Podłącz do sieci deszczowej

- - -
KROK 1

WYDAWANIE OPINII

Wypełnienie wniosku o wydanie/zmianę opinii o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej na terenie m. Poznania:
Do wniosku należy załączyć:

- aktualną mapę zasadniczą

- plan zagospodarowania nieruchomości (dla działek o powierzchni powyżej 1000 m2)

Wypełniony wniosek można złożyć:

- na adres Aquanet Retencja Sp. z o.o. Serbska 3, 61-696 Poznań

- drogą elektroniczną na adres: biuro@aquanet-retencja.pl

Wnioski można składać również w Punkcie Obsługi Klienta Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126.

Termin wydania przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. opinii* o możliwości podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej wynosi:

30 dni zarówno w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej, jak i budynków mieszkalnych

wielorodzinnych lub innych obiektów

* Usługa wydania opinii o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej jest bezpłatna.

Uzyskanie opinii o przyłączeniu
- - -
KROK 2

WYDAWANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Wypełnienie Wniosku o wydanie/zmianę warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej na terenie m. Poznania

Do wniosku należy załączyć:

a) na przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej:

- mapę zasadniczą (nieaktualizowaną) lub mapę do celów projektowych

- plan zagospodarowania nieruchomości (dla działek o powierzchni powyżej 1000 m2)

b) na przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub innego obiektu:

- mapę zasadniczą (nieaktualizowaną) lub mapę do celów projektowych

- plan zagospodarowania nieruchomości (w przypadku garażu podziemnego – obrys tego garażu)

c) na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie m. Poznania w celu przyłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub innego obiektu:

- 2 egz. mapy zasadniczej (nieaktualizowanej) lub mapy do celów projektowych, każda z nich z poświadczeniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- plan zagospodarowania nieruchomości z zaznaczoną zabudową oraz z zaznaczonym: obrysem garażu podziemnego (w przypadku jego występowania); układem drogowym (w przypadku planowanej budowy więcej niż jednego budynku/obiektu)

Wypełniony wniosek można złożyć:

- na adres Aquanet Retencja Sp. z o.o. Serbska 3, 61-696 Poznań

- drogą elektroniczną na adres: biuro@aquanet-retencja.pl

Wnioski można składać również w Punkcie Obsługi Klienta Aquanet S.A. ul. Dolna Wilda 126.

Termin wydania przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. warunków technicznych podłączenia* do sieci kanalizacji deszczowej / na rozbudowę** sieci kanalizacji deszczowej wynosi:

- 21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej

- 45 dni w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub innych obiektów

* Usługa wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej jest bezpłatna.

** Usługa wydania warunków technicznych na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej jest płatna zgodnie z cennikiem.

Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej / na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej

Brak możliwości wydania warunków technicznych

- - -
KROK 3

UZGADNIANIE DOKUMENTACJI SIECI I PRZYŁĄCZY

Wypełnienie wniosku Zlecenie wykonania usługi uzgodnienia / aktualizacji uzgodnienia projektu technicznego / uzupełnionego projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami:

Do Wniosku o uzgodnienie/aktualizację projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na terenie m. Poznania (min. 2 egz. projektu) należy załączyć:

- aktualne warunki techniczne

- protokół Narady Koordynacyjnej

- stan prawny działek po trasie projektowanego uzbrojenia

- uzgodnienie z właścicielem działek po trasie projektowanego uzbrojenia

Do wniosku Zlecenie wykonania usługi uzgodnienia/aktualizacji uzgodnienia projektu technicznego / uzupełnionego projektu technicznego sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami (min. 2 egz. projektu) należy załączyć:

- aktualne warunki techniczne

- protokół Narady Koordynacyjnej

- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego / MPZP

- stan prawny działek po trasie projektowanego uzbrojenia

- uzgodnienie z właścicielem działek po trasie projektowanego uzbrojenia

Termin uzgodnienia projektu technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej* / uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej** przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletnym projektem

* Usługa uzgodnienia przyłącza kanalizacji deszczowej jest bezpłatna.

** Usługa uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej jest płatna zgodnie z cennikiem.

- - -
KROK 4

ZGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI PRZYŁĄCZA LUB SIECI

Do wniosku należy załączyć:

- plan sytuacyjny przyłącza sporządzony na kopii aktualnej mapie zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

- pozwolenie/decyzję na budowę (jeżeli jest wymagane)

Do wniosku należy załączyć:

- kserokopię pozwolenia na budowę sieci lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy wydane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej

Wypełniony wniosek można złożyć:

- w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Dolna Wilda 126

- drogą elektroniczną na adres: klient@aquanet.pl

Termin wydania zgody na realizację przyłącza przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. wynosi 12 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletnym projektem

Minimum 14 dni przed realizacją sieci wymagane jest wystąpienie inwestora do Aquanet S.A z wnioskiem Zgłoszenie zamiaru realizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Udzielenie zgody na rozpoczęcie realizacji

* Usługa wydania zgody na realizację przyłącza/sieci przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. jest bezpłatna.

- - -
KROK 5

ODBIÓR PRZYŁĄCZY I SIECI OD KLIENTÓW, INWESTORÓW, INWESTYCJI MIEJSKICH

Klient (inwestor) lub wykonawca w imieniu klienta po zakończeniu robót budowlano-montażowych, wykonanych na podstawie uprzednio wydanych przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. warunków technicznych, z 5-dniowym wyprzedzeniem powinien umówić się na odbiór przyłącza lub sieci z jednym z pracowników spółki wskazanych w wydanej zgodzie (na etapie udzielania zgody Aquanet Retencja Sp. z o.o. wskazuje osobę do kontaktu: numer telefonu oraz adres e-mail)

Następuje odbiór* przyłącza lub sieci zakończony spisaniem protokołu odbioru

* Usługa odbioru sieci i przyłącza do kanalizacji deszczowej jest płatna zgodnie z cennikiem.

Rozpoczęcie świadczenia usług następuje niezwłocznie po zakończeniu prac i dokonaniu ich odbioru przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. oraz zawarciu umowy z odbiorcą usług (w przypadku odbioru przyłącza)

- - -
KROK 6

ZAWARCIE UMOWY

Wypełniony wniosek można złożyć:

- drogą elektroniczną na adres: klient@aquanet.pl (skan dokumentu)

- przedstawicielowi spółki podczas odbioru

Podpisana umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- warunków świadczenia usług oraz zasady rozliczania za odprowadzane wody opadowe do systemu kanalizacji deszczowej

- sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń

- praw i obowiązków stron umowy

- okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.