Przegląd techniczny hydrantów zewnętrznych na sieciach wodociągowych eksploatowanych przez Zamawiającego w 2023 r.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2023, 13:50

Zobacz szczegóły

Data publikacji

02.03.2023, 10:09

Termin składania ofert:

17.03.2023, 10:00

Termin otwarcia ofert:

17.03.2023, 11:00

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dział Sieci Wodociągowej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty dotyczącej przeprowadzenia “Przeglądu technicznego hydrantów zewnętrznych na sieciach wodociągowych eksploatowanych przez Zamawiającego w 2023 r.”

 1. ZAKRES:

Zakres prac określono w następujących dokumentach:

 • Umowy dot. przeglądu hydrantów w 2023 r.
 • Załącznik nr 1 do Umowy – zakres prac w ramach przeglądu technicznego jednego hydrantu.
 1. CZAS REALIZACJI:

Termin realizacja przedmiotowego zadania należy wykonać do dnia 31.10.2023 r. od dnia podpisania Umowy.

 1. KRYTERIUM OFERTY CENOWEJ:

Cena 100%

 1. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

– termin związania z ofertą – 90 dni kalendarzowych od daty otwarcia oferty,

– imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która przygotowała ofertę;

– cena netto robót w PLN;

– czas realizacji robót;

– potwierdzenie warunków płatności robót;

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umowy, faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer umowy w związku z realizacją której faktura została wystawiona.

W przypadku braku wskazanego numeru umowy faktura zostanie odesłana do Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie.

Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

– Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

– Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

– Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.

– Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.

– Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.

– W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą.

 1. TERMIN SKŁĄDANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem jej nieważności i przesłać na adres e-mail:

izabela.kozelan-marcinkowska@aquanet.pl

do dnia 17.03.2023 r. do godz. 10:00.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.

Oferta musi być napisana w języku polskim i powinna być sporządzona czytelnie oraz opatrzona podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne – stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

Kompletna oferta musi zawierać aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych (dopuszcza się wypis elektroniczny w formie), dokument potwierdzający istnienie w systemie podatkowym VAT lub VIES (dopuszcza się wypis elektroniczny) oraz dokument dotyczący numeru REGON.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum  (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

Tytuł wiadomości: Oferta firmy……………- “Przegląd techniczny hydrantów zewnętrznych na sieciach wodociągowych eksploatowanych przez Zamawiającego w 2023 r.”

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: doc. docx. pdf. xls.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail: izabela.kozelan-marcinkowska@aquanet.pl  do dnia 17.03.2023 do godz. 10:30.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….…… – “Przegląd techniczny hydrantów zewnętrznych na sieciach wodociągowych eksploatowanych przez Zamawiającego w 2023 r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2023 o godzinie 11:00.

Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności niezabezpieczone hasłami, nie będą rozpatrywane.

 1. KONTAKT:

W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia:

 • Izabela Kozelan-Marcinkowska
 • kom. 885 989 685
 • e-mail: izabela.kozelan-marcinkowska@aquanet.pl
 1. ZAŁĄCZNIKI:
 • Wzór umowy dot. przeglądu hydrantów w 2023 r.
 • Załącznik nr 1 do Umowy – zakres prac w ramach przeglądu technicznego jednego hydrantu
 • Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru
 • Załącznik nr 3 – wzór protokołu wydania materiału
 • Załącznik nr 4 – wzór protokołu przeglądu hydrantu
 • Załącznik nr 5 – warunki dostępu do systemu Spółki
 • Załącznik nr 6 – wzór zestawienia hydrantów, dla których wykonano przegląd
 • Załącznik nr 7 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie zatrudnieniu pracowników
 • Załącznik nr 8 – Harmonogram Przeglądów Hydrantów
 • Załącznik nr 9 – oświadczenie Wykonawcy o niewykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
 • FORMULARZ OFERTY
 • Spełnienie Obowiązku Informacyjnego RODO
Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Izabela Kozelan-Marcinkowska

tel.: 885 989 685

Aktualizacje:

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia przetargu/wyłonienia Wykonawcy

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.