Wykonanie obowiązku SOGL w imieniu przedsiębiorstwa

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 12.01.2022, 13:18

Zobacz szczegóły

Data publikacji

27.12.2021, 12:36

Termin składania ofert:

17.01.2022, 13:00

Termin otwarcia ofert:

18.01.2022, 13:00

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obowiązku SOGL w imieniu przedsiębiorstwa do dnia 30.06.2022r.

 1. Zakres
  Realizacja w imieniu Zamawiającego pełnego obowiązku raportowania i prognozowania wynikającego z „ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej” i w zgodzie z wytycznymi SOGL od momentu zawarcia umowy do dnia 30.06.2022 poprzez:
 2. a) codziennego wykonywania prognozy generacji oraz autogeneracji na wskazanych źródłach wytwórczych będących własnością Zamawiającego wraz z późniejszymi zmianami i aktualizacjami dla wskazanych źródeł.
 3. b) wykonywania prognozy zapotrzebowania na energię dla obiektów technologicznych (np. Oczyszczalnie Ścieków) na których zamontowane są objęte umową jednostki wytwórcze (obecnie dwa obiekty). Zamawiający dostarczy dane historyczne dotyczące zapotrzebowania
 4. c) utrzymanie dokładności powyższych prognoz w na określonym przez danych Operatorów poziomie, jednak nie wyższych niż 20% w ujęciu średniej miesięcznej

Zamawiający posiada obecnie 7 PPE – gazogeneratory oraz instalacja PV. Obiekty podłączone są do sieci SN oraz WN w dwóch lokalizacjach. Należy przewidzieć możliwość rozszerzenia oferty o kolejne instalacje PV przyłączone do sieci SN oraz nn.

 1. Czas realizacji:
  do 3 tygodni od dnia podpisania Umowy
 2. Kryterium oceny oferty:
  cena 100%
 3. Zawartość oferty:
  – termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia oferty,
  – imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która przygotowała ofertę;
  – cena netto robót w PLN;
  – czas realizacji robót;
  – potwierdzenie warunków płatności robót;
 4. Warunki płatności:
  Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umowy, faktury VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer umowy w związku z realizacją której faktura została wystawiona.
  W przypadku braku wskazanego numeru umowy faktura zostanie odesłana do Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie.
  Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

Zamawiający .

 1. Dodatkowe informacje:
  – Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  – Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
  – Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
  – Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.
  – W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą.
 2. Termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem jej nieważności i przesłać na adres e-mail:

tomasz.kusztelski@aquanet.pl

robert.kolacki@aquanet.pl

do dnia 10.01.2022 r. do godz. 9:00. 17.01.2022 r. do godz. 13:00
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.
Oferta musi być napisana w języku polskim i powinna być sporządzona czytelnie oraz opatrzona podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie: Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do skanu podpisanego przez upoważnioną osobę. jednego pliku archiwum (np. 7z,zip), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.
Tytuł wiadomości: Oferta firmy  Wykonanie obowiązku SOGL w imieniu przedsiębiorstwa”

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB.
Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail:

tomasz.kusztelski@aquanet.pl

robert.kolacki@aquanet.pl

od dnia 10.01.2022 r. 17.01.2022 r. od godz. 09:01 do dnia 10.01.2022 r.  17.01.2022 r. do godz. 10:00 .
Tytuł wiadomości e-mail: Hasło do oferty firmy “ Wykonanie obowiązku SOGL w imieniu przedsiębiorstwa
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2022 r. o godz. 10:15  18.01.2022 r. o godz.  13:00 w siedzibie Działu Zakładu Automatyki i Energetyki. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, przy udziale minimum dwóch pracowników Aquanet SA.
Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami, nie będą rozpatrywane.

 1. Kontakt:
  Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia:
  – Tomasz Kusztelski tel. 603 399 084, e-mail: tomasz.kusztelski@aquanet.pl

 

 

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Tomasz Kusztelski

tel.: 603 399 084
mail: tomasz.kusztelski@aquanet.pl

Aktualizacje:

Data ostatniej aktualizacji: 12.01.2022, 00:00

Odpowiedź na pytania 12.01.2022

Data publikacji

27.12.2021, 12:36

Termin składania ofert:

17.01.2022, 13:00

Termin otwarcia ofert:

18.01.2022, 13:00

Załączniki

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.