Remont podestów, schodów oraz balustrad w budynku reaktora biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Radojewie.

Wróć do strony z przetargami

Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2023, 09:20

Zobacz szczegóły

Data publikacji

09.03.2023, 09:10

Termin składania ofert:

21.03.2023, 12:00

Termin otwarcia ofert:

22.03.2023, 12:15

AQUANET SA Dział Oczyszczania Ścieków zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont podestów, schodów oraz balustrad w budynku reaktora biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Radojewie.

 

I. Zakres usługi:

1. Remont balustrad przy schodach – wejście do budynku pod bioreaktor.

Balustrada powinna zawierać poręcz górną i środkowa, słupki nośne, mocowanie, elementy złączne ( barierka prosta 2 x ok 1mb i barierka skośna 2x ok 1mb – dopasowane do kubatury i spełniająca normy BHP (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) wysokość balustrady 110 cm. Dopuszcza się profil zamknięty lub kątowniki, połysk lub matowy, grubość ścianki 2mm.

2. Remont schodów wejściowych na bioreaktor.

a) Demontaż istniejącej balustrady wraz z utylizacją (barierka skośna 2 x po ok 6mb).

b) Oczyszczenie i pomalowanie belek nośnych schodów (belki nośne 2 x po ok 6mb o powierzchni ok 7m2 ). Proces oczyszczania przeprowadzić myjką wysokociśnieniową min 300bar lub inną skuteczną metodą pozwalającą na usunięcie wszystkich zanieczyszczań. Zasadnicze malowanie może być wykonane metodą natrysku hydrodynamicznego, dopuszcza się też stosowanie pędzla lub wałka. Warstwy powłok powinny być równe, gładkie, niespływające. Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do użycia. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych należy wykonać dwuwarstwowym zestawem epoksydowo-poliutretanowym w sposób następujący:

 • gruntowanie: nałożyć dwuskładnikową, nisko-rozcieńczalnikową powłokę epoksydową w jednej warstwie na grubość warstwy suchej nie mniej niż 120µm, kolor: aluminium;
 • malowanie nawierzchniowe: nałożyć dwuskładnikową, nawierzchniową farbę poliuretanową w kolorze jasno szary w jednej warstwie na grubości warstwy suchej nie mniej niż 80µm;
 • sumaryczna wartość trzywarstwowej powłoki antykorozyjnej mierzonej na sucho powinna wynosić nie mniej niż 200 µm.
 • całość zabezpieczenia antykorozyjnego należy wykonać według wymagań określonych w karcie technicznej danego wyrobu.
 • w razie konieczności wymienić uszkodzone elementy złączne, czy kraty pomostowe, należy zweryfikować przed ofertowaniem.

c) Montaż balustrady: poręcz górna i środkowa, słupki nośne, mocowanie, element złączne ( barierka skośna 2 x po ok 6mb). Balustrada musi spełniać normy BHP (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29), wysokość 110cm, dopuszcza się profil zamknięty lub kątowniki, połysk lub matowy, grubość ścianki 2mm.

3. Remont podestu z balustradą na dachu bioreaktora.

a) Demontaż i utylizacja starych barierek (2 x ok 12mb).

b) Demontaż i utylizacja konstrukcji z zadaszeniem – 1 szt. ( 1,5m x 1,5m – dach, + 4 kątowniki wsporcze po 1,5m).

c) Oczyszczenie i odmalowanie istniejących belek nośnych krat pomostowych (ok 35mb o powierzchni ok 23m2) – prace wykonać  jak w punkcie 1b. W razie konieczności wymienić uszkodzone elementy złączne, czy kraty pomostowe, należy zweryfikować przed złożeniem oferty.

d) Montaż konstrukcji wsporczej dla remontowanego podestu wykonanej z profili zamkniętych kątowników, elementów złącznych (ok 35mb., szerokość remontowanego podestu powinna być dopasowana do istniejącej infrastruktury i mieć ok. 110cm , belki nośne w kształcie ceownika 10x5x5cm).

e) Montaż balustrady na podeście (barierki powinny być łatwo demontowane na poszczególnych przęsłach, celem przeprowadzenia np.: prac remontowych w zbiornikach). Barierka musi zawierać poręcz górną i środkową, słupki nośne, mocowanie, element łączne, na dole krawężnik o wysokości 15 cm. Długość całkowita balustrady ok 90mb. W miejscach zaznaczonych na schemacie barierka górna i środkowa, powinna być otwierana, celem umożliwienia prac związanych z zbieraniem piany z zbiorników ( 13x2szt. szer. 80cm). Wysokość balustrady ok (110 cm), musi spełniać normy BHP (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29), dopuszcza się profil zamknięty lub kątowniki, połysk lub matowy, grubość ścianki 2mm.

f) Montaż krat pomostowych na remontowanym podeście, spełniające normy do tego typu obiektu ( np.:34x38mm dla krat zgrzewalnych lub 33x33mm dla krat wciskanych, płaskownik 25x2mm lub nie gorsze tzn. spełniające maksymalne obciążenie rozłożone równomiernie na powierzchni 1m2: 500kg). Kraty powinny być zamontowane na śruby umożliwiające ich łatwy demontaż. Zapotrzebowanie krat ok 35m2.

g) Osadzenie remontowanej konstrukcji na murach za pomocą kotew chemicznych oraz do belek nośnych istniejącego przejścia za pomocą śrub lub spawów. Dodatkowo Wykonawca musi wykonać prace związane z odtworzeniem tynku w ubytkach muru obiektu reaktora ( ok 6 m2 ).

h) Montaż zadaszenia na środku dachu budynku ( w miejscu zdemontowanego ) – gabaryty zadaszenia (ok 1,5×1,5 m,) przykrycie wykonane z blachy trapezowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

i) Utylizacja odpadów powstałych podczas remontu, wraz z przekazaniem Zamawiającemu karty przekazania odpadów KPO w systemie BDO, z zaznaczeniem, że miejscem powstawania odpadów jest Oczyszczalnia Ścieków w Radojewie. Okazanie Zamawiającemu karty przekazania odpadów jest warunkiem koniecznym do zakończenia realizacji prac przez Wykonawcę.

4. Przedmiot zamówienia wykonać ze stali kwasoodpornej typu 304. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania konstrukcji z innego materiału pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że jest on nie gorszy niż stal kwasoodporna typu 304.

5. Odbiorów prac malarskich należy dokonywać, uwzględniając zalecenia opisane w PN-EN ISO 12944-7.

6. Ocenę jakości materiałów do malowania przeprowadza się na podstawie atestów producenta lub wyników badań laboratoryjnych. Badanie materiałów w trakcie wykonywania robót należy do Wykonawcy.

7. Prace należy wykonywać przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 13.00 w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie obiektu – bezpieczny dostęp do komór i urządzeń.

Przed złożeniem szacunku cenowego Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie.

II. Termin realizacji:

Prace należy wykonać do 30.06.2023r.

III. Kryterium oceny ofert:

100% cena,

IV. Dodatkowe informacje:

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian warunków opisanych w zaproszeniu przed terminem składania ofert,

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej negocjacji z Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji np. drogą e-mailową lub w formie spotkania z Wykonawcami,

– Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie. Zamawiający może udzielić odpowiedzi, która zostanie przekazana bez ujawniania źródła zapytania

– Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

– Do oferty należy załączyć aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy,

– Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy do zawarcia umowy,

– Warunki uzupełnienia oferty, wyjaśnienia treści oferty, poprawienie omyłek:

 • Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego roboty budowlane były wykonywane,

– Warunki odrzucenia oferty:

 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści ogłoszeniu o zamówieniu
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 • Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

– Warunki unieważnienia postępowania:

 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
 • Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 • Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny,

– Przekazanie informacji o wyborze:

 • Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy,

– Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony,

– W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności najtańszym Wykonawcą,

– Przed realizacją zadania Zamawiający przeprowadzi szkolenie z zagrożeń panujących na terenie oczyszczalniach ścieków

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

V. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu  działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Regulamin”), informuje, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego realizacja postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont podestów, schodów oraz balustrad w budynku reaktora biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Radojewie

będzie odbywała się w sposób zdalny, za pomocą poczty elektronicznej, natomiast składanie ofert będzie się odbywało przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informację o środkach komunikacji, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej.
 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Adrian Świergiel

e- mail: adrian.swiergiel@aquanet.pl

 

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail: adrian.swiergiel@aquanet.pl   do dnia 21.03.2023r. do godz. 12:00.

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.

Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty), który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.

Kompletna oferta musi zawierać:

– formularz oferty,

– aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do złożenia oferty i zawarcia umowy.

Wszystkie w/w dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego. Oferta, której nie będzie można otworzyć uznana zostanie za nieważną.

Za poprawne zapisanie plików odpowiada Oferent.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy (pełna nazwa firmy) ,nazwa postępowania: Remont podestów, schodów oraz balustrad w budynku reaktora biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Radojewie.

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail: adrian.swiergiel@aquanet.pl od dnia  21.03.2023r. od godz. 12.01 do dnia 22.03.2023r. do godz. 12:00.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy (pełna nazwa firmy), nazwa postępowania: Remont podestów, schodów oraz balustrad w budynku reaktora biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Radojewie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2023r. o godz. 12.15.

Oferty złożone po terminie składania ofert  nie będą rozpatrywane.

 

VI. Załączniki:

 1. Zał1. Formularz oferty
 2. 1 Podest 1
 3. 2 Podest 2
 4. 3 Podest 3
 5. 4 Podest 4
 6. 5 Wejście na reaktor biologiczny
 7. 6 Wejście pod reaktor biologiczny
 8. 7 Schemat podestu
 9. Zał.3 Instrukcja BHP firmy zewnętrznej
 10. Zał.4 Oświadczenie bhp – wymagania od Wykonawcy
 11. Zał.5 Wymagania od firm zewnętrznych
 12. Zał. 7 Karta Gwarancyjna
 13. Zał. 8 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.
 14. Zał. 9 Rodo
 15. Zał. 10 Wzór umowy

Aktualizacje:

Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2023, 16:00

Informacja z otwarcia ofert

Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2023, 09:20

Informacja z wyboru oferty

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.