Przetarg ofertowy na wykonanie badań olfaktometrycznej skuteczności pracy instalacji do oczyszczania powietrza.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 28.08.2023, 09:48

Data publikacji

28.08.2023, 09:48

Termin składania ofert:

06.09.2023, 11:00

Termin otwarcia ofert:

06.09.2023, 13:45

AQUANET S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi wykonania badań olfaktometrycznej skuteczności pracy instalacji do oczyszczania powietrza.

I. ZAKRES USŁUGI:
Badania olfaktometrycznej skuteczności pracy instalacji do oczyszczania powietrza należy wykonać dla następujących układów:
1) dwóch instalacji do oczyszczania powietrza z osadników wstępnych zlokalizowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach. Punkty pomiarowe zlokalizowane są na wejściu oraz na wyjściu z układu do oczyszczania powietrza,
2) jednej instalacji do oczyszczania powietrza znajdującej się na terenie przepompowni ścieków:
Garbary, Poznań, ul. Garbary, GPS: 52.41485, 16.93979.
Punkty pomiarowe zlokalizowane są na wejściu oraz na wyjściu z każdego układu do oczyszczania powietrza (jeden punkt na wejściu i jeden punkt na wyjściu z układu).
Skuteczność dezodoryzacji należy ocenić zgodnie z normą europejską PN-EN 13725:2022-07 “Jakość powietrza. Oznaczenie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. Podstawą oszacowania skuteczności dla każdej z instalacji będzie stanowić osiem obserwacji zmian stężenia zapachowego w oczyszczanym strumieniu przy stałych/standardowych ustawieniach parametrów pracy ocenianej instalacji. Jedna obserwacja to analiza olfaktometryczna jednej próbki – surowego oraz oczyszczanego gazu. Próbki w ramach pojedynczej obserwacji (1 próbka na wlocie do instalacji oraz 1 próbka na wylocie z instalacji) należy pobierać równocześnie.
Oznaczenia stężenia zapachowego (cod [ouE/m3]) zostaną wykonane zgodnie z PN-EN 13725:2022-07 metodą rozcieńczeń dynamicznych z zastosowaniem olfaktometru przez certyfikowany zespół.
Sesja pomiarowa musi obejmować pobranie: 48 próbek (3 instalacje x 8 obserwacji x 2 punkty pomiarowe), 96 oznaczeń stężenia zapachowego (po 2 w każdej próbce) oraz orientacyjny pomiar parametrów oczyszczanego gazu, niezbędnych do oceny skuteczności dezodoryzacji (m.in. strumień objętościowy, temperatura, wilgotność).
Raport z pomiarów i obliczeń należy przekazać drogą elektroniczną oraz w formie wydruku, pocztą tradycyjną. Raport musi zawierać m.in. opis metodyki, informacje o zespole na tle PN-EN 13725:2022-07, raporty z pobierania próbek, raporty z pomiarów olfaktometrycznych , obliczenia (cod [ouE/m3]), uwzględniając wsteczną weryfikację zespołu, obliczenia skuteczności dezodoryzacji i przedział ufności otrzymanego wyniku.

II. TERMIN REALIZACJI:
Termin realizacji pomiarów do 13.10.2023 r.
Termin przekazania raportu z badań do 31.10.2023 r.

III. KRYTERIUM OCENY OFERT:
100% cena

IV. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zamówienia przed terminem składania ofert,
2. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, która zostanie przekazana bez ujawniania źródła zapytania lub zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
Korespondencja Wewnętrzna Aquanet SA
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w ofertach złożonych przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji np. drogą mailową lub w formie spotkania z Wykonawcami,
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
6. Do oferty należy załączyć aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy,
7. W ofercie należy przedstawić:
a. Cenę netto Przedmiotu zamówienia + wys. VAT w PLN,
b. Termin realizacji usługi,
8. Wykonawcy są związani złożoną ofertą do chwili zawarcia umowy w formie pisemnej (lub określić w dniach),
9. Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:
a. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
b. Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
10. Warunki odrzucenia oferty:
a. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,
b. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny,
d. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych,
11. Warunki unieważnienia postępowania:
a. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
c. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
d. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
12. Przekazanie informacji o wyborze:
a. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o odstąpieniu od prowadzenia postępowania przekazana zostanie emailem na adres wskazany w ofercie cenowej,
b. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy,
13. Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail: paulina.mizerna-nowotna@aquanet.pl do dnia 06.09.2023r. do godz. 11:00.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.
Oferty (wraz z załącznikami) muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
Korespondencja Wewnętrzna Aquanet SA
Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (oferty cenowej), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
Wszystkie dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.
Za poprawne zapisanie plików odpowiada Oferent.
W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:
Oferta firmy: ………………… ,nazwa postępowania: “Wykonanie badań olfaktometrycznej skuteczności pracy instalacji do oczyszczania powietrza”.
Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail: paulina.mizerna-nowotna@aquanet.pl od dnia 06.09.2023r. od godz. 11:10 do dnia 06.09.2023r. do godz. 13:30
W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:
Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy: …..….… , nazwa postępowania: “Wykonanie badań olfaktometrycznej skuteczności pracy instalacji do oczyszczania powietrza”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2023r. o godz. 13:45.

VI. KONTAKT:
Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia:
Paulina Mizerna – Nowotna, tel. 605 102 982, e-mail: paulina.mizerna-nowotna@aquanet.pl,

VII. ZAŁĄCZNIKI:
– załącznik nr 1 – wzór Umowy

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Paulina Mizerna-Nowotna

tel.: 605 102 982
mail: paulina.mizerna-nowotna@aquanet.pl

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.