Dostawa, montaż i uruchomienie serwerów Hewlett Packard Enterprise HPE DL380 Gen 10 Plus

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2022, 15:19

Data publikacji

18.07.2022, 16:18

Termin składania ofert:

29.07.2022, 12:00

Termin otwarcia ofert:

29.07.2022, 14:00

Otwarcie ofert.

ADVATECH sp z o.o.;  wartość oferty;  709 340,00 PLN

AMG Vision sp z o.o.; wartość oferty;  1 175 000,00 PLN

VOL sp. z o.o. wartość oferty;  741 260,00 PLN

XCOMP sp. z o.o.;  wartość oferty; 720 690,00 PLN

 

 

 

 

Przedmiotem Zamówienia jest:

Dostawa oraz instalacja 10 serwerów Hewlett Packard Enterprise HPE DL380 Gen 10 Plus. Każdy z serwerów  wg załączonej specyfikacji;

1. Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 Lanes 4GB Cache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus 1 szt.
2. HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K SFF BC 1-year Warranty HDD 8 szt.
3. HPE 3Y Tech Care Basic Service 1 szt.
4. HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory Kit 4 szt.
5. HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 2 szt.
6. HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit 1 szt.
7. HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver 2 szt.
8. HPE DL380 Gen10 ICX CTO Mod-X 8SFF 1 szt.
9. HPE DL38X Gen10 8 SFF Front Cage Removal FIO Option 1 szt.
10. HPE DL38X Gen10 Plus 2U SFF Easy Install Rail Kit 1 szt.
11. HPE DL38X Gen10 Plus Maximum Performance Fan Kit 1 szt.
12. HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus 2U 8SFF x1 Tri-Mode 24G U.3 BC Front Drive Cage Kit 1 szt.
13. HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 8SFF NC Configure-to-order Server 1 szt.
14. HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus High Performance Heat Sink Kit 2 szt.
15. HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus x8/x16/x8 Primary FIO Riser Kit 1 szt.
16. Intel Xeon-Silver 4316 2.3GHz 20-core 150W Processor for HPE 2 szt.
17. Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE 1 szt.
18. Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE 1 szt.
19. HPE SN1100Q 16 Gb dual port Fibre Channel Host Bus Adapter 1 szt.
 • Montaż serwerów w centrum danych w  siedzibie zamawiającego,
 • Aktualizacja oprogramowania układowego HPE dla platformy DL380 Gen10 Plus do wersji obowiązującej w dniu instalacji,
 • Konfiguracja ILO (Integrated Lights Out),
 • Konfiguracja macierzy RAID 5 oraz instalacja oprogramowania Oracle Linux w wersji 8.x,
 • Uzupełnienie systemu operacyjnego o komponenty HPE dla systemów RHEL8.x, Oracle Linux 8.x
 • Podłączenie serwerów do sieci SAN opartej na urządzeniach Brocade 6505, Brocade 6610 oraz HPE MSA2050,
 • Uruchomienie wirtualizatorów KVM dostępnych w dystrybucji Oracle Linux w wersji 8.x,
 • Konfiguracja interfejsów sieciowych do współpracy z wirtualizatorem KVM w trybie Bridge z obsługą agregacji LACP (IEEE802.1AX), obsługą protokołu 802.1Q i obsługą protokołu 802.1w (RSTP),
 • Konfiguracja wirltualizatorów KVM zapewniającą współpracę dyskami (wolumeny LVM) udostępnionymi w sieci SAN,
 • Instalacja pakietów i konfiguracja komponentów Icigna2

Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu zamówienia w terminie do 31.10.2022

Wypełniony Załącznik nr 2 FormularzOferty  należy spakować z hasłem i przesłać na adresy email osób odpowiedzialnych za postępowanie  do dnia 29.07.2022 r. do godz. 12:00. Hasło wykorzystane do spakowania pliku należy przesłać na adresy email osób odpowiedzialnych za postępowanie do dnia 29.07.2022 r. do godz. 16:00

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
tel. 61 8359 100
e-mail: klient@aquanet.pl
strona internetowa zamawiającego: https://www.aquanet.pl/

2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”.
2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu).

3. Negocjacje:
3.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych, o których mowa w §21 ust. 1 Regulaminu, do zaproponowanej ceny w ofertach złożonych przez Wykonawców. Cena zaoferowana po negocjacjach nie może być wyższa od zaproponowanej w pierwotnie złożonej ofercie.
3.2. Negocjacje prowadzone będą z każdym Wykonawcą oddzielnie.
3.3. Zamawiający zaprosi do negocjacji wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3.4. W negocjacjach może uczestniczyć umocowany przedstawiciel Wykonawcy (w przypadku, gdy uczestnikiem negocjacji jest osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty przetargowej, należy przedłożyć pełnomocnictwo dla tej osoby przed rozpoczęciem negocjacji). Uwaga! Pełnomocnictwo należy przedłożyć przy pomocy wskazanego środka komunikacji.
3.5. Oferta Wykonawcy, który nie przystąpi do negocjacji zostanie odrzucona.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami i wzory umów wraz z załącznikami.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu zamówienia w terminie do 31.10.2022

6. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej.

6.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Maciej Raduła
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
e-mail: maciej.radula@aquanet.pl

oraz

Imię i nazwisko: Paulina Buka
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
e-mail: paulina.buka@aquanet.pl

7. Termin związania ofertą:
7.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.2. Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.

8. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

8.1. Wypełniony Załącznik nr 2 FormularzOferty  należy spakować z hasłem i przesłać na adresy email osób odpowiedzialnych za postępowanie  do dnia 29.07.2022 r. do godz. 12:00. Hasło wykorzystane do spakowania pliku należy przesłać na adresy email osób odpowiedzialnych za postępowanie do dnia 29.07.2022 r. do godz. 16:00

8.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.

8.3. Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

8.4. Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego FORMULARZA OFERTY, który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy lub formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który będzie stanowił podpisany dokument elektroniczny i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

8.5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

8.6. Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

8.7. Kompletna oferta musi zawierać:

 • FORMULARZ OFERTY
 • Wykaz zamówień
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków
 • aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Wszystkie ww. dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać: Oferta firmy …………………. dla  “Dostawa oraz instalacja 10 serwerów Hewlett Packard Enterprise HPE DL380 Gen 10 Plus“. Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf .xls .rtf.

Hasło wykorzystane do spakowania pliku należy przesłać na adresy email osób odpowiedzialnych za postępowanie do dnia 29.07.2022 r. do godz. 16:00

Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami oraz, dla których Wykonawcy nie dostarczyli haseł w określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

8.8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2022 r. do godz. 16:15

8.9. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania:

 • Wykaz wykonanych należycie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 (dwóch) zamówień polegających na dostawie urządzeń HPE Proliant Servers w ramach jednego zamówienia, o wartości co najmniej 100 000 złotych netto każde.
 • aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy

10. Podstawy do wykluczenia z postępowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub odmówili podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej obowiązywania.

11. Podstawy odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia.
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do negocjacji, o których mowa w pkt 3 ogłoszenia.
Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

12.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Przykład:
Cena – 100 %

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 100% 100 punktów

12.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
kryterium „Cena” (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
Pi(C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt
gdzie:
Pi(C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena”
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – cena oferty badanej “i”

12.3. W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

13. Sposób obliczenia ceny:
13.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może dopuścić złożenie oferty w innej walucie, np. w euro. W takim przypadku należy wskazać sposób, w jaki oferta zostanie przeliczona na PLN, np. wg średniego kursu NBP z dnia składania ofert.
13.2. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
13.3. Cenę podaną w formularzu oferty oblicza się na podstawie kosztorysu ofertowego lub wykazu cen lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonano obliczenia ceny (jeżeli dotyczy).

14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
Przekazanie informacji o wyborze lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania:
• Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania przesłana zostanie do wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:
– Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty,
– Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert,
• Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
• Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o odrzuceniu ofert i/lub wykluczeniu Wykonawcy/ców z postępowania podając podstawę odrzucenia/wykluczenia.

14.1. Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.

14.2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności wg kryteriów oceny ofert Wykonawcą).

14.3. W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

15. Obowiązek informacyjny RODO:
Załącznik do ogłoszenia wg wzoru obowiązującego w „AQUANET” S.A.

16. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wadium.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przepisy § 86-90 Regulaminu stosuje się odpowiednio:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Podstawy do unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni.
Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

19. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy lub wzór umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik  do ogłoszenia.

20. Dodatkowe informacje:
• Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
• Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek, o którym mowa powyżej nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert.
• Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
• Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
• Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia dokumentów (np. potwierdzających spełnianie warunków udziału, brak podstaw do wykluczenia) lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie.
• Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi były wykonywane.
• Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.

21. Informacja o środkach ochrony prawnej:
W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, wykonawca może w terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców biorących udział w postępowaniu.

22. Załączniki:
Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz Oferty
Obowiązek Informacyjny
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Wykaz zamówień
Wzór Umowy

 

Osoby odpowiedzialne za postępowanie:

Maciej Raduła

mail: maciej.radula@aquanet.pl

Paulina Buka

mail: paulina.buka@aquanet.pl

Data publikacji

18.07.2022, 16:18

Termin składania ofert:

29.07.2022, 12:00

Termin otwarcia ofert:

29.07.2022, 14:00

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.