Wymiana węgla w adsorberach zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2022, 12:27

Data publikacji

25.05.2022, 12:27

Termin składania ofert:

02.06.2022, 09:00

Termin otwarcia ofert:

02.06.2022, 13:15

Przetarg ofertowy na wykonanie usługi wymiany węgla w adsorberze:
– ob.nr 13.4 zlokalizowanym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Borówcu, ul. Szkolna 3;
– ob.nr 18.1, 18.2 i 18.3 zlokalizowanym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mosinie – Puszczykowo, ul. Mocka 3.

AQUANET SA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi wymiany węgla w adsorberze ob. nr 13.4 zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Borówcu oraz w adsorberach ob. nr 18.1, 18.2 i 18.3 zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w  Mosinie – Puszczykowo.

I. ZAKRES USŁUGI:
A. ADSORBER OB. NR 13.4
1. Mechaniczne wydobycie starego (zużytego) węgla wraz z pracami towarzyszącymi.
2. Załadunek, wywóz i utylizacja (zagospodarowanie) starego wypełnienia (o objętości 3,2 m3) wraz z dostarczeniem kopii Karty Przekazania Odpadu.
3. Dostarczenie nowego wypełnienia. Wymagania dla dostarczonego węgla:
a) wymagana ilość – 3,2 m3
b) przeznaczenie – redukcja siarkowodoru z oczyszczanego powietrza
c) podstawowe wymagania dla wypełnienia:
– surowiec węgla bazowego: węgiel antracytowy
– pojemność CTC węgla bazowego: min 60%
– powierzchnia BET (N2): min 1050 m2/g
– typ węgla: formowany, nieimpregnowany katalityczny o dużej wydajności sorpcyjnej siarkowodoru
– rodzaj impregnacji: brak, materiał katalityczny
– twardość: min 95%
– zawartość wilgoci: max 10%
– forma ziaren: pellet, nie dopuszcza się innej formy ziarna
– granulacja: 4 mm
– gęstość nasypowa: ok 450 kg/m3
Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania losowego próbek do analizy jakościowej
w specjalistycznym laboratorium.
5. Zasypanie dostarczonego nowego materiału (wypełnienia) do instalacji do oczyszczania powietrza (np. przy wykorzystaniu specjalistycznego samochodu wyposażonego w wysięgnik tzw. HDS) wraz z pracami towarzyszącymi.
6. Rozruch adsorbera.
7. Czas wykonania prac określonych powyżej – max. 1 dzień.

B. ADSORBER OB. NR 18.1
1. Mechaniczne wydobycie starego (zużytego) węgla wraz z pracami towarzyszącymi.
2. Załadunek, wywóz i utylizacja (zagospodarowanie) starego wypełnienia (o objętości 13,6 m3) wraz z dostarczeniem kopii Karty Przekazania Odpadu.
3. Dostarczenie nowego wypełnienia. Wymagania dla dostarczonego węgla:
a) wymagana ilość – 6,8 m3 x 2 = 13,6 m3
b) przeznaczenie – redukcja siarkowodoru z oczyszczanego powietrza
c) podstawowe wymagania dla wypełnienia:
– surowiec węgla bazowego: węgiel antracytowy
– pojemność CTC węgla bazowego: min 60%
– powierzchnia BET (N2): min 1050 m2/g
– typ węgla: formowany, nieimpregnowany katalityczny o dużej wydajności sorpcyjnej siarkowodoru
– rodzaj impregnacji: brak, materiał katalityczny
– twardość: min 95%
– zawartość wilgoci: max 10%
– forma ziaren: pellet, nie dopuszcza się innej formy ziarna
– granulacja: 4 mm
– gęstość nasypowa: ok 450 kg/m3
Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania losowego próbek do analizy jakościowej
w specjalistycznym laboratorium.
5. Zasypanie dostarczonego nowego materiału (wypełnienia) do instalacji do oczyszczania powietrza (np. przy wykorzystaniu specjalistycznego samochodu wyposażonego w wysięgnik tzw. HDS) wraz z pracami towarzyszącymi.
6. Rozruch adsorbera.
7. Czas wykonania prac określonych powyżej – max. 1 dzień.

C. ADSORBER OB. NR 18.2
1. Mechaniczne wydobycie starego (zużytego) węgla wraz z pracami towarzyszącymi.
2. Załadunek, wywóz i utylizacja (zagospodarowanie) starego wypełnienia (o objętości 2,2 m3) wraz z dostarczeniem kopii Karty Przekazania Odpadu.
3. Dostarczenie nowego wypełnienia. Wymagania dla dostarczonego węgla:
a) wymagana ilość – 2,2 m3
b) przeznaczenie – redukcja siarkowodoru z oczyszczanego powietrza
c) podstawowe wymagania dla wypełnienia:
– surowiec węgla bazowego: węgiel antracytowy
– pojemność CTC węgla bazowego: min 60%
– powierzchnia BET (N2): min 1050 m2/g
– typ węgla: formowany, nieimpregnowany katalityczny o dużej wydajności sorpcyjnej siarkowodoru
– rodzaj impregnacji: brak, materiał katalityczny
– twardość: min 95%
– zawartość wilgoci: max 10%
– forma ziaren: pellet, nie dopuszcza się innej formy ziarna
– granulacja: 4 mm
– gęstość nasypowa: ok 450 kg/m3
Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania losowego próbek do analizy jakościowej
w specjalistycznym laboratorium.
5. Zasypanie dostarczonego nowego materiału (wypełnienia) do instalacji do oczyszczania powietrza (np. przy wykorzystaniu specjalistycznego samochodu wyposażonego w wysięgnik tzw. HDS) wraz z pracami towarzyszącymi.
6. Rozruch adsorbera.
7. Czas wykonania prac określonych powyżej – max. 1 dzień.

C. ADSORBER OB. NR 18.3
1. Mechaniczne wydobycie starego (zużytego) węgla wraz z pracami towarzyszącymi.
2. Załadunek, wywóz i utylizacja (zagospodarowanie) starego wypełnienia (o objętości 6,1 m3) wraz z dostarczeniem kopii Karty Przekazania Odpadu.
3. Dostarczenie nowego wypełnienia. Wymagania dla dostarczonego węgla:
a) wymagana ilość – 3,05 m3 x 2 = 6,1 m3
b) przeznaczenie – redukcja siarkowodoru z oczyszczanego powietrza
c) podstawowe wymagania dla wypełnienia:
– surowiec węgla bazowego: węgiel antracytowy
– pojemność CTC węgla bazowego: min 60%
– powierzchnia BET (N2): min 1050 m2/g
– typ węgla: formowany, nieimpregnowany katalityczny o dużej wydajności sorpcyjnej siarkowodoru
– rodzaj impregnacji: brak, materiał katalityczny
– twardość: min 95%
– zawartość wilgoci: max 10%
– forma ziaren: pellet, nie dopuszcza się innej formy ziarna
– granulacja: 4 mm
– gęstość nasypowa: ok 450 kg/m3
Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania losowego próbek do analizy jakościowej
w specjalistycznym laboratorium.
5. Zasypanie dostarczonego nowego materiału (wypełnienia) do instalacji do oczyszczania powietrza (np. przy wykorzystaniu specjalistycznego samochodu wyposażonego w wysięgnik tzw. HDS) wraz z pracami towarzyszącymi.
6. Rozruch adsorbera.
7. Czas wykonania prac określonych powyżej – max. 1 dzień.

II. TERMIN REALIZACJI:
Termin realizacji zadania do 15.07.2022r.

III. KRYTERIUM OCENY OFERT:
100% cena

IV. PŁATNOŚCI
Kwota wynagrodzenia powiększona zostanie o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer Zlecenia. W przypadku braku powyższego numeru faktura zostanie odesłana do Wykonawcy, jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie.

V. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zamówienia przed terminem składania ofert,
2. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, która zostanie przekazana bez ujawniania źródła zapytania lub zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w ofertach złożonych przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji np. drogą mailową lub w formie spotkania z Wykonawcami,
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
6. Do oferty należy załączyć aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
7. W ofercie należy przedstawić:
a. Cenę netto Przedmiotu zamówienia + wys. VAT w PLN,
b. Termin realizacji usługi,
c. Karta katalogowa produktu,
d. Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1907/2006
z numerem rejestracji właściwej REACH,
8. Wykonawcy są związani złożoną ofertą do chwili zawarcia umowy w formie pisemnej/ elektronicznej (lub określić w dniach),
9. Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:
a. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
b. Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
10. Warunki odrzucenia oferty:
a. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,
b. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny,
d. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych,
11. Warunki unieważnienia postępowania:
a. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
c. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
d. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
12. Przekazanie informacji o wyborze:
a. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o odstąpieniu od prowadzenia postępowania przekazana zostanie emailem na adres wskazany w ofercie cenowej,
b. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy,
13. Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny,
14. W przypadku odmowy wykonania zlecenia przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesłania zlecenia następnemu w kolejności najtańszemu Wykonawcy,
15. Odpowiedzialność za gospodarowanie Odpadami ponosi Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust 32 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2019r. poz. 701, t.j. z późn. zm).

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail: rafal.walny@aquanet.pl do dnia 02.06.2022r. do godz. 9:00
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.
Oferty (wraz z załącznikami) muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (oferty cenowej), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
Wszystkie dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.
Za poprawne zapisanie plików odpowiada Oferent.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:
Oferta firmy: ………………… , nazwa postępowania: “Wymiana węgla w adsorberach ob. nr 18.1, 18.2 i 18.3 zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mosinie oraz w adsorberze ob. nr 13.4 zlokalizowanym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Borówcu”
Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail: rafal.walny@aquanet.pl dnia 02.06.2022r. od godz. 9:30 do godz. 13:00
W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:
Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy: …..….… , nazwa postępowania: “Wymiana węgla w adsorberach ob. nr 18.1, 18.2 i 18.3 zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mosinie oraz w adsorberze ob. nr 13.4 zlokalizowanym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Borówcu”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2022r. o godz. 13:15

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

VII. KONTAKT
Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia:
Rafał Walny, tel. 669 988 679, e-mail: rafal.walny@aquanet.pl,

VIII. ZAŁĄCZNIKI:
– załącznik nr 1 – wzór Umowy

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Data publikacji

25.05.2022, 12:27

Termin składania ofert:

02.06.2022, 09:00

Termin otwarcia ofert:

02.06.2022, 13:15

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.