Instrukcja rozliczania odbiorców usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej

Instrukcja rozliczania odbiorców usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej

I.    Postanowienia ogólne

 1. Instrukcja obowiązuje od dnia 1 lutego 2023 roku.
 2. Podstawowe pojęcia użyte w Instrukcji:

wody opadowe – wody opadowe i roztopowe będące skutkiem opadów atmosferycznych,

łączna powierzchnia spływu – powierzchnia wyrażona w m2 stanowiąca sumę powierzchni dachów w rzucie poziomym i pozostałych powierzchni o trwałej nawierzchni (szczelnych i nieszczelnych), z której odprowadzane są wody opadowe systemem kanalizacji deszczowej,

nieruchomość – posesja, do której odbiorca posiada tytuł prawny i z której odprowadzane są wody opadowe, zarówno powierzchniowo jak i z wykorzystaniem przewodów kanalizacyjnych,

odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług odprowadzania wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej,

– system kanalizacji deszczowej – zespół powiązanych ze sobą urządzeń kanalizacji deszczowej, przeznaczonych do zbierania, transportu, podczyszczania i odprowadzania lub retencji wód opadowych,

urządzenia kanalizacji deszczowej – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wód opadowych do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające wody opadowe oraz przepompownie wód opadowych do wód,

urządzenie pomiarowe dla wód opadowych – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych wód opadowych z nieruchomości odbiorcy usług do systemu kanalizacji deszczowej,

– urządzenia do retencjonowania wody opadowej – elementy instalacji służące do czasowego zatrzymania wody opadowej przed jej odprowadzeniem do odbiornika lub do ziemi, lub zmagazynowania i wykorzystania jej na cele gospodarcze.

3. Instrukcja określa zasady rozliczania odbiorców z terenu Miasta Poznania za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych.

II.    Grupy odbiorców usług

 1. W zakresie odprowadzania wód opadowych wyodrębniono trzy grupy cenowe odbiorców usług.
 2. Grupa cenowa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakteru użytkowego powierzchni nieruchomości, z której odprowadzane są wody opadowe systemem kanalizacji deszczowej.
 3. Wyodrębnione zostały następujące cenowe grupy odbiorców:

A. Grupa cenowa I

Do tej grupy zalicza się odbiorców usług odprowadzających wody opadowe w sposób bezpośredni lub pośredni do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni (w tym drogi, parkingi oraz dachy) należących do nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym.

B. Grupa cenowa II

Do tej grupy zalicza się odbiorców usług odprowadzających wody opadowe w sposób bezpośredni lub pośredni do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni (w tym drogi, parkingi oraz dachy), należących do nieruchomości o przeznaczeniu sakralnym, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek sfery budżetowej, organizacji społecznych i innych podmiotów niewymienionych w innych grupach.

C. Grupa cenowa III

Do tej grupy zalicza się odbiorców usług odprowadzających wody opadowe w sposób bezpośredni lub pośredni do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni (w tym drogi i parkingi oraz dachy) należących do nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym, usługowym, składowym, baz transportowych oraz portów i lotnisk.

III.    Struktura cen i wysokość opłat

 1. Wysokość stawek cen za usługę odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji deszczowej ustalana jest zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej i publikowana jest na stronie internetowej Spółki.
 2. Stawki cen obowiązujące od 1 lutego 2023 roku wprowadzone zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 1015/2022/P z dnia 23 grudnia 2022 r.
 3. W rozliczeniach z odbiorcami usług obowiązuje jednolita cena dla wszystkich grup cenowych.
 4. W rozliczeniach za usługę odbioru wód opadowych za pośrednictwem systemu kanalizacji deszczowej Spółka stosuje cenę, jako kwotę wyrażoną w złotych za 1 m3 odprowadzonych wód opadowych. Wysokość cen zaprezentowano w tabeli nr 1.

 

Tabela nr 1. Wysokość ceny za 1 m3 wód opadowych odprowadzanych systemem kanalizacji deszczowej (w złotych):

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Jednostka
1. Grupa cenowa I         6,84         7,39 zł/m3
2. Grupa cenowa II         6,84         7,39 zł/m3
3. Grupa cenowa III         6,84         7,39 zł/m3

Do ceny netto dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług. Na dzień 1 lutego 2023 roku stawka podatku wynosi 8%.

5. W przypadku retencjonowania wód opadowych odprowadzanych systemem kanalizacji deszczowej, niezależnie od przynależności do grupy cenowej, cena, określona w tabeli nr 1 ulega zmniejszeniu ze względu na stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej do rocznego odpływu wód opadowych z łącznej powierzchni spływu z nieruchomości odbiorcy usług w wysokości określonej w tabeli nr 2.

 

Tabela nr 2. Wysokość ceny za 1 m3 wód opadowych odprowadzanych systemem kanalizacji deszczowej (w złotych, netto) z uwzględnieniem retencji:

Lp. Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody opadowej do rocznego odpływu wód opadowych Grupa cenowa I
Cena zł/m3 netto
Grupa cenowa I
Cena zł/m3
brutto
Grupa cenowa II
Cena zł/m3
netto
Grupa cenowa II
Cena zł/m3
brutto
Grupa cenowa III
Cena zł/m3
netto
Grupa cenowa III
Cena zł/m3
brutto
1. 0% 6,84 7,39 6,84 7,39 6,84 7,39
2. powyżej 0% do 10% 6,63 7,16 6,63 7,16 6,63 7,16
3. powyżej 10% do 20% 6,43 6,94 6,43 6,94 6,43 6,94
4. powyżej 20% do 30% 6,22 6,72 6,22 6,72 6,22 6,72
5. powyżej 30% 5,75 6,21 5,75 6,21 5,75 6,21

Do ceny netto dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług. Na dzień 1 lutego 2023 roku stawka podatku wynosi 8%.

IV.    Warunki rozliczeń z tytułu korzystania z usług w zakresie odprowadzania wód opadowych

 1. Rozliczanie usługi odprowadzania wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z nieruchomości odbiorcy usług, prowadzone jest na podstawie stawek cen i ilości odprowadzanych wód opadowych.
 2. Roczną ilość odprowadzanych wód opadowych ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku braku takiego urządzenia – na podstawie iloczynu łącznej powierzchni spływu wód opadowych i roztopowych z nieruchomości odbiorcy usług oraz średniorocznego wskaźnika opadów atmosferycznych dla terenu miasta Poznania, liczonego za okres ostatnich 10 lat poprzedzających rok rozliczeniowy, zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Miesięczną ilość odprowadzanych wód opadowych ustala się poprzez podzielenie rocznej ilości odprowadzanych wód opadowych przez 12.
 3. Wysokość aktualnego średniorocznego wskaźnika opadów atmosferycznych dla miasta Poznania za okres ostatnich 10 lat, obowiązującego w danym roku, publikowana jest na stronie internetowej Spółki. Wskaźnik jest corocznie aktualizowany.
 4. Łączna powierzchnia spływu dla danej nieruchomości odbiorcy usług określona jest w umowie.
 5. Obliczenie miesięcznej opłaty za odprowadzanie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej następuje na niżej określonych zasadach:
  a) w przypadku zainstalowanego urządzenia pomiarowego – miesięczna opłata równa jest iloczynowi ceny i określanej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego ilości odprowadzonych wód opadowych,
  b) w przypadku braku urządzenia pomiarowego – miesięczna opłata równa jest iloczynowi ceny i ilości odprowadzanych wód opadowych, wyliczonej zgodnie ze wzorem:

x = [(F)·hopadu ]·$

gdzie:

x – miesięczna opłata za odprowadzanie wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej [wartość netto w zł];

F – łączna powierzchnia spływu, z której odprowadzane są wody opadowe do systemu kanalizacji deszczowej[m2];

hopadu – miesięczna wartość średniorocznego wskaźnika opadów atmosferycznych dla terenu miasta Poznania (m3/m2) liczonego za okres ostatnich 10 lat poprzedzających rok rozliczeniowy;

$ – cena netto za 1 m3 odprowadzanych wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej.

 

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych wód opadowych jest ustalana na podstawie średniej ilości odprowadzanych wód opadowych w okresie 3 lub 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania urządzenia pomiarowego dla wód opadowych, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniej ilości odprowadzanych wód opadowych w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zrzutu wód opadowych w roku ubiegłym i liczby dni nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego dla wód opadowych.
 2. Należność z tytułu świadczonej usługi odbioru wód opadowych pobierana jest zgodnie z okresem rozliczeniowym zawartym w umowie.
 3. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za usługę odprowadzania wód opadowych na warunkach i w terminach określonych w umowie.
 4. Jeżeli opłaty nie zostały wniesione przez odbiorcę usług w oznaczonym terminie, Spółka nalicza odsetki ustawowe oraz wysyła upomnienie, wyznaczając dodatkowy termin zapłaty, uprzedzając równocześnie o możliwości zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. W takim przypadku odbiorca zobowiązany będzie ponieść koszty wysłania takiego upomnienia w kwocie określonej w umowie.
 5. Odbiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz wysokości naliczonej należności. Odbiorca, który składa reklamację, winien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne dowody uzasadniające reklamację.
 6. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do Spółki.
 7. Zgłoszenie przez odbiorcę usług reklamacji wysokości naliczonej opłaty nie wstrzymuje obowiązku terminowego uregulowania należności.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.