Deklaracja dostępności aplikacja EBOK iOS

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Aquanet S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej EBOK Aquanet S.A. w wersji dla systemu iOS

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2020-04-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne:

 • brak odpowiedniego kontrastu treści i elementów interfejsu aplikacji
 • brak możliwości powiększania widoku aplikacji
 • grafiki nie posiadają tekstów alternatywnych
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • wnioski i formularze (w formatach doc, xls, pdf) nie są dostępne cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-17
 • Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2022-10-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Obowiązki Koordynatora ds. dostępności w Aquanet S.A pełni Koordynator ds. osób z niepełnosprawnością.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami koordynator odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Aquanet S.A. oraz monitorowanie zapewnienia przez tę firmę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osobą kontaktową jest: Magdalena Śródecka Koordynator ds. osób z niepełnosprawnością, e-mail: klient@aquanet.pl, telefon: 618359301, 885 956 735.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej opracowano w oparciu o przeprowadzony w 2022 roku audyt zewnętrzny.
Deklaracja dostępności obejmuje następujące obiekty biurowe Aquanet S.A.:

Poznań
1. Punkt Obsługi Klienta
2. Centralny Budynek Administracyjny
3. Administracja Biura – Warsztaty
4. Archiwum
5. Centralna Dyspozytornia
6. Budynek administracyjno-socjalny – Dział Eksploatacji Sieci

Koziegłowy
1. Budynek Socjalno – Administracyjny
2. Dyspozytornia

Mosina
Stacja Uzdatniania Wody

Punkt Obsługi Klienta Aquanet S.A.

Adres: ul. Dolna Wilda 126, Poznań
1. Wejście
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne dostępne dla klientów mieści się na parterze budynku i znajduje się w odległości 50 metrów od parkingu. Przed drzwiami zachowana jest przestrzeń manewrowa. Powierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona i antypoślizgowa.
2. Parking
Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, na którym wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Parking do wejścia głównego dzieli około 30 metrów.
3. Przestrzeń za wejściem
Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna. Na miejscu – po wcześniejszym umówieniu się – istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (informacje o dostępności tłumacza polskiego języka migowego znajdują się pod informacją o Dostępności do tłumacza polskiego języka migowego). W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Lada punktu informacyjnego jest obniżona. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4. Ciągi poziome
Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach. Ciągi komunikacyjne oraz wysokość korytarzy są odpowiedniej wysokości i szerokości.
5. Ciągi pionowe
Na inne kondygnacje można się dostać za pomocą schodów. W budynku nie ma windy.
6. Łazienka
Toaleta dedykowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku w pobliżu Punktu Obsługi Klienta.
7. Psy asystujące
Do budynku można wejść z psem asystującym

Centralny Budynek Administracyjny

Adres: ul. Dolna Wilda 126, Poznań
1. Wejście do budynku
W budynku znajdują się dwa wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody. Boczne wejście znajduje się poziomie gruntu i jest dostępne dla osób poruszających się na wózku. Przy wejściu głównym nie zastosowano informacji w postaci piktogramów ze strzałkami informujących o wejściu bocznym.
2. Parking
Można skorzystać z parkingów ogólnodostępnych. Wjazd na parking mieszczący się najbliżej Centralnego Budynku Administracji prowadzi od ulicy Wiśniowej. Parking jest bezpłatny, znajduje się tam 1 miejsce dla osoby z niepełnosprawnością. Od miejsca parkingowego do bocznego wejścia odległość wynosi około 300 metrów.
3. Przestrzeń za wejściem głównym
Pomieszczenie jest dobrze oświetlone. Nie ma planów dotykowych pomieszczeń. Punkt recepcyjny znajduje się na parterze (aktualnie nie jest obsługiwany do odwołania).
4. Ciągi poziome
Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach. Ciągi komunikacyjne w budynku posiadają odpowiednią szerokość i wysokość. Przestrzeń zawężają umiejscowione w korytarzu kserokopiarki oraz elementy wiszące i wystające ze ściany powyżej 30 cm, jak np. gaśnice, defibrylatory.
5. Ciągi pionowe
Na wyższe kondygnacje można się dostać za pomocą schodów. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Przy punkcie recepcyjnym oraz w głębi budynku (przy wejściu bocznym). W budynku nie ma windy.
6. Łazienka
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
7. Psy asystujące
Do budynku można wejść z psem asystującym.

Administracja Biura – Warsztaty

Adres: ul. Dolna Wilda 126, Poznań
1. Wejście do budynku
Z poziomu chodnika do wejścia głównego budynku prowadzą schody (chodnik jest o prawidłowej szerokości, lecz nie zachowuje prawidłowych kątów nachylenia). Do budynku można dostać się także podjazdem, który zlokalizowany jest w pobliskiej odległości. Drzwi należy otworzyć ręcznie, ich otwarcie wymaga siły.
2. Parking
Bezpośrednio przy budynku nie ma parkingu. Można skorzystać z parkingów ogólnodostępnych. Wjazd na parking mieszczący się najbliżej budynku prowadzi od ulicy Wiśniowej. Parking jest bezpłatny, znajduje się tam 1 wyznaczone miejsce dla osoby z niepełnosprawnością. Od miejsca parkingowego do bocznego wejścia odległość wynosi około 250 metrów.
3. Przestrzeń za wejściem
Za drzwiami przestrzeń manewrowa nie została zachowana i jest minimalnie zmniejszona. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone. Nie ma planów dotykowych pomieszczeń.
4. Ciągi poziome
Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
5. Ciągi pionowe
Z parteru na inne kondygnacje można się dostać za pomocą schodów. Klatka schodowa w budynku zlokalizowana jest tuż przy wejściu i nie zawęża ciągu pieszego. Schody wykonane są z powierzchni antypoślizgowej. W budynku nie ma windy.
6. Łazienki
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
7. Psy asystujące
Do budynku można wejść z psem asystującym.

Archiwum

Adres: ul. Dolna Wilda 126, Poznań
1. Wejście do budynku
Do budynku można dostać się na dwa sposoby: schodami lub pochylnią usytuowaną wzdłuż budynku. Szerokość biegu pochylni jest prawidłowa.
2. Parking
Bezpośrednio przy budynku nie ma parkingu. Można skorzystać z parkingów ogólnodostępnych. Wjazd na parking mieszczący się najbliżej Archiwum prowadzi od ulicy Wiśniowej. Parking jest bezpłatny, znajduje się tam 1 wyznaczone miejsce dla osoby z niepełnosprawnością. Od miejsca parkingowego do wejścia odległość wynosi około 200 metrów.
3. Przestrzeń za wejściem
Pomieszczenie jest dobrze oświetlone. Nie ma planów dotykowych pomieszczeń. Posadzka w budynku nie pełni funkcji informacyjnej oraz nie wyznacza stref funkcjonalnych budynku. Dobrze kontrastuje z kolorem ścian budynku.
4. Ciągi poziome
Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. Korytarze w budynku spełniają odpowiednie wymiary w przypadku szerokości jak i wysokości.
6. Łazienki
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
7. Psy asystujące
Do budynku można wejść z psem asystującym.

Centralna Dyspozytornia

Adres: ul. Dolna Wilda 126, Poznań
1. Wejście do budynku
Do budynku prowadzą dwa wejścia.
a) Wejście A
Do drzwi wejściowych prowadzi kilka stopni. Schody prowadzące do wejścia nie zawężają ciągu pieszego. Szerokość schodów jest prawidłowa. Stopnie przed wejściem są o różnej wysokości lecz nie powinno to utrudniać wejścia na podest przed drzwiami. Do budynku prowadzą szerokie drzwi. Otwarcie drzwi wymaga użycia siły.
b) Wejście B
Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wejście znajduje się na poziomie chodnika, jest bezprogowe i wyposażone w drzwi automatyczne.
2. Parking
Przed budynkiem nie zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Można skorzystać z parkingu ogólnodostępnego. Wjazd na parking mieszczący się najbliżej Centralnej Dyspozytorni znajduje się od ulicy Dolna Wilda. Parking jest bezpłatny, znajdują się tam 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Od miejsca parkingowego do wejścia odległość wynosi około 100 metrów.
3. Przestrzeń za wejściem
Posadzka w budynku nie pełni funkcji informacyjnej oraz nie wyznacza stref funkcjonalnych budynku. Dobrze kontrastuje z kolorem ścian budynku.
4. Ciągi poziome
Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach. Korytarze w budynku zachowują wymagane wymiary.
5. Ciągi pionowe
Klatka schodowa w budynku nie zawęża ciągu pieszego. W budynku została zainstalowana winda. Panel sterowania windy jest dotykowy.
6. Łazienka
W budynku jest toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz łazienki nie została zapewniona odpowiednia przestrzeń manewrowa. W toalecie nie zastosowanego systemu alarmowego. Podłoga jest skontrastowana z kolorem ścian. Powierzchnie nie są wykonane z połyskliwego materiału, nie powodują efektu olśnienia. Oświetlenie zapewnia bezpieczne użytkowanie.
7. Psy asystujące
Do budynku można wejść z psem asystującym.

Budynek administracyjno-socjalny – Dział Eksploatacji Sieci

Adres: ul. Piątkowska 117/119, Poznań
1. Wejście do budynku
W budynku znajdują się trzy wejścia:
Wejście A Aby dostać się do wejścia należy pokonać krawężnik, który stanowi barierę dla osób poruszających się na wózkach. Wejście wykończone jest niewielkim progiem, który jest zgodny z normą.
Wejście B Do wejścia prowadzą dwa stopnie, które nie zawężają przestrzeni chodnika. Przed i za drzwiami nie została zachowana przestrzeń manewrowa.
Wejście C Wejście znajduje się na poziomie chodnika. Przed i za drzwiami wejścia została zachowana przestrzeń manewrowa.
2. Parking
Przed budynkiem usytuowany jest duży parking, na którym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce jest nieodpowiednio oznaczone oraz nie spełnia minimalnych wymiarów. Parking znajduje się na terenie obiektu. Nie zamieszczono informacji o drodze dojścia do budynku.
3. Przestrzeń za wejściem
Nie zapewniono informacji o rozkładzie pomieszczeń w postaci planów dotykowych. Posadzka w budynku nie pełni funkcji informacyjnej oraz nie wyznacza stref funkcjonalnych budynku. Przy każdym z wejść do budynku posadzka bardzo dobrze kontrastuje z kolorem ścian.
4. Ciągi poziome
Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach. Na parter można się dostać wyłącznie wejściem B. Korytarze w budynku są odpowiedniej szerokości, jak i wysokości.
5. Ciągi pionowe
Przy wejściach A i C znajdują się schody na wyższe i niższe kondygnacje. W budynku nie została zainstalowana winda.
6. Łazienka
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
7. Psy asystujące
Do budynku można wejść z psem asystującym.

Budynek socjalno-administracyjny

Adres: ul. Gdyńska 1, Koziegłowy

1. Wejście do budynku
Przed wejściem znajdują się dwa podesty, które ograniczają dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Podesty nie zapewniają przestrzeni manewrowej przy otwartych drzwiach wejściowych.
2. Parking
W niewielkiej odległości od wejścia do budynku znajduje się ogólnodostępny parking. Na parkingu nie zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Przestrzeń za wejściem
Pomieszczenie jest dobrze oświetlone. Nie ma planów dotykowych pomieszczeń. W budynku nie ma punktu informacyjnego oraz recepcji.
4. Ciągi poziome
Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. Korytarz spełnia odpowiednie wymiary w przypadku szerokości jak i wysokości.
5. Łazienka
W budynku nie ma dostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
6. Psy asystujące
Do budynku można wejść z psem asystującym.

Centralna Oczyszczalnia Ścieków – Dyspozytornia

Adres: ul. Gdyńska 1, Koziegłowy

1. Wejście do budynku
Do budynku dyspozytorni od strony parkingu prowadzi utwardzona nawierzchnia (wyłożona kostką brukową) o prawidłowej szerokości. Nachylenia nawierzchni chodnika są prawidłowe. Powierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona i antypoślizgowa.
Aby dostać się do drzwi wejściowych należy pokonać trzy stopnie. Nie ma pochylni. W wejściu głównym do budynku znajdują się drzwi rozsuwane automatycznie i wiatrołap z kolejnymi drzwiami nieautomatycznymi.
2. Parking
W niedalekiej odległości od budynku znajduje się ogólnodostępny parking dyspozytorni. Na parkingu nie zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Przestrzeń za wejściem
Na parterze budynku znajduje się korytarz, z którego można dostać się do Sali konferencyjnej. Korytarz spełnia odpowiednie wymiary – zarówno pod względem szerokości, jak i wysokości.
4. Ciągi poziome
Pomieszczenia mieszczą się na 2 kondygnacjach.
5. Ciągi pionowe
Na inne kondygnacje prowadzą schody. Nie zamontowano windy.
6. Łazienka
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
7. Psy asystujące
Do budynku można wejść z psem asystującym.

Stacja Uzdatniania Wody – Budynek Dyspozytorni

Adres: ul. Czereśniowa 4, Mosina
1. Wejście do budynku
Do budynku dyspozytorni prowadzą schody zawężające ciąg pieszy. Drzwi wejściowe są o odpowiedniej szerokości 90 cm. Przed i za drzwiami zachowano przestrzeń manewrową.
2. Parking
Na terenie dyspozytorni i w niedalekiej odległości od budynku nie wyznaczono miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Przestrzeń za wejściem
Korytarz na parterze budynku spełnia odpowiednie wymiary w przypadku szerokości jak i wysokości. Oświetlenie jest wystarczające do bezpiecznego użytkowania.
4. Ciągi poziome
Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
5. Ciągi pionowe
Z parteru na inne kondygnacje można się dostać za pomocą schodów. Biegnące między kondygnacjami klatki schodowe mają prawidłową szerokość użytkową biegów. Stopnie posiadają nawierzchnię antypoślizgową. W budynku nie ma windy.
6. Łazienka
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
7. Psy asystujące
Do budynku można wejść z psem asystującym.

Usługa tłumacza języka migowego

Informacja o zasadach komunikowana się z osobami z dysfunkcją słuchu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243).
Aquanet S.A. zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące wsparcie:
1. Bezpłatną usługę tłumacza języka migowego w systemach:

 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo-migowego (SJM)

2. Tłumaczenie jest realizowane przez aplikację „Tłumacz on –line języka migowego”. Usługa jest dostępna w dni powszednie, tj. poniedziałek – piątek, w godz. 8:00-18:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Z aplikacji można skorzystać w następujący sposób:

 • Z siedziby Aquanet S.A. – Punkt Obsługi Klienta, ul. Dolna Wilda 126, Poznań
 • Z poziomu strony internetowej – Osoby zainteresowane łączą się poprzez kliknięcie piktogramu dwóch migających dłoni z tłumaczem języka migowego. Zadaniem tej usługi jest umożliwienie zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej i wskazanie tłumaczowi treści, która ma być przetłumaczona. Tłumacz kontaktuje się z siedzibą Aquanet S.A i pośredniczy w rozmowie.

3. Informacje o usłudze można uzyskać za pomocą:

 • poczty mailowej: klient@aquanet.pl
 • telefonicznie: 61 835 91 00

Dostęp do aplikacji „Tłumacz on –line języka migowego”:

Aplikacje mobilne

Aquanet S.A. udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.