A4

194.40 zł/m3 brutto

180.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

następna formatka A4

57.24 zł/m3 brutto

53.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

n x

- 20% rabatu w przypadku, gdy sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wod.-kan. było wykonane w ramach oddzielnej usługi

* 1 sztuka projektu

60.48 zł/m3 brutto

56.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

- 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

- 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

pierwsze 100 m

579.96 zł/m3 brutto

537.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każde następne rozpoczęte 100 m sieci

49.68 zł/m3 brutto

46.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

Aktualizacja warunków technicznych dla tego samego inwestora, działki i rodzaju zabudowy na budowę sieci kanalizacji deszczowej

182.52 zł/m3 brutto

169.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

Uwaga: nie przewiduje się aktualizacji warunków technicznych na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej związaną z projektami drogowymi/kolizją z uwagi na konieczność ponownej całościowej analizy tematu. 

do 100 m.b.

243.00 zł/m3 brutto

225.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każde następne rozpoczęte 100 m.b. sieci

38.88 zł/m3 brutto

36.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

* 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

* 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

formatka A4

43.20 zł/m3 brutto

40.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

Aktualizacja projektu:  sieci kanalizacji deszczowej oraz dodatkowo urządzeń do podczyszczania i przepompowni wód opadowych i roztopowych

zł/m3 netto

50% ceny jak za uzgodnienie

* 1 sztuka

1,220.40 zł/m3 brutto

1,130.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każda następna przepompownia w jednym projekcie

417.96 zł/m3 brutto

387.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

n x

- 2 sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 50% ceny jak za uzgodnienie

- 3 i każde następne sprawdzenie projektu w przypadku nie zrealizowania uwag - 100% jak za uzgodnienie projektu

Usługi Działu Sieci Wodociągowej (MSW)

Do cen netto usług doliczany jest podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2022 roku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług wskazana w tabeli powyżej.

Jednorazowy wyjazd Pogotowia Wodociągowego Aquanet tj. jednorazowy dojazd do posesji klienta na jego życzenie, związany m.in. z zamknięciem wody na wniosek klienta itp.

Według kalkulacji. (VAT 8%)

Usługi Działu GIS (IBG)

format A4 rysunku

25.92 zł/m3 brutto

24.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

kolejny format A4 rysunku

14.04 zł/m3 brutto

13.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

każdy większy format A4 rysunku

14.04 zł/m3 brutto

13.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

format A4

22.14 zł/m3 brutto

18.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 23%

format A3

36.90 zł/m3 brutto

30.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 23%

format A2

59.04 zł/m3 brutto

48.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 23%

format A1

79.95 zł/m3 brutto

65.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 23%

format A4 rysunku

25.92 zł/m3 brutto

24.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

kolejny format A4 rysunku

14.04 zł/m3 brutto

13.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 8%

format A4

22.14 zł/m3 brutto

18.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 23%

format A3

36.90 zł/m3 brutto

30.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 23%

format A2

59.04 zł/m3 brutto

48.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 23%

format A1

79.95 zł/m3 brutto

65.00 zł/m3 netto

Stawka VAT: 23%