Dostawa i wymiana wypełnienia filtrów podwłazowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania, Mosiny i gminy Pobiedziska

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 22.07.2022, 07:38

Data publikacji

22.07.2022, 07:38

Termin składania ofert:

09.08.2022, 12:00

Termin otwarcia ofert:

09.08.2022, 14:00

AQUANET S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i wymianę 20 sztuk wypełnień filtrów podwłazowych w lokalizacjach na terenie miasta Poznania, Mosiny i gminy Pobiedziska.

Szczegółowy zakres prac został określony poniżej:
I. ZAKRES USŁUGI:
1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za dany rejon i uzgodni termin wymiany filtrów podwłazowych (Poznań, tel. 607082598, tel. 783940579, Mosina tel. 603661099);
2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca podpisze oświadczenia o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów i zasad BHP i POŻ – załącznik nr 1;
3. Wydobycie starego (zużytego) materiału sorpcyjnego wraz z pracami towarzyszącymi;
4. Załadunek, wywóz i utylizacja starego wypełnienia wraz z dostarczeniem kopii Kart Przekazania Odpadu;
5. Dostarczenie nowego wypełnienia sorpcyjnego;
6. Zasypanie dostarczonego nowego materiału (wypełnienia) do filtrów podwłazowych wraz z pracami towarzyszącymi;
7. Dostarczenie sprzętu niezbędnego do wykonania usługi;
8. Po zakończeniu prac zamkniecie studzienek kanalizacyjnych.

Termin realizacji zadania 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

Całość wykonania usługi musi być zgodna z zasadami bhp.

Wymagania dla dostarczenia 20 szt. wypełnień złoża filtracyjnego w lokalizacjach na terenie Poznania, Mosiny i gminy Pobiedziska (szczegółowa lokalizacja filtrów podwłazowych zostanie przedstawiona podczas wizji lokalnej):

a) Ilość: 8 – 10 kg węgla na 1 filtr podwłazowy.
b) Przeznaczenie – redukcja siarkowodoru z oczyszczanego powietrza
c) Podstawowe wymagania wypełnienia:
– typ węgla: formowany, nieimpregnowany katalityczny o dużej wydajności sorpcyjnej
siarkowodoru
– rodzaj impregnacji: brak, materiał katalityczny
– pojemność CTC: min 60%
– powierzchnia BET (N2): min 1050 m2/g
– twardość: min 95%
– zawartość wilgoci: max 10%
– forma ziaren: pellet, nie dopuszcza się innej formy ziarna
– granulacja: 4 mm
– gęstość nasypowa: ok 450 kg/m3
Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania losowego próbek do analizy jakościowej w specjalistycznym laboratorium.
d) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
– karta katalogowa produktu
– karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1907/2006 z numerem rejestracji właściwej REACH.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku braku powyższych dokumentów.

II. PŁATNOŚCI
Kwota wynagrodzenia powiększona zostanie o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer Zlecenia. W przypadku braku powyższego numeru faktura zostanie odesłana do Wykonawcy, jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty
w takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie.

III. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych
w zamówieniu przed terminem składania ofert,
2. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, która zostanie przekazana bez ujawniania źródła zapytania lub zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego,
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w ofertach złożonych przez Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji np. drogą mailową lub w formie spotkania z Wykonawcami,
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
6. Do oferty należy załączyć aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych
7. W ofercie należy przedstawić cenę netto Przedmiotu zamówienia + wys. VAT w PLN,
8. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od chwili dostarczenia zlecenia w formie elektronicznej.
9. Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:
a. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
b. Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane,
10. Warunki odrzucenia oferty:
a. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,
b. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny,
d. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych,
11. Warunki unieważnienia postępowania:
a. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
c. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
d. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
12. Przekazanie informacji o wyborze:
a. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o odstąpieniu od prowadzenia postępowania przekazana zostanie emailem na adres wskazany w ofercie cenowej,
b. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy,
13. Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny,
14. W przypadku odmowy wykonania zlecenia przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesłania zlecenia następnemu w kolejności najtańszemu Wykonawcy,
15. Odpowiedzialność za gospodarowanie Odpadami ponosi Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zgodnie z art. 3 ust 32 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2019r. poz. 701, t.j. z późn. zm).

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail monika.kaczor@aquanet.pl do dnia 09.08.2022r. do godz. 12:00.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.
Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
Wszystkie dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.
W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:
Oferta firmy………………….
nazwa postępowania: Dostawa i wymiana 20 sztuk wypełnień filtrów podwłazowych w lokalizacjach na terenie Poznania, Mosiny i gminy Pobiedziska.
Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail monika.kaczor@aquanet.pl od dnia 09.08.2022r. od godz. 12.30 do dnia 09.08.2022r. do godz. 13:30.
W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:
Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ….… – Dostawa i wymiana 20 sztuk wypełnień filtrów podwłazowych w lokalizacjach na terenie Poznania, Mosiny i gminy Pobiedziska
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2022r. o godz. 14.00.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Ze względu na sezon urlopowy na wizję lokalną lokalizacji filtrów podwłazowych proszę umawiać się po terminie 01.08.2022 r.”

 

Osoba odpowiedzialna za postępowanie:

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.