Wykonanie regeneracji studni na Ujęciu Wody Dębina w Poznaniu

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2023, 11:13

Zobacz szczegóły

Data publikacji

09.03.2023, 09:13

Termin składania ofert:

27.03.2023, 10:00

Termin otwarcia ofert:

28.03.2023, 12:15

AQUANET SA – Dział Produkcji Wody, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu tel. 697 892 104, email: jerzy.korczynski@aquanet.pl, działając w oparciu o § 21 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET SA, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Regulamin”), umieszczony na stronie internetowej Aquanet.

Ogłasza przetarg ofertowy na:

„Wykonanie regeneracji studni na Ujęciu Wody Dębina w Poznaniu”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  AQUANET S.A.
  Ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
  strona internetowa zamawiającego: www.aquanet.pl
 2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia:
  2.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej „Regulamin”
  2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu)
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie 120 regeneracji studni lewarowych, w tym:

 • Wykonanie regeneracji studni w ilości 100 studni metodą hydrodynamiczną;
 • Wykonanie regeneracji studni w ilości 20 studni na ujęciu Dębina metodą z użyciem spożywczego kwasku cytrynowego.

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w SWZ (załącznik nr 1 do postępowania).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Termin wykonania zamówienia:
  do 30 listopada 2023r.
 2. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:
  5.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej.

5.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Jerzy Korczyński
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań
e-mail: jerzy.korczynski@aquanet.pl
tel.: 697 892 104

 1. Termin związania ofertą:
  6.1. Wykonawca związany jest ofertą do 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  6.2. Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.
 2. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:

7.1. Oferty należy złożyć pisemnie pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail jerzy.korczynski@aquanet.pl do dnia 27.03.2023 r. do godz. 10:00.

7.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.

7.3. Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

7.4. Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego FORMULARZA OFERTY, który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy lub formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który będzie stanowił podpisany dokument elektroniczny i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty należy podpisać odpowiednio jak FORMULARZ OFERTY.

7.5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

7.6. Kompletna oferta musi zawierać:

 • FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 3),
 • obowiązek informacyjny RODO (załącznik nr 4),
 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 5),
 • dokumenty wynikające z wymagań określonych w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia,
 • aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy.

Wszystkie ww. dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy………………….  – Wykonanie regeneracji studni na Ujęciu Wody Dębina w Poznaniu.

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail jerzy.korczynski@aquanet.pl od dnia 27.03.2023 r. od godz. 10:01 do dnia 28.03.2023 r. godz. 12:00.
W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać: Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… – Wykonanie regeneracji studni na Ujęciu Wody Dębina w Poznaniu.

Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami oraz dla których Wykonawcy nie dostarczyli haseł w określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

7.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2023 r. o godz. 12:15.

7.8. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania:
 • Wymaga się, aby wykonawca przedłożył oświadczenie iż dysponuje urządzeniem służącym do zastosowania metody hydrodynamicznej oraz metody z użyciem spożywczego kwasku cytrynowego zgodnie z zakresem prowadzonych prac opisanych w SWZ.
 • Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu referencje o posiadaniu doświadczenia w wykonaniu regeneracji studni wierconych metodą hydrodynamiczną i z użyciem kwasku cytrynowego wykonanych na przynajmniej 20 studniach wierconych i o wartości co najmniej 80.000,00 zł netto.

 

 1. Podstawy do wykluczenia z postępowania:
  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  9.1. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  9.2. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  9.3. oferentów, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5.
 2. Podstawy odrzucenia oferty:
  Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia.
  Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
  Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
  Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

11.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Przykład:
Cena – 100 %

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 100% 100 punktów

 

11.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
kryterium „Cena” (C) – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
Pi(C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt
gdzie:
Pi(C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena”
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci – cena oferty badanej “i”

11.3. W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

 1. Sposób obliczenia ceny:
  12.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
  12.2. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
 2. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:
  13.1. Przekazanie informacji o wyborze lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania:
  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania rozesłana zostanie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:
  – Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty
  – Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert
  • Informację o ofertach odrzuconych i/ lub Wykonawcach wykluczonych wraz z podaniem podstawy odrzucenia/ wykluczenia
  • Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.

13.2. Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania jej przez obie Strony.
13.3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności oceny ofert Wykonawcą.

13.4. W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 1. Obowiązek informacyjny RODO:
  Załącznik do ogłoszenia wg wzoru obowiązującego w „AQUANET” S.A.
 2. Wymagania dotyczące wadium:
  Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wadium.
 3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Podstawy do unieważnienia postępowania:
  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni.
  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 5. Wzór umowy:
  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2do ogłoszenia.
 6. Dodatkowe informacje:
  • Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówienia przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
  • Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia, nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek, o którym mowa powyżej nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.
  • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  • Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  • Poufne badanie ofert:
  – Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia dokumentów (np. potwierdzających spełnianie warunków udziału, brak podstaw do wykluczenia) lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie (nie krótszym niż 5 dni).
  – Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

UWAGA!
Oczywistą omyłką rachunkową jest błąd w obliczeniach popełniony przez Wykonawcę, który da się poprawić wyłącznie w jeden sposób. Polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego np. błędne zsumowanie, odjecie, pomnożenie poszczególnych pozycji.
Oczywistą omyłką pisarską jest wynik przeoczenia, pominięcia, który nie zmienia treści oświadczenia woli Wykonawcy.

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi były wykonywane.
  • Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
  • Zamawiający może udzielić zamówienia pod warunkiem otrzymania co najmniej 1 ważnej oferty.
 1. Informacja o środkach ochrony prawnej:
  W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, Wykonawca może w terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.
  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
 2. Wizja w terenie
  Przed złożeniem oferty Zamawiający umożliwi na wniosek oferenta dokonanie wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia.
 3. Załączniki:
  Załącznik nr 1 – SWZ
  Załącznik nr 2 – Umowa wraz z załącznikami
  Załącznik nr 3 – Formularz oferty
  Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny RODO
  Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

 

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Jerzy Korczyński

tel.: 697 892 104
mail: jerzy.korczynski@aquanet.pl

Aktualizacje:

Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2023, 00:00

Informacje o otwarciu ofert

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.