Dostawa flokulantu w formie proszkowej do wspomagania odwadniania osadów ściekowych

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 03.01.2023, 10:22

Zobacz szczegóły

Data publikacji

09.11.2022, 13:07

Termin składania ofert:

09.12.2022, 10:00

Termin otwarcia ofert:

09.12.2022, 12:05

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:

 Dostawa flokulantu w formie proszkowej do wspomagania

odwadniania osadów ściekowych

 Nazwa i adres Zamawiającego:

1.AQUANET S.A.

      Ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań

       tel. 61 835 91 00

      e-mail: klient@aquanet.pl

     strona internetowa zamawiającego: www.aquanet.pl

2.Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

 •  Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”.
 • Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu).

3.Negocjacje

      Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, o których mowa w §21 ust.1 Regulaminu.

4.Opis przedmiotu zamówienia:

       Dostawa flokulantu w formie proszkowej do wspomagania procesu odwadniania osadów ściekowych.

5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Flokulant nie może być substancją niebezpieczną w rozumieniu Ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2020.2289 t.j.
  z dnia 2020.12.18).
 • Flokulant musi być dostarczany w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Etykieta winna być napisana w języku polskim oraz zawierać nazwę produktu
  i producenta, datę produkcji w formacie (dd.mm.rrrr) oraz numer partii (serii).
 • Flokulant w ilości 7,5 Mg należy dostarczyć w opakowaniach typu big bag, pozostałą część przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w workach po 25 kg.
 • Do dostawy należy załączyć atest z badań produktu dla dostarczonej partii (serii). Jeśli dokument jest w języku obcym, należy go dostarczyć w oryginalnej wersji wraz
  z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 • Dostawca dostarczy towar na własny koszt na teren Centralnej Oczyszczalni
  w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy.
 • Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnej karty charakterystyki w wersji papierowej zgodnej z wymaganiami rozporządzenia REACH.

6. Termin wykonania zamówienia:

      Do 14 dni od daty podpisania Umowy.

7.Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:

 • W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.
 • Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

       Imię i nazwisko: Michał Hyrycz

       e-mail: michal.hyrycz@aquanet.pl

      nr tel. 887 706 770

8.Termin związania ofertą:

 • Wykonawca związany jest ofertą 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.

9.Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

 • Oferty należy złożyć pisemnie pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres
  e-mail michal.hyrycz@aquanet.pl  do dnia 09.12.2022 r.do godz. 10:00.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
 • Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie dokument, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne, stanowiące załączniki do oferty, nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
 • W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
 • Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
 • Kompletna oferta musi zawierać:
  • Uzupełniony formularz oferty – załącznik nr 2
  • Informację o zapoznaniu się z załącznikiem RODO – załącznik nr 3
  • Aktualny wyciąg z KRS lub CEiDG
  • Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

           W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

    Oferta firmy…………………. na dostawę flokulantu proszkowego.

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail michal.hyrycz@aquanet.pl od 09.12.2022 r. godz. 10:01 do dnia 09.12.2022 r. do godz. 12:00

     W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

           Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… na dostawę flokulantu proszkowego.

Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności niezabezpieczone hasłami oraz dla których Wykonawcy nie dostarczyli haseł w określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 • Otwarcie oferty nastąpi w dniu 12.2022 r. o godz. 12:05.
 • Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

10.Podstawy do wykluczenia z postępowania

     Zgodnie z art. 7 ust 1. Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:

 • Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
 • Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
 • Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

11.Podstawy do złożenia oferty

 • Warunkiem rozpatrzenia Oferty jest przystąpienie do testu w skali technicznej oraz uzyskanie wartości średnich z pomiarów:
   • Sucha masa osadu odwodnionego >21,0%
   • Zawiesina ogólna w odcieku <800 mg/L
   • Dawka flokulantu <13 g/kgsm
 • Wykonawca ma możliwość wcześniejszego laboratoryjnego doboru środka celem wytypowania produktu najlepiej dopasowanego do charakterystyki osadu. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem testów laboratoryjnych ponosi Wykonawca. Osad do testów laboratoryjnych można odebrać w umówionym wcześniej terminie
  z Wartowni na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.
 • Każdy z Wykonawców dostarczy wyznaczony przez siebie flokulant do testów w skali technicznej w ilości minimum 100 kg. Koszt flokulantu oraz dostawy pokrywa Wykonawca. Flokulant należy dostarczyć najpóźniej na dwa dni przed wskazanym terminem testu.
 • Flokulant do testu w skali technicznej należy wysłać na adres: Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy;
 • Flokulant dostarczany na testy w skali technicznej musi być szczelnie zamknięty w oryginalnym opakowaniu. Etykieta powinna zawierać następujące informacje w języku polskim: nazwa produktu, nazwa producenta, numer partii (serii) oraz datę produkcji środka w formacie (dd.mm.rrrr).
 • Wraz z flokulantem należy dostarczyć atest z badań produktu dla konkretnej partii (serii) zgodnej z oznaczeniem na opakowaniu. Jeśli dokument jest w języku obcym, należy dostarczyć go w oryginalnej wersji językowej wraz z tłumaczeniem uwierzytelnionym na język polski.
 • Najpóźniej na dwa dni przez testem w skali technicznej należy dostarczyć aktualną Kartę charakterystyki, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Najpóźniej na dwa dni przez testem w skali technicznej należy dostarczyć aktualną Kartę techniczną produktu zawierającą, co najmniej: postać, charakter jonowy, zalecane stężenie robocze oraz czas dojrzewania.
 • Najpóźniej w dniu testu należy dostarczyć oświadczenie z adresem e-mail, na który zostanie przesłany protokół z przeprowadzonego testu w skali technicznej.
 • Termin przeprowadzenia prób w skali technicznej zostanie odgórnie podany Wykonawcy podczas telefonicznego zgłaszania się do testów. Test ten zostanie przeprowadzony nie później niż na 5 dni roboczych przed otwarciem ofert.
 • Niewykorzystany flokulant oraz puste opakowania po produkcie Wykonawca odbierze z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach na własny koszt w ciągu 7 dni od zakończenia testu.
 • Koszt poboru próbek do badań oraz przeprowadzenia badań laboratoryjnych ponosi Zamawiający.

12.Opis testu w skali technicznej

Test w skali technicznej ma na celu sprawdzane skuteczności wytypowanego przez Wykonawcę flokulantu. Test każdego produktu zostanie przeprowadzony na tej samej, wytypowanej przez Zamawiającego wirówce. Test rozpoczyna się o godzinie 7:00 danego dnia. W umytej stacji zarobowej zostanie przygotowany roztwór wytypowanego flokulantu. Stężenie produktu w stacji zarobowej podczas testu wyniesie 0,4%.

Do przygotowanej i wypłukanej wirówki podawany będzie osad z jednego wybranego zbiornika uśredniającego, w którym osad przebywał minimum 4h. Przez cały czas trwania testu, do wybranego zbiornika nie będzie doprowadzany osad. Praca wirówki będzie optymalizowana przez pracowników Zamawiającego przez maksymalne 2h. Zamawiający dopuszcza obecność Wykonawcy podczas testu w skali technicznej. W przypadku niestawienia się Wykonawcy, test rozpocznie się bez jego obecności, a Wykonawcy nie przysługuje prawo odwołania się od uzyskanych wyników.

Maksymalna dopuszczalna dawka produktu podczas testu to 13 kg/Mgsm. Obciążenie hydrauliczne wirówki podczas testu wyniesie 30 m3/h.

Po upływie 15 minut od zakończonej optymalizacji pracy wirówki zostaną pobrane 4 próbki osadu odwodnionego (pobierany za pompą osadu odwodnionego) oraz 4 próbki odcieku bezpośrednio z wirówki w odstępach, co 5 minut. Pobrane próbki zostaną zbadane przez laboratorium w celu określenia uzyskanej suchej masy w osadzie odwodnionym oraz zawiesiny ogólnej w odcieku. Średnia z wyników analiz laboratoryjnych oraz parametry pracy wirówki zostaną wpisane do protokołu, który po podpisaniu przez Zamawiającego będzie podstawą do oceny ofert (wzór protokołu stanowi Załącznik nr 5).

W przypadku konieczności powtórzenia testu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. awaria urządzenia) test zostanie powtórzony w ustalonym terminie. Informacja o konieczności powtórzenia testu wraz z wyznaczonym terminem zostanie przesłana na adres email podany przez Wykonawcę. Do powtórzenia testu, Wykonawca zobowiązany jest ponownie dostarczyć na swój koszt wybrany przez siebie w pierwszej próbie flokulant.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania testu w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu flokulantu na instalację Zamawiającego.

     13.Podstawy odrzucenia oferty:

       Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli:

 • jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia;
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 • Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 • Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji;
 • Oferta została złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych.

     14. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 •       Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

              Możliwa ilość osadu do odwodnienia ( ) – waga 100% 

                                                    X = Ii/Di

Ii Ilość z oferty „i” [kg]
Di Dawka flokulantu z oferty „i” uzyskana podczas testów w skali technicznej [kg/Mgsm]
 • Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

      Kryterium „Możliwa ilość osadu do odwodnienia” ( ) – oferta z najwyższą ilością możliwego do odwodnienia osadu otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do              dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

                                                                                Pi( ) = ( )  x 100 pkt  

                                                                         Pi (X)=(X i/Xmax)∙100 pkt

    gdzie:

Pi (X) liczba punktów, jakie otrzyma oferta “i” za kryterium ” Możliwa ilość osadu do odwodnienia”
Xi Możliwa ilość osadu do odwodnienia oferty „i”
Xmax Maksymalna ilość osadu do odwodnienia ze wszystkich ważnych ofert
 • W przypadku, jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

15. Sposób obliczenia ceny

 •  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Ofertę należy przedstawić cenę netto w PLN.
 • Ilością oferty jest ilość wymieniona w formularzu oferty. Ilość taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Ilość podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do jedności.
 • Cenę podaną w formularzu oferty oblicza się na podstawie kosztorysu ofertowego lub wykazu cen lub innego dokumentu, na podstawie, którego dokonano obliczenia ceny (jeżeli dotyczy).

16. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

 • Przekazanie informacji o wyborze lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania
  •   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania przesłana zostanie do wykonawców,   którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie       internetowej prowadzonego postepowania.
  • Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 • Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.
 • W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności wg kryteriów oceny ofert Wykonawcą.
 • W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

17. Obowiązek informacyjny RODO

   Załącznik nr 3 – informacja dla Kontrahentów

 18.Podstawy do unieważnienia postępowania.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli żaden z Wykonawców nie spełnił warunków określonych w punkcie 11.1.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy lub wzór umowy;

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia

19. Dodatkowe informacje:

 • Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
 • Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
 • Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 • Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskiej oraz rachunkowej, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu, którego usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane.
 • Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.

 

20.Załączniki:

   Załącznik nr 1 – Wzór Umowa

   Załącznik nr 2 – Formularz oferty

   Załącznik nr 3 – RODO

   Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

   Załącznik nr 5 – Protokół z testów

 

 

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Michał Hyrycz

mail: michal.hyrycz@aquanet.pl
tel.: 887 706 770

Aktualizacje:

Data ostatniej aktualizacji: 03.01.2023, 10:21

otwarcia ofert

“W dniu 2022.12.09 o godzinie 12:05 nastąpiło otwarcie ofert. W ramach postępowania wpłynęły 2 oferty:
1) Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127C, 21-002 Jastków, ilość z oferty 14.850,00 kg, ilość punktów = 100 pkt.

2) Brenntag Polska Spółka zo.o., ul.J. Bema 21,47-24 Kędzierzyn – Koźle, ilość z oferty 14 506,76 kg, ilość punktów = 97,7 pkt.

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.