Akty prawne

Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

AQUANET S.A. posiada zezwolenia na prowadzenie:

 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Brodnica z wyłączeniem obszaru obsługiwanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu dla miejscowości Iłówiec oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. dla miejscowości Brodnica, Boreczek, Chaławy, Górka, Grabinowo, Grzybno, Iłówiec Wielki, Jaszkowo, Kopyta, Ludwikowo, Manieczki, Ogieniowo, Piotrowo, Przylepki, Rogaczewo, Sucharzewo, Sulejewo, Sulejewo Folwark, Szołdry, Żurawiec na podstawie decyzji Wójta Gminy Brodnica z dnia 31.12.2012 r.
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dopiewo w rejonie ulicy Jaworowej (od ul. Malwowej do studni wodomierzowej), ul. Przylesie i ul. Lipowej oraz ul. Mieczykowej od granicy m. Poznania do włączenia od ulicy Jaworowej, a także ulica Szarotkowej po stronie Skórzewa dla posesji o numerach nieparzystych od nr 145 do granicy z ulicą Daliową jak i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dopiewo w rejonie ulicy Mieczykowej od granicy m. Poznania do włączenia do ulicy Jaworowej, a także ul. Szarotkowej po stronie Skórzewa dla posesji o numerach nieparzystych od nr 145 do granicy z ulicą Daliową na podstawie decyzji Wójta Gminy Dopiewo z dnia 03.12.2010 r.
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kórnik w miejscowościach: Kórnik, Bnin, Biernatki, Błażejewko, Błażejewo, Borówiec, Czołowo, Dachowa, Dębiec, Dziećmierowo, Gądki, Kamionki, Konarskie, Koninko, Mościenica, Prusinowo, Robakowo, Skrzynki, Szczytniki, Żerniki-Jaryszki, Żerniki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kórnik w miejscowościach: Kórnik, Bnin, Borówiec, Dziećmierowo, Kamionki, Skrzynki na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31.12.2012 r.;
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Luboń na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Luboń z dnia 31.12.2012 r.
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Mosina z wyłączeniem obszaru obsługiwanego przez Majątek Rogalin Sp. z o.o. w Rogalinie tj. w Rogalinku, Rogalinie, Świątnikach, Mieczewie, Radzewicach i Sasinowie oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31.12.2012 r.;
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Poznania na podstawie decyzji nr 1/03 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.01.2003 r., zmienionej decyzją nr 2/04 z dnia 1.10.2004 r. oraz decyzją nr 3/12 z dnia 31.12.2012 r.;
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowo na podstawie decyzji nr 1/2012 Burmistrza Miasta Puszczykowo z dnia 31.12.2012 r.;
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rokietnica na podstawie decyzji nr 1/ 04 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4.11.2004 r.;
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchy Las na podstawie decyzji Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31.12.2012 r.

 

Na podstawie decyzji Zarządu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka nr 01/2012 z dnia 16.03.2012 r., zmienionej decyzją nr 01/2013 z dnia 23.08.2013 r. Aquanet S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie:

 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin: Swarzędz, Czerwonak i Murowana Goślina – przy użyciu urządzeń będących w posiadaniu Spółki na dzień składania wniosku oraz których posiadanie nabędzie w przyszłości.
  oraz
 • zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie lokalizacji majątku wytworzonego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie w ramach realizacji projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” na obszarze Gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Sposób rozwiązywania sporów

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Rozdział 5b.
Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo- -kanalizacyjnymi a odbiorcami usług

Art. 27e.
1. W sprawach spornych dotyczących:
1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci
– na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny* w drodze decyzji.

2. Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego, o którym mowa w ust. 1, może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:
1) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
2) przywrócenia dostawy wody;
3) otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
4) przyłączenia do sieci.

3. Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

* Organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);
 • działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38);
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);
 • roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);
 • roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);
 • pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 • badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72);
 • transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD77.3);
 • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45);
 • działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71);
 • działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0);
 • telekomunikacja (PKD 61);
 • naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22 Z);
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 • działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
 • dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).

Przedmiot działalności Spółki – dokument do pobrania

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania ws. ustalenia ceny za wody opadowe i roztopowe

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej na terenie miasta Poznania

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.