Walne Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 20 czerwca 2024 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 20 czerwca 2024 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2024 r. godz. 9:30, z propozycją porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

Zgromadzenie odbędzie się w formie stacjonarnej, a oddawanie głosów będzie odbywało się przy wykorzystaniu programu do głosowania WZA24, który był wykorzystywany podczas zdalnych zgromadzeń.
W załączeniu przedkładamy instrukcję do głosowania w programie WZA24 oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 20 czerwca 2024 r.

Pismo zwołujące: dokument do pobrania
Porządek obrad: dokument do pobrania
Projekty uchwał: dokument do pobrania
Instrukcję logowania się i obsługi programu do głosowania WZA24: dokument do pobrania
Obowiązek informacyjny RODO: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.p lub pod nr tel. 885 953 251.

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.
W dniu 20 czerwca 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 1. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2023,
 2. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
 3. przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 4. przyznania Wiceprezes Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 5. przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Borkowskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
 6. zmiany Uchwały nr 3/V/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego;
 7. uchylenia Wniosków nr I, II i III przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lipca 2021 r.
 8. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2023: dokument do pobrania

Sprawozdanie: dokument do pobrania

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku: dokument do pobrania

Sprawozdanie: dokument do pobrania

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023: dokument do pobrania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 15 maja 2024 roku

I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 15 maja 2024 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 maja 2024 r. godz. 9:00, z propozycją porządku obrad, jak w załączeniu. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

Zgromadzenie odbędzie się w formie stacjonarnej, a oddawanie głosów będzie odbywało się przy wykorzystaniu programu do głosowania WZA24, który był wykorzystywany podczas zdalnych zgromadzeń.
W załączeniu przedkładamy instrukcję do głosowania w programie WZA24 oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia.

II. Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 15 maja 2024 roku

 1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
 2. Porządek obrad: dokument do pobrania
 3. Projekty uchwał: dokument do pobrania
 4. Instrukcję logowania się i obsługi programu do głosowania WZA24: dokument do pobrania
 5. Obowiązek informacyjny RODO: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.

III. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.
W dniu 15 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2023 rok, zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
 • podziału zysku za rok 2023,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2023,
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2023,
 • zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 • zmiany Uchwały nr 4/V/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aquanet S.A. z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu: dokument do pobrania
Sprawozdanie: dokument do pobrania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego: dokument do pobrania
Sprawozdanie: dokument do pobrania

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego Aquanet S.A. za rok 2023 rok: dokument do pobrania
Uchwała w sprawie podziału zysku: dokument do pobrania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 24 kwietnia 2024 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2024 r. godz. 14:00, z propozycją porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

Jednocześnie informujemy o możliwości zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 24 kwietnia 2024 roku

 1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
 2. Porządek obrad: dokument do pobrania
 3. Projekty uchwał: dokument do pobrania
 4. Instrukcja obsługi videokonferencji w Microsoft Teams przy wykorzystaniu komputera (pkt I instrukcji) oraz urządzeń mobilnych (pkt II instrukcji):dokument do pobrania
 5. Instrukcja logowania się i obsługi programu do głosowania WZA24:dokument do pobrania
 6. Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
 7. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
 8. Obowiązek informacyjny RODO: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 24 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
 • wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 26 lutego 2024 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 26 lutego 2024 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 lutego 2024 r. godz. 13:00, z propozycją porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Rozpoczęcie rejestracji o godz. 12:30.

Zgromadzenie odbędzie się w formie stacjonarnej, a oddawanie głosów będzie odbywało się przy wykorzystaniu programu do głosowania WZA24, który był wykorzystywany podczas zdalnych zgromadzeń. W związku z powyższym w celu zapewnienia możliwości oddawania głosów, konieczne jest posiadanie przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika telefonu komórkowego, bądź laptopa z dostępem do Internetu podczas Zgromadzenia.

W załączeniu przedkładamy instrukcję do głosowania w programie WZA24, porządek obrad oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia.

W związku z koniecznością przekazania przez Państwa danych osobowych Spółce, które są niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, w załączeniu znajdą Państwo informację o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 26 lutego 2024 roku

 1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania.
 2. Porządek obrad: dokument do pobrania.
 3. Projekty uchwał: dokument do pobrania.
 4. Instrukcja logowania się i obsługi programu do głosowania WZA24.: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.

W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych dokument do pobrania.

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 26 lutego 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 1. zatwierdzenia Planu inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie m. Poznania na lata 2024-2028;
 2. zatwierdzenia Planu działalności Spółki na rok 2024;
 3. określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego;
 4. zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 14 listopada 2023 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 14 listopada 2023 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 listopada 2023 r. godz. 13:00, z propozycją porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Rozpoczęcie rejestracji o godz. 12:30.

Zgromadzenie odbędzie się w formie stacjonarnej, a oddawanie głosów będzie odbywało się przy wykorzystaniu programu do głosowania WZA24, który był wykorzystywany podczas zdalnych zgromadzeń. W związku z powyższym w celu zapewnienia możliwości oddawania głosów, konieczne jest posiadanie przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika telefonu komórkowego, bądź laptopa z dostępem do Internetu podczas Zgromadzenia.

W załączeniu przedkładamy instrukcję do głosowania w programie WZA24, porządek obrad oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia.

W związku z koniecznością przekazania przez Państwa danych osobowych Spółce, które są niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, w załączeniu znajdą Państwo informację o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 14 listopada 2023 roku

 1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
 2. Porządek obrad: dokument do pobrania
 3. Projekty uchwał: dokument do pobrania
 4. Instrukcja logowania się i obsługi programu do głosowania WZA24: dokument do pobrania

W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych dokument do pobrania

III. Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 14 listopada 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwałę w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach-Etap VII.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 27 czerwca 2023 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2023 r. godz. 13:30, z propozycją porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Rozpoczęcie rejestracji o godz. 13:00.

Zgromadzenie odbędzie się w formie stacjonarnej, a oddawanie głosów będzie odbywało się przy wykorzystaniu programu do głosowania WZA24, który był wykorzystywany podczas zdalnych zgromadzeń. W związku z powyższym w celu zapewnienia możliwości oddawania głosów, konieczne jest posiadanie przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika telefonu komórkowego, bądź laptopa z dostępem do Internetu podczas Zgromadzenia.

W załączeniu przedkładamy instrukcję do głosowania w programie WZA24, porządek obrad oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia.

Z dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.

W związku z koniecznością przekazania przez Państwa danych osobowych Spółce, które są niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, w załączeniu znajdą Państwo informację o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2023 roku

Pismo zwołujące: dokument do pobrania.
Porządek obrad: dokument do pobrania.
Projekty uchwał: dokument do pobrania.
Instrukcja logowania się i obsługi programu do głosowania WZA24: dokument do pobrania.

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.

W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 27 czerwca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 1. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2022,
 2. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
 3. przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
 4. przyznania Wiceprezes Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
 5. przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Borkowskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
 6. przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Fornalowi, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2022: dokument do pobrania

Sprawozdanie: dokument do pobrania

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022: dokument do pobrania

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku: dokument do pobrania

Sprawozdanie: dokument do pobrania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 11 maja 2023 roku

I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 11 maja 2023 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 maja 2022 r. godz. 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

II. Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 11 maja 2023 roku

1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
2. Porządek obrad: dokument do pobrania
3. Projekty uchwał: dokument do pobrania
4. Instrukcja logowania się podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i obsługi programu do głosowania WZA24: instrukcja do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.
W związku z koniecznością przekazania przez Państwa danych osobowych Spółce, które są niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, w załączeniu przesyłamy informację o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 11 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2022 rok.
 2. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku;
 3. podziału zysku za rok 2022;
 4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022;
 5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 6. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji;
 7. wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu: dokument do pobrania
Sprawozdanie: dokument do pobrania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego: dokument do pobrania
Sprawozdanie: dokument do pobrania

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok: dokument do pobrania
Uchwała w sprawie podziału zysku: dokument do pobrania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 15 lutego 2023 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 15 lutego 2023 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 lutego 2023 r. godz. 13.00, z propozycją porządku obrad złączonego poniżej Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.
Poniżej załączamy projekt uchwały, który będzie przedmiotem obrad Zgromadzenia

Jednocześnie informujemy o możliwości zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku podjęcia decyzji o zdalnym udziale w Zgromadzeniu, prosimy o wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie do 10 lutego 2023 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje odnośnie procedury i wymagań technicznych niezbędnych do zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu zawiera załączony Regulamin.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 15 lutego 2023 roku

1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
2. Porządek obrad: dokument do pobrania
3. Projekty uchwał: dokument do pobrania
4. Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
6. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.

W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 15 lutego 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej AQUANET Spółka Akcyjna;
 • określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 12 stycznia 2023 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 12 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 stycznia 2023 r. godz. 13:30 z propozycją porządku obrad, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 12 stycznia 2023 roku

1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania

2. Porządek obrad: dokument do pobrania

3. Projekty uchwał: dokument do pobrania

4. Instrukcja logowania się i obsługi programu do głosowania WZA24: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.

W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 12 stycznia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • Nr 1/V/2023 w sprawie zatwierdzenia Planu inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Poznania na lata 2023 – 2027;
 • Nr 2/V/2023 w sprawie zatwierdzenia Programu działań inwestycyjnych AQUANET S.A. na lata 2023-2032;
 • Nr 3/V/2023 w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2023 – 2026;
 • Nr 4/V/2023 w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Spółki na rok 2023.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 7 grudnia 2022 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 7 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 grudnia 2022 r. godz. 13.00, z propozycją porządku obrad złączonego poniżej Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.
Poniżej załączamy projekt uchwały, który będzie przedmiotem obrad Zgromadzenia

Jednocześnie informujemy o możliwości zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku podjęcia decyzji o zdalnym udziale w Zgromadzeniu, prosimy o wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie do 2 grudnia 2022 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje odnośnie procedury i wymagań technicznych niezbędnych do zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu zawiera załączony Regulamin.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 7 grudnia 2022 roku

1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania.
2. Porządek obrad: dokument do pobrania.
3. Projekty uchwał: dokument do pobrania.
4. Wykaz proponowanych zmian do Statutu: dokument do pobrania.
5. Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
6. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.

W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych

dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 7 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 1. zmiany Statutu Spółki – dokument do pobrania
 2. ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki – dokument do pobrania,
 3. zmiany Uchwały nr 30/IV/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Aquanet S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu
 4. zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 10 października 2022 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 10 października 2022 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 października 2022 r. godz. 13.30, z propozycją porządku obrad złączonego poniżej Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.
Poniżej załączamy projekt uchwały, który będzie przedmiotem obrad Zgromadzenia

Jednocześnie informujemy o możliwości zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku podjęcia decyzji o zdalnym udziale w Zgromadzeniu, prosimy o wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie do 6 października 2022 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje odnośnie procedury i wymagań technicznych niezbędnych do zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu zawiera załączony Regulamin.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 10 października 2022 roku

1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
2. Porządek obrad: dokument do pobrania
3. Projekt uchwały: dokument do pobrania
4. Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
5. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.
W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych dokument do pobrania 

III. Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 10 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Kontraktu Finansowego III „AQUANET WATER AND WASTEWATER III”, ustalającego warunki zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na kwotę do 500 mln złotych jako umowy zawierającej warunki ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2022 r. godz. 13:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku

 1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania.
 2. Porządek obrad: dokument do pobrania.
 3. Projekty uchwał: dokument do pobrania.
 4. Instrukcja logowania się podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i obsługi programu do głosowania WZA24: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.
W związku z koniecznością przekazania przez Państwa danych osobowych Spółce, które są niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, w załączeniu przesyłamy informację o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.
W dniu 30 czerwca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

1. Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok 2021;
2. Zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
3. Strategii Aquanet Spółka Akcyjna na lata 2022 – 2025.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok 2021: dokument do pobrania. 
Sprawozdanie: dokument do pobrania. 
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021: dokument do pobrania. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku: dokument do pobrania. 
Sprawozdanie: dokument do pobrania. 

W dniu 30 czerwca 2022 roku została ogłoszona przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 28 lipca o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

W dniu 28 lipca 2022 roku w ramach kontynuacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. zwołanego na dzień 30.06.2022 r. podjęto uchwały w następujących sprawach:

 • przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
 • przyznania Wiceprezes Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
 • przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Fornalowi, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
 • przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Markowi Borkowskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 24 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 12 maja 2022 roku

I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 12 maja 2022 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 maja 2022 r. godz. 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

II. Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 12 maja 2022 roku

1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
2. Porządek obrad: dokument do pobrania
3. Projekty uchwał: dokument do pobrania
4. Instrukcja logowania się podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i obsługi programu do głosowania WZA24: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 211, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.
W związku z koniecznością przekazania przez Państwa danych osobowych Spółce, które są niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w Zgromadzeniu, w załączeniu przesyłamy informację o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 12 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2021 rok;
 2. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
 3. podziału zysku za rok 2021;
 4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2021;
 5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2021;
 6. odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 7. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu: dokument do pobrania
Sprawozdanie: dokument do pobrania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego: dokument do pobrania
Sprawozdanie: dokument do pobrania
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok: dokument do pobrania
Uchwała w sprawie podziału zysku: dokument do pobrania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 28 lutego 2022 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 28 lutego 2022 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 lutego 2022 r. godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

Informujemy również o możliwości zdalnego uczestnictwa Akcjonariuszy w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku podjęcia decyzji o zdalnym udziale w Zgromadzeniu, prosimy o wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie do 24 lutego 2022 do godz. 15:00.

Mając na uwadze ograniczenia wynikające ze stanu epidemicznego zachęcamy do zdalnego udziału w Zgromadzeniu.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 28 lutego 2022 roku

1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
2. Porządek obrad: dokument do pobrania
3. Projekt uchwały: dokument do pobrania
4. Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
5. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.

W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych dokument do pobrania

III. Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 28 lutego 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 24 stycznia 2022 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 24 stycznia 2022 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 stycznia 2022 r. godz. 13:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

Informujemy również o możliwości zdalnego uczestnictwa Akcjonariuszy w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku podjęcia decyzji o zdalnym udziale w Zgromadzeniu, prosimy o wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie do 20 stycznia 2022 do godz. 15:00.

Mając na uwadze ograniczenia wynikające ze stanu epidemicznego zachęcamy do zdalnego udziału w Zgromadzeniu.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 24 stycznia 2022 roku

1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
2. Porządek obrad: dokument do pobrania
3. Projekty uchwał: dokument do pobrania
4. Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
6. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 222, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową magdalena.szudrowicz@aquanet.pl lub pod nr tel. 885 970 822.

W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych

dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 24 stycznia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 1. zatwierdzenia Planu inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Poznania na lata 2021-2025 (Nr 21/01/PI-5);
 2. zatwierdzenia Planu działalności Spółki na rok 2022 (NR 22/01-002/Z);
 3. zatwierdzenia Regulaminu postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
 4. określenia Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 23 lipca 2021 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 23 lipca 2021 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 lipca 2021 r. godz. 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

Informujemy również o możliwości zdalnego uczestnictwa Akcjonariuszy w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku podjęcia decyzji o zdalnym udziale w Zgromadzeniu, prosimy o wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie do 19 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

Mając na uwadze sytuację pandemiczną zachęcamy do zdalnego udziału w Zgromadzeniu.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 23 lipca 2021 roku

1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania

2. Porządek obrad: dokument do pobrania

3. Projekty uchwał: dokument do pobrania

4. Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

5. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 220A, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.pl lub pod nr tel. 61 83 59 003.

W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.
W dniu 23 lipca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:
a) przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
b) przyznania Wiceprezes Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
c) przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Fornalowi, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 25 czerwca 2021 roku

I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2021 r. godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

Informujemy również o możliwości zdalnego uczestnictwa Akcjonariuszy w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku podjęcia decyzji o zdalnym udziale w Zgromadzeniu, prosimy o wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

Mając na uwadze ograniczenia wynikające ze stanu epidemicznego zachęcamy do zdalnego udziału w Zgromadzeniu.

II. Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2021 roku

 1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
 2. Porządek obrad: dokument do pobrania
 3. Projekty uchwał: dokument do pobrania
 4. Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
 5. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 211, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową: renata.nowicka-glapa@aquanet.pl lub pod nr tel. 61 83 59 003.
W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych. dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.
W dniu 25 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2020 rok;
 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
  podziału zysku za rok 2020;
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego: dokument do pobrania

Sprawozdanie: dokument do pobrania

Podpisy: dokument do pobrania

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok: dokument do pobrania

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu: dokument do pobrania

Sprawozdanie: dokument do pobrania

Uchwała w sprawie podziału zysku: dokument do pobrania

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2020: dokument do pobrania

Sprawozdanie: dokument do pobrania

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku: dokument do pobrania

Sprawozdanie: dokument do pobrania

Podpisy: dokument do pobrania

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego: dokument do pobrania

W dniu 23 lipca 2021 roku w ramach kontynuacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. zwołanego na dzień 25.06.2021 r. podjęto uchwały w następujących sprawach:

 1. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2020 rok;
 2. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

dokument do pobrania dokument do pobrania

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 17 marca 2021 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 17 marca 2021 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 marca 2021 r. godz. 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.
Informujemy o możliwości zdalnego uczestnictwa Akcjonariuszy w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku podjęcia decyzji o zdalnym udziale w Zgromadzeniu, prosimy o wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie do 12 marca 2021 r. do godz. 15.00.
Mając na uwadze ograniczenia wynikające ze stanu epidemicznego zachęcamy do zdalnego udziału w Zgromadzeniu.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 17 marca 2021 roku

 1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
 2. Porządek obrad: dokument do pobrania
 3. Projekty uchwał: dokument do pobrania załącznik: dokument do pobrania
 4. Wykaz proponowanych zmian do Statutu: dokument do pobrania
 5. Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
 6. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 211, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.pl lub pod nr tel. 61 83 59 003.

W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych

dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 17 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • Celów Zarządczych stanowiących podstawę do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za 2021 rok
 • zmian w składzie Rady Nadzorczej dokument do pobrania,
 • zmian w Statucie Spółki dokument do pobrania,
 • ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki dokument do pobrania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 21 grudnia 2020 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 21 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2020 r. godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w przyziemiu w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Rozpoczęcie rejestracji od 11.30.
Informujemy o możliwości zdalnego uczestnictwa Akcjonariuszy w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku podjęcia decyzji o zdalnym udziale w Zgromadzeniu, prosimy o wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie do 17 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.
Mając na uwadze ograniczenia wynikające ze stanu epidemicznego zachęcamy do zdalnego udziału w Zgromadzeniu.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 21 grudnia 2020 roku

 1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
 2. Porządek obrad: dokument do pobrania
 3. Projekty uchwał: dokument do pobrania ze wskazaniem proponowanej zmiany do Statutu: dokument do pobrania
 4. Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
 5. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 211, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.pl lub pod nr tel. 61 83 59 003.
W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych

dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

 • W dniu 21 grudnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:
  zatwierdzenia Planu działalności Spółki na rok 2021
 • wyrażenia zgody na zawarcie Umowy o Limit Gwarancyjny na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • zatwierdzenia Regulaminu postępowania konkursowego dla kandydatów na członków Zarządu Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
 • zmiany Statutu Spółki dokument do pobrania
 • ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki dokument do pobrania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 15 października 2020 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 15 października 2020 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 października 2020 r. godz. 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w przyziemiu w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Rozpoczęcie rejestracji od 12.30.

Informujemy o możliwości zdalnego uczestnictwa Akcjonariuszy w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku podjęcia decyzji o zdalnym udziale w Zgromadzeniu, prosimy o wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie do 12 października 2020 r. do godz. 15.00.
Mając na uwadze ograniczenia wynikające ze stanu epidemicznego zachęcamy do zdalnego udziału w Zgromadzeniu.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 15 października 2020 roku

 1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
 2. Porządek obrad: dokument do pobrania
 3. Projekty uchwały: dokument do pobrania dokument do pobrania
 4. Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
 5. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 211, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.pl lub pod nr tel. 61 83 59 003.

W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych

dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 15 października 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • Uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA w Poznaniu na lata 2020-2029 – Korekta (NR 20/002/PI-10)
 • objęcia przez Radę Nadzorczą szczególnym monitoringiem określonych działań Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 25 czerwca 2020 roku

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2020 r. godz. 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w przyziemiu w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Rozpoczęcie rejestracji od 12.30.

Informujemy o możliwości zdalnego uczestnictwa Akcjonariuszy w Zgromadzeniu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku podjęcia decyzji o udziale w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, prosimy o wypełnienie oświadczenia według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Mając na uwadze ograniczenia wynikające z utrzymującego się stanu epidemicznego zachęcamy do zdalnego udziału w Zgromadzeniu.

II. Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2020 r.

 1. Pismo zwołujące: dokument do pobrania
 2. Porządek obrad: dokument do pobrania
 3. Projekty uchwał: dokument do pobrania
 4. Wyszczególnienie proponowanych zmian do Statutu: dokument do pobrania
 5. Regulamin określającym zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania
 6. Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu w Centralnym Budynku Administracyjnym w pokoju nr 211, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.pl lub pod nr tel. 61 83 59 003.

W związku z koniecznością przekazania przez Akcjonariuszy lub ich pełnomocników dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu, załączamy informację o przetwarzaniu danych osobowych dokument do pobrania

III. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 25 czerwca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2019,
 • zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,
  przyznania Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Pawłowi Chudzińskiemu, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 • przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Pani Annie Graczyk, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 • przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Fornalowi, Wynagrodzenia Zmiennego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
 • zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
 • zmiany Statutu Spółki,
 • ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AQUANET za rok 2019: dokument do pobrania
Sprawozdanie: dokument do pobrania

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AQUANET za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku: dokument do pobrania
Sprawozdanie: dokument do pobrania
Podpisy: dokument do pobrania

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego: dokument do pobrania

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki: dokument do pobrania

Uchwała w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki: dokument do pobrania

Zmiany w Statucie wejdą w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji zmian w KRS.

W dniu 23 lipca 2021 roku w ramach kontynuacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUANET S.A. zwołanego na dzień 25.06.2021 r. podjęto uchwały w następujących sprawach:
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2020 rok;
zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: dokument do pobrania dokument do pobrania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. w dniu 24 kwietnia 2020 roku

I. Zwołanie ZZW na dzień 24 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd AQUANET Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2020 r. godz. 10.00, z następującą propozycją porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz propozycji podziału zysku netto za rok 2019.
 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny ww. sprawozdań oraz z działania Rady Nadzorczej w 2019 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2019 rok,
  zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,
  podziału zysku netto za rok 2019,
  udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019,
  udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019,
  zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
  wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
  zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej w Centralnym Budynku Administracyjnym przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu. Rozpoczęcie rejestracji od 9.30.

Jednocześnie informujemy, iż Spółka przygotowuje się do umożliwienia Akcjonariuszom zdalnego uczestnictwa w Zgromadzeniu. O formie i zasadach uczestnictwa poinformujemy Państwa w odrębnym piśmie oraz na stronie internetowej Spółki.

II. Materiały na ZZW zwołane na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Pismo zwołujące: dokument do pobrania

Projekty uchwał: dokument do pobrania

Z pozostałymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mogą zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu powyższego drogą mailową renata.nowicka-glapa@aquanet.pl lub pod nr tel. 61 83 59 003.

III. Zasady udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Mając na uwadze obowiązujące regulacje, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, Spółka skorzystała z możliwości, którą daje art. 4065 Kodeksu spółek handlowych odnośnie udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Na tej podstawie Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 15 kwietnia 2020 r. Uchwałę nr 20/V/2020 w sprawie Regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (dalej: Regulamin), który dostępny jest do pobrania poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu. W przypadku podjęcia decyzji o udziale w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, prosimy o wypełnienie oświadczenia (dostępnego na niniejszej stronie) według wzoru zamieszczonego w części C Regulaminu i przesłanie w formacie pdf lub zdjęcia na adres walne.zgromadzenie@aquanet.pl w terminie do 20 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Po tym terminie nastąpi weryfikacja i nadanie uprawnień Akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom do zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe informacje odnośnie procedury i wymagań technicznych niezbędnych do zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu zawiera załączony Regulamin.

Pismo informujące: dokument do pobrania

Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu AQUANET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: dokument do pobrania

W związku z koniecznością przekazania dodatkowych informacji osobowych Spółce (np. adres e-mail, nr telefonu), które są niezbędne do umożliwienia zdalnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

Obowiązek informacyjny: dokument do pobrania

IV. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A.

W dniu 24 kwietnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AQUANET S.A. podjęło uchwały w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Aquanet Spółka Akcyjna za 2019 rok;
 • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Aquanet Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;
  podziału zysku netto za rok 2019;
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
 • zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 • wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 • zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: dokument do pobrania podpisy: dokument do pobrania

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego: dokument do pobrania

Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok: dokument do pobrania

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego: dokument do pobrania

Uchwała w sprawie podziału zysku: dokument do pobrania

Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: dokument do pobrania

Podanie stanu wodomierza? Teraz to proste!

Dla Twojego komfortu oraz usprawnienia naszej pracy, wprowadziliśmy ułatwienia, które pozwolą podać Ci stan wodomierza w kilku prostych krokach!

Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie stanu swojego wodomierza na nasz nr telefonu lub mailowo!

Czytaj więcej

Poziom Świadczenia Usług

Zawsze chcemy świadczyć nasze usługi na jak najwyższym poziomie. Dowiedz się, jakie obowiązują nas standardy w ramach realizowanych przez nas prac.

Czytaj więcej
Na zdjęciu widać odpływ zlewu i spływającą do niego wodę

Chcesz sprawdzić twardość wody?

Sprawdź na naszej mapie, jaka woda dociera do Twojego kranu. Pamiętaj -przebadana i uzdatniona woda jest bezpieczna. Zawiera magnez, wapń, potas, sód.
Im więcej tych związków, tym twardsza i zdrowsza jest woda.

Mapa twardości wody

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

lub przejdź do kontaktu

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Masz pytania?

Infolinia czynna w dniach Pn. - Pt., w godzinach: 7:30 - 15:00

Zajrzyj także do FAQ

Awaria?

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii. Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Awaria?

Zadzwoń

Na wskazany numer proszę kontaktować się tylko w przypadku zgłoszenia awarii.

Uwaga

Odpowiadamy za zimną wodę w Twoim kranie!

Jeśli Twój problem dotyczy ciepłej wody, niestety nie będziemy w stanie Ci pomóc.