Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych

AQUANET S.A. działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w AQUANET S.A.

Kim jest Administrator Danych Osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Aquanet S.A. z siedzibą przy ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Spółka jest zarejestrowana pod numerem 0000234819 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS.
Aquanet S.A. każdorazowo przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych, identyfikują cel oraz podstawę prawną do ich przetwarzania, określa okres retencji danych oraz weryfikuje czy będą one prawidłowo zabezpieczone przed utratą ich poufność, dostępności oraz integralności.

Kiedy przetwarzamy dane osobowe ?
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe np. gdy będą chcieli Państwo zawrzeć z nami umowę, dane osobowe przetwarzamy wtedy w celu jej zawarcia oraz realizacji, a dane te będziemy przetwarzać co najmniej przez 6 lat od jej zakończenia ze względu na wymagania prawa podatkowego. Możemy również przetworzyć Państwa dane ze względu na wymagania prawne, które nakłada na nas polskie bądź europejskie prawo, np. wtedy, gdy na terenie jednego z naszych obiektów dojdzie do wypadku przy pracy, przetworzymy dane osobowe uczestników wypadku ze względu na wymagania prawa w obszarze BHP i będziemy je przetwarzać przez okres nimi wymagany. Zdarza się również, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. zapiszemy Państwa imię, nazwisko oraz adres e-mail, gdy skonstatują się Państwo z nami po w celu uzyskania informacji na temat naszych usług. Gdy nie zidentyfikujemy żadnej z powyższych podstaw prawnych, poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych, np. w celach marketingowych i będziemy je przetwarzać do czasu cofnięcia tej zgody bądź ustania celu przetwarzania (zakończenie akcji marketingowej). Każdorazowo dołożymy wszelkich starań, by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Inspektor Ochrony Danych i sprawy jakimi się zajmuje?
w Aquanet S.A. na podstawie art. 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
Rolę tę pełni Pan Jakub Wietrzyński. Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji, w której został wyznaczony. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Do IOD mogą się więc Państwo zwrócić np. jeżeli chcą zrealizować jedno z przysługujących na mocy RODO praw.

Prawa te z ograniczeniami wskazanymi w RODO dotyczą w szczególności:

 1. prawa dostępu do danych osobowych,
 2. prawa do ich sprostowania danych osobowych,
 3. prawa do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawa do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawa do przenoszenia danych osobowych,
 6. prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 7. prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 8. prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia do organu nadzorczego (www.uodo.gov.pl. Ul. Stawki 2, Warszawa)

Jaki jest tryb procedowania Państwa wniosku?
Wniosek może być złożony za pośrednictwem Pracowników Aquanet lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie i odpowiemy nie później niż miesiąc po otrzymaniu żądania. Jeżeli weryfikacja możliwości zadość uczynienia Państwa żądaniu będzie trwała dłużej niż miesiąc, o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków. Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, skierujemy do Państwa prośbę o jego uzupełnienie. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, o ile będzie to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest oczywiście nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych Osobowych może:

 • nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub
 • odmówić rozpoznania wniosku.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?
Elektronicznie na adres e-mail: iod@aquanet.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Jakie są zasady przetwarzania danych osobowych ?
W trosce o bezpieczeństwo, poszanowanie i respektowanie Państwa praw w Aquanet S.A. dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych,
 • prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

W Aquanet na podstawie procesu szacowania ryzyka wdrożyliśmy również zabezpieczenia, które minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych. Zabezpieczenia jakie wdrożyliśmy swoim zakresem obejmują zarówno obszar bezpieczeństwa osobowego (np. realizujemy szkolenia z ochrony danych osobowych), bezpieczeństwa fizycznego (np. przechowujemy dokumentację w nadzorowanych pomieszczeniach i dodatkowo umieszczamy je w szafach zamykanych na klucz) jak i bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. szyfrujemy dyski twarde naszych komputerów).

Czy będziemy przekazywać Państwa dane?
W ramach realizowanych czynności przetwarzania państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do naszych zaufanych partnerów. Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być między innymi:

 • dostawcy systemów i usług informatycznych;
 • firmy usuwające awarie sieci wod-kan oraz świadczące usługi eksploatacyjne;
 • podmioty z Grupy Aquanet;
 • firmy świadczące usługi wsparcia w zakresie realizacji badań społecznych;
 • zewnętrzni doradcy, firmy konsultingowe oraz kancelarie prawne;
 • firmy realizujące montaż, wymiany i odbiory wodomierzy mierzących pobór wody bezpowrotnie zużytej oraz dokonujące odczytu wodomierzy;
 • firmy realizujące masowy wydruk, wysyłkę korespondencji i niszczenie dokumentów;
 • firmy kurierskie i Poczcie Polskiej;
 • firmy ubezpieczeniowe i instytucje finansowe;
 • właściwe organy gmin w sprawach realizacji zadań własnych polegających na zaspokajaniu potrzeb zbiorowych;
 • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami i organom regulacyjnym w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz na ich podstawie nie dochodzi do profilowania.

Jeżeli w tej informacji nie odnajdą Państwo odpowiedzi na powstałe u Państwa pytania proszę o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej iod@aquanet.pl. Z przyjemnością udzielę szczegółowych informacji oraz rozwieję ewentualne wątpliwości.

2. Polityka cookies

Cel Polityki cookies
Polityka cookies zawiera informacje o stosowanych plikach cookies na stronie www.aquanet.pl oraz zbieranych danych niezbędnych do prawidłowego korzystania z serwisu www.

Pliki cookies
Czym są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w urządzeniu użytkownika (komputer, tablet, smartfon itp.) podczas korzystania ze strony internetowej. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach, zbierane podczas korzystania ze strony internetowej. Ciasteczka zawierają nazwę źródłowej strony internetowej, unikatową nazwę własną, czas ich przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz unikatowy numer.

Dlaczego korzysta się z plików cookies?
Za pomocą plików cookies zbierane są anonimowe dane o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz do celów statystycznych i analitycznych. Ciasteczka wykorzystywane są do rozpoznawania preferencji użytkownika i sposobu korzystania z serwisu. Niektóre pliki cookies są niezbędne, bowiem są konieczne dla funkcjonowania witryny i zapewnienia bezpieczeństwa.

Jakiego rodzaju pliki cookies są używane?
Pliki cookies dzielimy ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika.

Wyróżniamy dwa typy plików cookies:
sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

Niezbędne pliki cookie
Niezbędne pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie podstawowych funkcji strony internetowej, m.in. nawigacji na stronie i funkcji związanych z bezpieczeństwem. Dotyczy to m.in. zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień użytkownika, np. w zakresie wyglądu strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Opcjonalne pliki cookie
Opcjonalne pliki cookie zbierane są w celach statystycznych i analitycznych. Anonimowe monitorowanie wizyt na stronie pozwala ocenić skuteczność konkretnych rozwiązań, by na tej podstawie optymalizować treści dostępne w Internecie.

Zarządzenie plikami cookies
W dowolnej chwili użytkownik może dokonać zmiany swoich preferencji w zakresie plików cookies za pomocą ustawień serwisu www oraz usunąć pliki cookies w dowolnym momencie korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Informacje na temat procedur umożliwiających usunięcie plików cookies można znaleźć na stronie internetowej danej przeglądarki w zakładce pomoc.
W przypadku zablokowania czy usunięcia plików cookies nie wszystkie funkcje danej witryny będą dostępne.

Zmiany Polityki cookies
Polityka cookies może ulec zmianie ze względu na:
• obowiązek wprowadzenia zmian,
• zmianę przepisów prawa,
• zakres stosowanych plików cookies.

 

Informacja dot. nagrywania rozmów przychodzących i wychodzących:

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.