Wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej w zakresie wykonania pomiarów elektrycznych na obiektach technologicznych zlokalizowanych na Przepompowni Ścieków Głogowska/Klinkierowa;

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 08.09.2023, 08:48

Data publikacji

08.09.2023, 08:48

Termin składania ofert:

20.09.2023, 08:00

Termin otwarcia ofert:

20.09.2023, 09:30

Zleceniodawca

AQUANET SA
61-492 Poznań
ul. Dolna Wilda 126
Komórka Organizacyjna
Dział Automatyki i Energetyki

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAE/RK/2023
W oparciu o zapisy Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET Spółka Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu ofertowego

1. Przedmiot zakupu

Wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej w zakresie wykonania pomiarów elektrycznych na obiektach technologicznych zlokalizowanych na Przepompowni Ścieków Głogowska/Klinkierowa;

2. Warunki dostawy (realizacji zadania)

1.) Wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie nie mniejszym niż:

– pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych i linii kablowych,
– sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej instalacji
– badania i pomiary instalacji odgromowej i uziemień
– pomiar rezystancji uziemień ochronnych,
– badanie silników elektrycznych,

– Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane i dostępne schematy instalacji elektrycznej,
– w zakresie niezinwentaryzowanych obwodów, wykonać aktualizację schematów,
– w trakcie wykonywania prac przedstawiciel Zamawiającego będzie koordynował ich realizację i możliwości wyłączenia instalacji z pod napięcia,
– pomiary przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
– przed przystąpieniem do pomiarów niezbędna jest wizja lokalna na obiekcie,
– w zakres nie wchodzą sprawdzenia wyłączników p.poż oraz oświetlenia awaryjnego;

2.) Pomiary przeprowadzić dla następujących budynków oraz instalacji:

– budynek technologiczny
– instalacje terenowe

3.) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania i odnotowywania wszelkiego rodzaju usterek i nieprawidłowości w instalacji elektrycznej,

4.) Wykonawca przekaże protokoły pomiarowe w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej,

5.) Termin realizacji: 10.11.2023r.

3. Warunki płatności

Zapłata Wynagrodzenia przez Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami
w zleceniu/umowie, faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zleceniodawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.
Na każdej fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest wpisać numer zlecenia/umowy w związku z realizacją którego faktura została wystawiona. W przypadku braku wskazanego numeru zlecenia/umowy faktura zostanie odesłana do Zleceniobiorcy jako wystawiona nieprawidłowo,
a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zleceniodawcy w zapłacie.
Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
AQUANET SA oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

4. Sposób składania ofert i zawartość oferty:

1) AQUANET S.A. informuje, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego realizacja niniejszego postępowania będzie odbywała się w sposób zdalny, za pomocą dostępnych środków teleinformatycznych mi.in. tele i video konferencji, natomiast składanie ofert będzie odbywało się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2) Zawartość oferty i kryteria ważności:
a) dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w obrocie gospodarczym:
• KRS dla spółek handlowych (aktualny wydruk z rejestru)
• CEiDG – dla osób fizycznych, spółek osobowych (aktualny wydruk z rejestru)
b) dokumenty potwierdzające istnienie podmiotu w systemie podatkowym:
• VAT – dla podatników krajowych (aktualny wydruk z rejestru)
c) potwierdzenie warunków wykonania zadania przedstawionych w zapytaniu ofertowym,
d) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( zwana dalej Specustawą)
e) termin ważności oferty (nie krótszy niż 1 miesiąc)
f) termin realizacji,
g) wartość netto oferty w PLN,
h) termin i sposób zapłaty (potwierdzenie warunków płatności z zapytania),
i) Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem nieważności przesyłając na poniższe adresy e-mail: robert.kolacki@aquanet.pl, bartosz.szymanski@aquanet.pl, krzysztof.wagner@aquanet.pl do dnia 20.09.2023r. do godz. 08:00,
j) wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zleceniodawcy,
k) przez podpisanie oferty, Zleceniodawca rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Zleceniobiorcy, Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Zleceniobiorcę, jednak są dla niego wiążące. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
l) tytuł wiadomości: Oferta firmy: (nazwa firmy)…………………. – „Wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej w zakresie wykonania pomiarów elektrycznych dla PŚ Głogowska”
m) maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.
n) hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na poniższe adresy e-mail: robert.kolacki@aquanet.pl, bartosz.szymanski@aquanet.pl, krzysztof.wagner@aquanet.pl do dnia 20.09.2023r. od godz. 08:01 do godz. 09:00., tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy: (nazwa firmy)…………………. – „Wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej w zakresie wykonania pomiarów elektrycznych dla PŚ Głogowska”
o) oferty zostaną otwarte komisyjnie w dniu 20.09.2023r. o godz. 09.30 przy udziale minimum 2 pracowników AQUANET SA,
p) W przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z AQUANET S.A. Dział Automatyki i Energetyki: Bartosz Szymański, kom.: 603 076 931, mail: bartosz.szymanski@aquanet.pl
q) Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, po wcześniejszym zgłoszeniu, prowadzonej wspólnie z pracownikiem Działu Automatyki i Energetyki.

Osoba prowadząca przetarg:
Robert Kołacki
Dział Automatyki i Energetyki
Mistrz Automatyki i Energetyki
AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61 – 492 Poznań
kom. 885 974 199
e – mail: robert.kolacki@aquanet.pl

Osoby odpowiedzialne za postępowanie:

Bartosz Szymański

tel.: 603 076 931
mail: bartosz.szymanski@aquanet.pl

Robert Kołacki

tel.: 885 974 199
mail: robert.kolacki@aquanet.pl

Data publikacji

08.09.2023, 08:48

Termin składania ofert:

20.09.2023, 08:00

Termin otwarcia ofert:

20.09.2023, 09:30

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.