Instrukcja rozliczania odbiorców usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej

Instrukcja rozliczania odbiorców usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej

I. Postanowienia ogólne

1. Instrukcja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.

2. Podstawowe pojęcia użyte w Instrukcji:
– wody opadowe i roztopowe (dalej wody opadowe) – wody będące skutkiem opadów atmosferycznych,
– łączna powierzchnia spływu – jest to powierzchnia wyrażona w m2 stanowiąca sumę powierzchni dachów i innych powierzchni trwałych, z których mogą być odprowadzane wody opadowe do urządzeń kanalizacyjnych,
– Nieruchomość – posesja do której Odbiorca posiada tytuł prawny i z której odprowadzane są wody opadowe, zarówno powierzchniowo jak i z wykorzystaniem przewodów kanalizacyjnych,
– Odbiorca usług – każdy, kto korzysta na terenie Miasta Poznania z usług Spółki w zakresie odprowadzania wód opadowych z Nieruchomości.
– system kanalizacji ogólnospławnej – zespół powiązanych ze sobą urządzeń kanalizacji ogólnospławnej, przeznaczonych do zbierania, transportu, podczyszczania i odprowadzania lub retencji wód opadowych,
– urządzenia do retencjonowania wody opadowej – elementy instalacji służące do czasowego zatrzymania wody opadowej przed jej odprowadzeniem do odbiornika lub do ziemi lub zmagazynowania i wykorzystania jej na cele gospodarcze.

3. Instrukcja określa zasady rozliczania Odbiorców z terenu Miasta Poznania za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych.

II. Grupy odbiorców usług

1. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych wyłoniono trzy cenowe grupy odbiorców usług.

2. Cenowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakteru użytkowego powierzchni nieruchomości, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe do kanalizacji ogólnospławnej.

3. Wyodrębnione zostały następujące cenowe grupy odbiorców:
A. Grupa cenowa I
Do tej grupy zalicza się odbiorców usług odprowadzających wody opadowe i roztopowe w sposób bezpośredni lub pośredni do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej z powierzchni (w tym drogi, parkingi oraz dachy) należących do nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym.
B. Grupa cenowa II
Do tej grupy zalicza się odbiorców usług odprowadzających wody opadowe i roztopowe w sposób bezpośredni lub pośredni do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej z powierzchni (w tym drogi, parkingi oraz dachy), należących do nieruchomości o przeznaczeniu sakralnym, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek sfery budżetowej, organizacji społecznych i innych podmiotów niewymienionych w innych grupach.
C. Grupa cenowa III
Do tej grupy zalicza się odbiorców usług odprowadzających wody opadowe i roztopowe w sposób bezpośredni lub pośredni do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej z powierzchni (w tym drogi i parkingi oraz dachy) należące do nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym, usługowym, składowym, baz transportowych oraz portów i lotnisk.

III. Struktura cen i wysokość opłat

1. Wysokość stawek cen za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji ogólnospławnej ustalana jest zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej i publikowana jest na stronie internetowej Spółki.

2. Stawki cen obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku wprowadzone zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 864/2020/P z dnia 19 listopada 2020 r., zmienione Zarządzeniem nr 920/2020/P z 1 grudnia 2020 r., stanowiące załączniki do instrukcji.

3. W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązuje jednolita dla wszystkich cenowych grup odbiorców usług cena.

4. W rozliczeniach za usługę odbioru za pośrednictwem systemu kanalizacji ogólnospławnej wód opadowych i roztopowych Spółka stosuje cenę, jako kwotę wyrażoną w złotych za 1 m3 odprowadzonych wód opadowych i roztopowych. Wysokość cen zaprezentowano w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Wysokość ceny za 1 m3 odprowadzanych wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej na okres od dnia 1 stycznia 2021 roku (w złotych, netto):

lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka
1 Grupa cenowa I 6,35 6,86 zł/m3
2 Grupa cenowa II 6,35 6,86 zł/m3
3 Grupa cenowa III 6,35 6,86 zł/m3

Do ceny netto dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług. Na dzień 1 stycznia 2021 stawka podatku od towarów i usług wynosi 8%.

5. W przypadku retencjonowania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej, niezależnie od przynależności do grupy cenowej, cena, określona w tabeli nr 1 ulega zmniejszeniu, ze względu na stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych, w wysokości określonej w Tabeli 2.

Tabela 2. Wysokość ceny za 1 m3 odprowadzanych wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. (w złotych, netto) z uwzględnieniem retencji:

lp Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej lub roztopowej do rocznego odpływu wód opadowych i roztopowych z powierzchni trwałych Cena zł/m3 netto

Grupa cenowa I

Cena zł/m3 netto

Grupa cenowa II

Cena zł/m3 netto

Grupa cenowa III

1 0% 6,35 6,35 6,35
2 powyżej 0% do 10% 6,16 6,16 6,16
3 powyżej 10% do 20% 5,97 5,97 5,97
4 powyżej 20 do 30% 5,78 5,78 5,78
5 powyżej 30% 5,34 5,34 5,34

Do ceny netto dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług. Na dzień 1 stycznia 2021 stawka podatku od towarów i usług wynosi 8%.

IV. Warunki rozliczeń tytułu korzystania z usług w zakresie odprowadzania wód opadowych.

1. Rozliczenia za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej.

2. Rozliczanie usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej z nieruchomości Odbiorcy usług, prowadzone jest na podstawie stawek cen i ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych.

3. Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku braku takiego urządzenia, ilość tę określa się w umowie, na podstawie iloczynu łącznej powierzchni spływu wód opadowych i roztopowych z nieruchomości Odbiorcy usług oraz średniorocznego wskaźnika opadów atmosferycznych dla terenu miasta Poznania liczonego za okres ostatnich 10 lat, zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

4. Łączna powierzchnia spływu dla danej nieruchomości Odbiorcy usług, określona jest w umowie.

5. Wysokość aktualnego średniorocznego wskaźnika opadów atmosferycznych dla miasta Poznania za okres ostatnich 10 lat, obowiązującego w danym roku, publikowana jest na stronie internetowej Spółki. Wskaźnik jest corocznie aktualizowany.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych jest ustalana na podstawie średniej ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w okresie 3-ch lub 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania urządzenia pomiarowego, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniej ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zrzutu wód opadowych i roztopowych w roku ubiegłym i liczby dni nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego.

7. Należność z tytułu świadczonej usługi odbioru wód opadowych i roztopowych, pobierana jest zgodnie z okresem rozliczeniowym zawartym w umowie.

8. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej na warunkach i w terminach określonych w umowie.

9. Jeżeli opłaty nie zostały wniesione przez Odbiorcę usług w oznaczonym terminie, Spółka nalicza odsetki ustawowe oraz wysyła upomnienie, wyznaczając dodatkowy termin zapłaty, uprzedzając równocześnie o możliwości zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. W takim przypadku Odbiorca zobowiązany będzie ponieść koszty wysłania takiego upomnienia w kwocie określonej w umowie.

10. Odbiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej należności. Odbiorca, który składa reklamację, winien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację.

11. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należności.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.